Skip to main content
Integritetspolicy

bet365 Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur bet365 hanterar information och uppgifter som du förser oss med för att vi ska kunna sköta din relation med bet365.

Vi kommer att behandla eventuell personlig information som lämnas till oss eller som på annat sätt hålls av oss i relation till din profil på det sätt som anges i vår integritetspolicy. Information kan lämnas till oss genom bet365:s webbplats ("Webbplatsen"), telefonsamtal eller på något annat sätt.

Genom att acceptera denna integritetspolicy godkänner du att du förstår samt accepterar användandet av din personliga information så som anges i denna integritetspolicy. Om du inte samtycker med villkoren i denna integritetspolicy var god använd ej Webbplatsen, då du genom den kommer att tillhandahålla oss din personliga information.

 1. Vilka vi är

  Referenser i denna integritetspolicy till “bet365”, “vi”, “oss” eller “vår” relaterar till Hillside (Sports GP) Limited, ett företag inkorporerat i Gibraltar (rättslig identitetsbeteckning för enhet 2138007YE514QCVITL24) eller den relevanta enheten om annorlunda, beroende på din plats som kan finnas listad i https://help.bet365.com/sv/privacy-policy. Vi kontrollerar de sätt din personliga information samlas, samt i det syftet som din personliga data används av bet365, och agerar som "dataregisteransvarig" av skyldigheter som tillämpas av europeisk lagstiftning om dataskydd.

 2. Kontakta oss

  Om du har eventuella bekymmer, eller skulle vilja veta mer i detalj hur vi behandlar din personliga information, kan du kontakta oss genom data.protection@bet365.com.

 3. Skydd av din personliga information

  Din personliga information är inte endast skyddad genom den kvalitet, förpliktelse eller höga standard som bet365 upprätthåller, den är dessutom skyddad av lagen. Lagen säger att vi endast kan behandla din personliga information när det finns en verklig anledning att göra det, dessa anledningar måste vara en av följande:

  • För att fullborda eventuella kontrakt vi har med dig

  • Vi har en rättslig skyldighet

  • Där du har gett ditt medgivande till behandlingen

  • När vi har ett legitimt intresse

  • När det är av allmänhetens intresse

  • När det är av ditt vitala intresse

 4. Legitima intressen

  När vi har ett verksamhets- eller kommersiellt skäl att behandla din personliga information är detta refererat till som ett legitimt intresse. Din personliga information är fortfarande skyddad, och vi får ej behandla det på så sätt som skulle vara orättvist mot dig eller dina intressen.
  Om vi använder oss av legitima intressen som anledning till att behandla din personliga information, kommer vi att informera dig om detta samt vad våra legitima intressen är, samt ge dig en hänvisning till var du kan ställa eventuella frågor eller motsättningar. Dock, vid tvingande skäl för behandling av sådan information kan det komma att upphäva din rätt att motsätta dig beslutet.

 5. Hur länge vi behåller din personliga information

  När din information förvaras av bet365 kommer vi se till att den är skyddad på ett lämpligt sätt, samt endast används av acceptabla anledningar.
  Vi kommer förvara din information under den period som du är kund hos bet365.
  Om du inte längre är en kund hos bet365 kommer vi bevara din information för den minsta tid som krävs för att verkställa de skyldigheter som anges i denna policy samt relevant laglig eller regleringsförpliktelse. Din personliga information kan komma att förvaras under en längre tid om vi ej, på grund av tekniska skäl, kan radera den.

 6. Insamlad information

  Den information och de uppgifter angående dig som vi kan komma att samla in, använda och bearbeta inkluderar följande:

  • Information som du lämnar till oss genom att fylla i formulär på Webbplatsen eller annan information som du skickar till oss via Webbplatsen eller via e-post

  • Register över korrespondens, antingen via Webbplatsen, e-post, telefon eller på annat sätt

  • Dina svar på enkäter eller kundundersökningar som vi genomför

  • Information angående transaktioner du gör med oss, antingen via Webbplatsen, via telefon eller på annat sätt

  •Uppgifter om dina besök på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, trafikdata, lokaliseringsuppgifter, webbloggar och annan datakommunikation

  Där det är rimligt för oss, samt ej skadar dina rättigheter eller frihet, kan vi också komma att samla personlig information från offentligt tillgängliga källor såsom internetsökningar, Companies House, samt sändningsmedia.

 7. Telefonsamtal

  Telefonsamtal till och från vårt kundtjänstcenter spelas in för tränings- och säkerhetsändamål tillsammans med lösningen för alla frågor som uppkommer från servicen du får.
  Sociala funktioner av våra produkter - Om du väljer att delta i valfri social funktion som vi erbjuder med våra produkter (såsom chattrum) kan bet365 komma att förvara, registrera eller på annat sätt behandla denna information.

 8. Användning av cookies

  För mer information om hur vi använder cookies, vänligen se vår Cookiepolicy

 9. Personlig information vi delar med andra

  Vi kan komma att dela din personliga information inom bet365-koncernen och med dessa organisationer:

  • Brottsbekämpande organ, reglerare och andra myndigheter

  • Kreditupplysningsinstanser (inklusive kontroll av betalningsförmåga) för mer information om kreditupplysningsinstanser, vänligen gå till dokumentet information om kreditupplysningsinstanser

  • Instanser som förebygger bedrägeri

  • Instanser för verifikation av identitet

  • Styrande idrottsorgan

  • Organisationer som introducerade dig för oss • Tredje parter du ber oss (eller tillåter oss) att dela din information med

  • Tredje parter som är nödvändiga för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du kan ha begärt

  Beroende på de produkter du väljer att använda kan vi behöva dela din personliga information med de tredje parter som tillhandahåller dessa tjänster. Där din personliga information förs över utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”), kräver vi att lämpligt skydd tillämpas.

  Vi kan dessutom komma att lämna ut personlig information till andra företag inom associerade eller dotterbolag, samt till samarbetspartners, eller efterföljande rättsinnehavare till vår verksamhet.

 10. Överföring av information utanför EES

  Vi kommer endast föra din personliga information utanför EES där:

  • Du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, eller

  • Det är nödvändigt för oss att inrätta eller fullborda ett kontrakt som du tecknat med oss: eller

  • För att lyda en laglig förpliktelse eller skyldighet

  Om vi skulle föra över din personliga information utanför EES, inom koncernen eller till våra samarbetspartners, kommer vi vidta åtgärder för att försäkra att de är beskyddade till samma standard som de skulle vara inom EES genom att förlita sig på en av följande:

  • Landet som tar emot din personliga information har av den Europeiska Kommissionen funnits kunna erbjuda samma skyddsnivå som EES. Du kan finna mer information på webbplatsen för European Commission Justice.

  • Vi kommer använda kontrakt som kräver att mottagaren kommer att beskydda din personliga information till samma standard som det vore inom EES.

  • Där överföringen är till USA och mottagaren är registrerad med Privacy Shield. Privacy Shield är ett ramverk som säkerställer att personlig information är skyddad till en nivå som godkänns av EU. Du kan finna mer information om Privacy Shield på webbplatsen för European Commission Justice.

  Vid vissa förekomster kan vi genom lag vara tvungna att delge din personliga information till en trejde part, samt kan ha begränsad kontroll över hur den är skyddad av den parten.

 11. Dina rättigheter över din personliga information

  Vi kommer hjälpa dig om du väljer att yrka dina rättigheter över din personliga information, inklusive:

  • • Dra tillbaka ditt samtycke i situationer där vi har bett om det, detta kommer dock inte ogiltigförklara tidigare bearbetningar där vi har haft ditt samtyckeg

  • Lämna in ett klagomål med relevant dataskyddsmyndighet

  • Få tillgång till din personliga information som vi har, eller behandlar

  • Rättelse av personlig information som är felaktig eller utdaterad

  • Radera eventuell personlig information som vi behandlar

  • Begränsa behandlande av din personliga information under vissa förhållanden

  • Be oss att ge dig eller annat företag som du har nominerat med vissa aspekter av din personliga information, ofta refererat som ‘rätten till portabilitet’

  • Möjligheten att motsätta dig eventuell behandling av information där vi gör det för våra legitima intressen

  • Möjligheten att bestrida ett beslut som helt gjorts av automatiserad behandling, för att uttrycka din synpunkt och begära att en människa granskar beslutet

  För mer information om dessa rättigheter kan du kontakta data.protection@bet365.com.

 12. Ändringar av vår integritetspolicy

  Vi kan komma att uppdatera denna policy i framtiden, så var god se över den ofta.

  Gör vi några materiella eller väsentliga förändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att använda rimliga medel för att informera dig i förväg via e-post, på webbplatsen eller via andra överenskomna kommunikationskanaler. Vi kommer att kommunicera dessa förändringar till dig i förväg, samt ge lämplig tid för dig att betänka och förstå ändringarna innan de träder i kraft.

  Vi kommer inte att genomdriva materiella förändringar till integritetspolicyn utan ditt uttryckliga samtycke. Om du avböjer att acceptera förändringarna till integritetspolicyn, eller på liknande sätt inte accepterar förändringarna inom tidsperioden, kan vi eventuellt inte kunna tillhandahålla vissa eller alla produkter samt tjänster.

 13. Varför vi behandlar din personliga information

  Om du väljer att ej delge din personliga information kan det hindra oss från att möta lagliga skyldigheter, fullborda kontrakt, eller utföra tjänster som krävs för att upprätthålla ditt konto. Att ej delge din personliga information kan innebära att vi ej kan förse dig med produkter eller tjänster.

Vad vi gör Hur det berättigas Våra legitima intressen
 • Hantera kundförhållanden
 • Utveckla nya produkter och tjänster för våra kunder, samt utveckla vår verksamhet
 • Skapa, utveckla samt skicka marknadsföring
 • Lära hur våra kunder använder våra produkter och tjänster
 • För att ge stöd åt våra produkter och tjänster
 • Fullbordande av kontrakt
 • Våra legitima intressen
 • Legala skyldigheter
 • Upprätthålla våra register
 • Informera dig om relevanta produkter och tjänster
 • Utveckla eller förbättra produkter och tjänster, samt bedöma vem som kan vara intresserad av dem
 • Vid behov få ditt samtycke
 • Vara effektiv med hur vi fullbordar våra lagliga samt avtalsenliga förpliktelser
 • Utveckla och hantera våra märken
 • Utveckla och hantera våra produkter och tjänster
 • För att pröva nya produkter, system och tjänster
 • För att hantera vårat förhållande med och utförandet av andra företag som tillhandahåller tjänster för oss och våra kunder
 • Fullbordande av kontrakt
 • Våra legitima intressen
 • Legala skyldigheter
 • Utveckla eller förbättra produkter och tjänster, samt bedöma vem som kan vara intresserad av dem
 • Vara effektiv med hur vi fullbordar våra lagliga samt avtalsenliga förpliktelser
 • Bedriva aktiviteter för att skydda varumärkesbilden och ryktet för att stödja samt utveckla verksamheten
 • Tillhandahålla produkter av kvalitet och tjänster till dig
 • Skapa och hantera kundkonton, betalningar och uttags
 • Besvara eventuella kundklagomål
 • Förhindra och upptäcka felaktig användning av våra system
 • Fullbordande av kontrakt
 • Våra legitima intressen
 • Legala skyldigheter
 • Vara effektiv med hur vi fullbordar våra lagliga samt avtalsenliga förpliktelser
 • Följa eventuella lagar och förordningar som tillämpas på oss
 • Förhindra brott
 • Upptäcka, utreda och rapportera brott
 • Hantera risker för oss och våra kunder
 • Följa eventuella lagar och förordningar som tillämpas på oss
 • Fullbordande av kontrakt
 • Våra legitima intressen
 • Legala skyldigheter
 • Utveckla samt förbättra hur vi hanterar brott samt brottsförsök
 • Skydda våra kunder, samt oss, från påverkan av brott
 • Följa eventuella lagar och förordningar som tillämpas på oss
 • Vara effektiv med hur vi fullbordar våra lagliga samt avtalsenliga förpliktelser
 • Hantera och bedriva vår verksamhet effektivt, samt tillhandahålla tjänster och produkter av kvalitet
 • Hantera våra finanser
 • Säkerställa företagsstyrning och medgörlighet till alla lagliga och rättsliga skyldigheter. För att bedriva vår verksamhet på ett effektivt och lämpligt sätt
 • Fullborda våra skyldigheter som en förpliktad och ansvarig organisation
 • För att utöva våra rättigheter som anges i avtal eller kontrakt
 • Fullbordande av kontrakt
 • Våra legitima intressen
 • Legala skyldigheter
 • Följa lagar eller regleringar som tillämpas till oss
 • Vara effektiv med hur vi fullbordar våra lagliga samt avtalsenliga förpliktelser
Är du redo att samarbeta med oss på global nivå?
Ansök nu
bet365 använder cookies
Vi använder cookies för att leverera en bättre och mer personlig service. För mer information, se vår Cookiepolicy.
Hantera cookies
Avvisa alla
Acceptera alla
Hantera cookies
Absolut nödvändiga
Cookies som krävs för att använda webbplatsen och funktioner som du har begärt. De tillhandahåller innehåll, produkter och tjänster som du har begärt från oss. Dessa cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats. Mer information
Prestanda-cookies
Cookies används för att samla information om ditt webbplatsanvändande. Dessa cookies används för att tillhandahålla aggregerad statistik om besök på våra webbplatser.
Vi använder denna statistik för interna syften för att hjälpa oss testa och förbättra prestandan på våra webbplatser, och för att ge dig en bättre användarupplevelse. Utan dessa cookies kan vår förmåga att tillhandahålla en smidigare användarupplevelse på dina enheter försämras. Mer information
Tredje parts marknadsföring/målinriktning
Cookies används för att leverera annonser som är relevanta baserat på dina intressen.
Detta kan inkludera att begränsa antalet gånger du ser en annons, såväl som att hjälpa oss mäta effektiviteten av annonser som du ser. Utan dessa cookies kommer du fortfarande se annonser men dessa kommer inte vara justerade till dina intressen. Mer information
Acceptera alla cookies
Bekräfta mina val
Tillåt endast nödvändiga cookies