Skip to main content
Privacybeleid

bet365 Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop bet365 omgaat met de informatie en gegevens die u aan ons verstrekt om ons in staat te stellen uw relatie met bet365 te beheren. Wij zullen alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of waarover wij anderszins beschikken met betrekking tot uzelf verwerken op de manier zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Informatie kan verstrekt worden via de bet365 website (de "Website"), telefoongesprekken of op andere wijzen. Door dit Privacybeleid te accepteren gaat u ermee akkoord dat u het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in dit beleid begrijpt en accepteert. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid, gelieve de Website niet te gebruiken of anderszins uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.
 1. Wie wij zijn

  Daar waar in dit Privacybeleid verwezen wordt naar “bet365”, “wij”, “ons” of “onze”, heeft dit betrekking op Hillside (Sports GP) Limited, een bedrijf dat statutair gevestigd is in Gibraltar (Rechtspersoonidentificatienummer 2138007YE514QCVITL24) of indien anders afhankelijk van waar u zich bevindt, de relevante entiteit zoals opgenomen in de deze lijst https://help.bet365.com/en/privacy-policy. Wij beheren de manieren waarop uw Persoonlijke Gegevens verzameld worden en de doeleinden waarvoor uw Persoonlijke Gegevens gebruikt worden door bet365, als 'gegevensbeheerder' voor de toepassing van de van toepassing zijnde Europese gegevensbeschermingwetgeving.

 2. Contactgegevens

  Als u bedenkingen heeft, of meer informatie wenst over hoe wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via data.protection@bet365.com.

 3. Het beschermen van uw persoonlijke gegevens

  Uw Persoonlijke Gegevens worden niet alleen beschermd door de kwaliteit, toewijding en de hoge normen van bet365, ze zijn ook wettelijk beschermd.Volgens de wet mogen wij uw Persoonlijke Gegevens alleen verwerken als daar daadwerkelijk reden toe is. Daadwerkelijke redenen zijn de volgende: • Om enig contract met u na te komen • Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht • Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking • Wanneer dit in ons legitieme belang is • Wanneer dit in het algemeen belang is • Wanneer dit van vitaal belang voor uzelf is

 4. Legitieme belangen

  Als wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken wordt dit beschouwd als een legitiem belang. Uw Persoonlijke Gegevens zijn nog steeds beschermd en wij mogen deze niet verwerken op een manier die niet fair ten opzichte van u of uw belangen zou zijn. Als wij legitieme belangen als een reden gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken, dan zullen wij u dit laten weten. Tevens zullen wij u laten weten wat onze legitieme belangen zijn en u in staat stellen om eventuele vragen te stellen of bezwaren te maken. Als er echter dwingende redenen zijn om dergelijke informatie te verwerken kunnen deze uw recht op bezwaar overstemmen.

 5. Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren

  Wanneer uw gegevens door bet365 opgeslagen worden zullen wij er zorg voor dragen dat deze adequaat beschermd zijn en uistluitend voor acceptabele doeleinden gebruikt worden. Wij slaan uw gegevens op voor de periode waarin u klant bij bet365 bent. Als u niet langer klant bij bet365 bent, zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de naleving van de doeleinden zoals uiteengezet in dit beleid en de relevante wettelijke en regelgevende verplichtingen. Uw Persoonlijke Gegevens kunnen langer bewaard worden als wij deze om technische redenen niet kunnen verwijderen.

 6. De informatie die wij verzamelen

  De informatie en gegevens die wij over u kunnen verzamelen, gebruiken en verwerken omvatten het volgende: • Informatie die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op de Website of enige andere informatie die u via de Website of per e-mail aan ons verstrekt • Correspondentie-archieven van correspondentie ontvangen via de Website, e-mail, telefoon of op enige andere wijze • Uw antwoorden op enquêtes of klantenonderzoek dat wij uitgevoerd hebben • Gegevens van uw transacties met ons,uitgevoerd via de Website, telefoon of op enige andere wijze • Gegevens van uw bezoeken aan de Website, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, lokatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens Daar waar het redelijk is dat wij dit doen en het uw rechten en vrijheden niet benadeelt, verzamelen wij ook Persoonlijke Gegevens van publiek toegankelijke bronnen zoals internetzoekopdrachten, het handelsregister van Companies House, en uitzendmedia.

 7. Telefoongesprekken

  Telefoongesprekken van en naar onze Klantendienst worden opgenomen voor trainings- en veiligheidsdoeleinden, tezamen met de afwikkeling van eventuele vragen die voortvloeien uit de door u ontvangen service. Sociale Functies van Onze Producten - Als u ervoor kiest gebruik te maken van de sociale functies van onze producten (zoals chatrooms), kan bet365 deze gegevens opslaan, bewaren of anderszins verwerken.

 8. Het gebruik van cookies

  Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken verwijzen wij u naar ons cookiesbeleid.

 9. Persoonlijke gegevens die wij met anderen delen

  Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens binnen de bet365-groep delen alsook met de onderstaande organisaties: • Wetshandhavingsinstanties, regelgevers en andere autoriteiten • Kredietinformatiebureaus (inclusief voor betaalbaarheidscontroles) voor meer informatie over kredietinformatiebureaus, zie het Informatieblad Kredietinformatiebureaus • Bureaus voor Fraudepreventie • Identiteitsverificatiebureaus • Sportbestuursorganen • Organisaties die u bij ons introduceren • Derde partijen waarmee wij op uw verzoek (of met uw toestemming) uw gegevens delen • Derde partijen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of diensten waarom u gevraagd heeft Afhankelijk van de producten die u wenst te gebruiken, kan het nodig zijn dat wij uw Persoonlijke Gegevens met de derde partijen die deze diensten leveren delen. Daar waar uw Persoonlijke Gegevens naar een gebied buiten de Europese Economische Gemeenschap ('EEG') verstuurd worden, verisen wij dat passende waarborgen worden geboden. Wij kunnen persoonlijke informatie ook vrijgeven aan andere bedrijven binnen gelieerde of dochterondermingen en aan zakelijke partners, of aan onze rechtsopvolgers.

 10. Gegevensoverdracht buiten de EEG

  Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens alleen naar gebieden buiten de EEG versturen indien: • U ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of • Dit noodzakelijk is voor het opzetten of nakomen van een contract dat u met ons bent aangegaan, of • Dit noodzakelijk is voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen Als wij uw Persoonlijke Gegevens naar een gebied buiten de EEG versturen, binnen de groep of naar onze zakelijke partners, zullen wij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze tot hetzelfde niveau als binnen de EEG beschermd zullen worden, door te vertrouwen op een van de volgende opties: • De Europese Commissie heeft vastgesteld dat het land dat uw Persoonlijke Gegevens ontvangt dezelfde mate van bescherming biedt als de EEG. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Europese Commissie - Taskforce Justitie. • Wij zullen contracten gebruiken die vereisen dat de ontvanger dezelfde mate van bescherming van uw Persoonlijke Gegevens biedt als binnen de EEG• Standaardclausules in contracten of bindende bedrijfsregels of enige andere acceptabele methode die eenzelfde mate van bescherming van uw persoonlijke informatie als vereist binnen de EEG garanderen >In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw Persoonlijke Gegevens vrij te geven aan een derde partij en hebben wij mogelijk beperkte controle over hoe deze in dat geval door deze partij beschermd worden.

 11. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens

  Wij zullen u bijstaan indien u ervoor kiest bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens uit te oefenen, inclusief: • Het intrekken van eerder gegeven toestemming; dit zal gegevensverwerking waar eerder toestemming voor was gegeven niet invalideren • Het indienen van een klacht bij een relevante Gegevensbeschermingsautoriteit • Toegang tot uw Persoonlijke Gegevens die wij hebben opgeslagen of verwerken • Correctie van Persoonlijke Gegevens die incorrect of verouderd zijn • Het wissen van Persoonlijke Gegevens die wij verwerken • Het beperken van het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens in bepaalde omstandigheden • U kunt ons vragen om bepaalde aspecten van uw Persoonlijke Gegevens aan u of een door u genomineerd ander bedrijf te verstrekken. Dit wordt vaak omschreven als het recht op portabiliteit • De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen enige gegevensverwerking waar wij dit doen voor onze legitieme belangen • De mogelijkheid om een beslissing die uitsluitend op basis van automatische verwerking gemaakt is aan te vechten, om uw perspectief hierop te geven, en om te verzoeken dat een persoon deze beslissing evalueert Voor meer informatie over deze rechten kunt u contact opnemen met data.protection@bet365.com.

 12. Wijzigen in onze Privacyverklaring

  Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd herzien, dus gelieve dit document regelmatig in te zien. Als wij materiële wijzigingen in dit beleid aanbrengen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om u hier van tevoren van op de hoogte te stellen per e-mail, een bericht op de Website of andere overeengekomen communicatiekanelen. Wij zullen u van tevoren op de hoogte stellen van de wijzigingen, zodat u voldoende tijd heeft deze in overweging te nemen en te begrijpen voordat de veranderingen in werking treden. Wij zullen materiële wijzigingen in het Privacybeleid niet afdwingen zonder uw expliciete toestemming. Als u de wijzigingen in het Privacybeleid niet accepteert of de wijzigingen niet binnen de vastgestelde tijdslimiet accepteert, is het mogelijk dat wij bepaalde of alle producten en diensten niet langer aan u kunnen leveren.

 13. Waarom wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken

  Als u ervoor kiest uw Persoonlijke Gegevens niet aan ons te verstrekken, is het mogelijk dat wij onze wettelijke verplichtingen of een contract niet kunnen nakomen, of diensten die noodzakelijk zijn voor het runnen van uw account niet kunnen leveren. Het niet verstrekken van uw Persoonlijke Gegevens kan betekenen dat wij geen producten of diensten aan u kunnen leveren.

Wat wij doen Hoe dit gerechtvaardigd is Onze legitieme belangen
Het beheren van klantenrelaties Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor onze klanten, en het uitbouwen van ons bedrijf Het creëren, ontwikkelen en versturen van marketing Leren van hoe onze klanten onze producten en diensten gebruiken Het ondersteunen van onze producten en diensten Het nakomen van contracten Onze legitieme belangen Wettelijke verplichtingen Het bijhouden van onze gegevens U op de hoogte brengen van relevante producten en diensten en bepalen wie hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn Het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten en bepalen wie hierin geïinteresseerd zou kunnen zijn
 • Waar nodig, het verkrijgen van uw toestemming Het efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen
 • Het ontwikkelen en beheren van onze merken Het ontwikkelen en beheren van onze producten en diensten Het testen van nieuwe producten, systemen of diensten Het beheren van onze relatie met en de prestatie van andere bedrijven die diensten leveren aan ons en onze klanten Het nakomen van contracten Onze legitieme belangen Wettelijke verplichtingen Het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten en bepalen wie hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn Het efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van ons merkimago en de bescherming van onze reputatie om het bedrijf te ondersteunen en uit te bouwen
  Het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten aan u Het creëren en beheren van klantenaccounts, betalingen en opnames Het beantwoorden van klachten van klanten Het voorkomen en detecteren van oneigenlijk gebruik van onze systemen Het nakomen van contracten Onze legitieme belangen Wettelijke verplichtingen Het efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen Het naleven van de wetten en regelgeving die op ons van toepassing zijn
  Het voorkomen van misdrijven Het detecteren, onderzoeken en rapporteren van misdrijven Het beheren van risico's voor ons en onze klanten Het naleven van alle wetten en regelgeving die op ons van toepassing zijn Het nakomen van contracten Onze legitieme belangen Wettelijke verplichtingen Het ontwikkelen en verbeteren van de manier waarop we omgaan met misdrijven en pogingen tot misdrijven Het beschermen van onze klanten en onszelf tegen de impact van misdrijven Het naleven van alle wetten en regelgeving die op ons van toepassing zijn Het efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen
  Het beheren en runnen van ons bedrijf om efficiënt en effectief kwaliteitsproducten en - diensten te leveren Het beheren van onze financiën Zorg dragen voor deugdelijk bestuur en naleving van alle wettelijke en regelgevende verplichtingen. Het op efficiënte en gepaste wijze runnen van ons bedrijf Het nakomen van onze verplichtingen als een aansprakelijke en verantwoordelijke organisatie Het uitoefenen van onze rechten zoals uiteengezet in overeenkomsten of contracten Het nakomen van contracten Onze legitieme belangen Wettelijke verplichtingen Het naleven van de wetten en regelgeving die op ons van toepassing zijn Het efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen
  Bent u er klaar voor om wereldwijd met ons samen te werken?
  Meldt u nu aan
  bet365 maakt gebruik van cookies
  Wij maken gebruik van cookies ter verbetering en personalisering van onze dienstverlening. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.
  Cookies beheren
  Alle cookies afwijzen
  Alle cookies accepteren
  Cookies beheren
  Essentieel
  Cookies die noodzakelijk zijn om de website en de functies die je geselecteerd hebt te gebruiken. Zij leveren inhoud, producten en diensten waarom je ons verzocht hebt. Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website. Lees meer
  Prestatiecookies
  Cookies die gebruikt worden om informatie over jouw websitegebruik te verzamelen. Deze cookies worden gebruikt om geaggregeerde statistieken te verzamelen met betrekking tot bezoeken aan onze websites.
  Wij gebruiken deze statistieken voor interne doeleinden om ons te helpen bij het testen en verbeteren van de prestatie van onze websites en om je een betere gebruikerservaring te bieden. Zonder deze cookies is je gebruikerservaring op al je apparaten mogelijk minder soepel. Lees meer
  Marketing/targeting van derden
  Cookies die gebruikt worden om advertenties te leveren die relevant voor jou zijn op basis van jouw interesses.
  Dit kan het beperken van het aantal keren dat je een advertentie ziet omvatten, en kan ons tevens helpen bij het meten van de effectiviteit van de advertenties die je ziet. Zonder deze cookies zie je nog steeds advertenties, maar deze zijn dan niet aangepast aan jouw interesses. Lees meer
  Alle cookies accepteren
  Mijn keuzes bevestigen
  Alleen essentiële cookies toestaan