Skip to main content
Privaatsuspoliitika

bet365 privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas bet365 kasutab teie edastatud teavet ja andmeid teie suhte haldamiseks bet365ga.

Töötleme meile esitatud isikuandmeid ja meie valduses olevat teiega seotud teavet privaatsuspoliitikas ettenähtud korras. Teave võib olla meile edastatud bet365 veebisaidi ("veebisait") kaudu, telefoni teel või muul viisil.

Privaatsuspoliitikaga nõustudes kinnitate, et olete aru saanud teie isikuandmete kasutamisest privaatsuspoliitikas toodud korras ja nõustute sellega. Privaatsuspoliitikaga mittenõustumise korral palume veebisaiti mitte kasutada ja meile oma isikuandmeid mitte edastada.

 1. Meist

  "bet365" ja "meie" tähistavad privaatsuspoliitikas Gibraltaril registreeritud ettevõtet Hillside (Sports GP) Limited (juriidilise isiku tunnus 2138007YE514QCVITL24) või sama ettevõtte esindust teie asukohas (kohaliku esinduse andmed leiate veebilehelt https://help.bet365.com/et/privacy-policy). Meie vastutame selle eest, et teie isikuandmete kogumine ja kasutamine bet365 kui isikuandmete töötleja poolt vastaks kehtivatele Euroopa andmekaitseseadustele.

 2. Kuidas meiega ühendust võtta?

  Kui teil on küsimusi või sooviksite lisateavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töötleme, võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil data.protection@bet365.com.

 3. Teie isikuandmete kaitse

  Lisaks kõrgetele standarditele, mis bet365s andmetöötluse kvaliteedile kehtivad, on teie isikuandmed kaitstud ka seadusega. See tähendab, et meil on lubatud teie isikuandmeid töödelda ainult järgmistel põhjustel:

  • lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees;

  • seadusest tuleneva kohustuse alusel;

  • kui olete andmete töötlemisega nõustunud;

  • kui meil on selleks õigustatud huvi;

  • avaliku huvi kaitseks;

  • kui see on teie elulistes huvides.

 4. Õigustatud huvi

  Kui meil on äriline põhjus teie isikuandmete töötlemiseks, loetakse see õigustatud huviks. Teie isikuandmed on endiselt kaitstud ja me ei tohi neid teie suhtes ebaausal või teie huve kahjustaval viisil töödelda.
  Kui töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, anname teile sellest teada ja pakume võimalust küsimuste esitamiseks või andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kui meil on andmete töötlemiseks mõjuv põhjus, ei pruugi teil olla õigust keelduda.

 5. Isikuandmete säilitamise kestus

  Tagame kõigi bet365 poolt säilitatavate andmete asjakohase kaitse ja kasutamise ainult lubatud eesmärkidel.
  Säilitame teie andmeid seni, kuni olete bet365 klient.
  Kui te ei ole enam bet365 klient, säilitame teie andmeid privaatsuspoliitika või seadusega ettenähtud eesmärkide täitmiseks vajaliku minimaalse aja vältel. Kui me ei saa teie isikuandmeid tehnilistel põhjustel kustutada, võime säilitada neid kauem.

 6. Kogutav teave

  Muuhulgas võime koguda, kasutada ja töödelda järgnevat teid puudutavat teavet:

  • teie poolt veebisaidil paiknevatele väljadele sisestatud või meile e-kirja või veebisaidi kaudu edastatud teave;

  • veebisaidi kaudu, e-posti või telefoni teel või muul viisil toimunud suhtlus;

  • teie vastused meie küsitlustele või kliendiuuringutele;

  • andmed tehingute kohta, mida teete meie kliendina veebisaidil, telefoni teel või muul viisil;

  • veebisaidi kasutamise andmed, sealhulgas veebiliikluse, asukoha, logimis- ja muud sideandmed.

  Kui see on mõistlik ega kahjusta teie õigusi, kogume isikuandmeid ka avalikest allikatest nagu internetiotsingud, äriregister ja ringhäälingumeedia.

 7. Telefonikõned

  Klienditeenindusele ja klienditeenindusest tehtud kõned salvestatakse õppe-eesmärgil ja turvakaalutlustel ning teile osaks saanud klienditeenindust puudutavate küsimuste lahendamiseks.
  Meie toodete suhtlusfunktsioonid – kui kasutate meie toodete suhtlusfunktsioone (nt jututubasid), võib bet365 seal avaldatud andmeid salvestada, säilitada või muul viisil töödelda.

 8. Küpsiste kasutamine

  Lisateavet küpsiste kasutuse kohta leiate küpsiste poliitikast.

 9. Isikuandmete jagamine

  Võime jagada teie isikuandmeid bet365 grupi siseselt ja järgmiste organisatsioonidega:

  • õiguskaitse- ja regulatiivsed asutused ja muud ametiasutused;

  • krediidikontrolli asutused (sh maksevõime hindamiseks); lisateavet krediidikontrolli asutuste kohta leiate krediidikontrolli asutuste teabelehelt;

  • pettuste ennetamise asutused;

  • isikutuvastuse asutused;

  • spordialade juhtorganid;

  • teid meie juurde suunanud organisatsioonid;

  • kolmandad osapooled, kellega olete meil palunud (või lubanud) oma andmeid jagada;

  • kolmandad osapooled, kes osalevad teile toodete või teenuste pakkumisel.

  Olenevalt toodetest, mida soovite kasutada, võime jagada teie isikuandmeid neid teenuseid pakkuvate kolmandate osapooltega. Teie isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kasutame nõutud kaitsemeetmeid.

  Võime teie isikuandmeid avaldada ka sidus- ja tütarettevõtetele, koostööpartneritele või meie ettevõtte õigusjärglastele.

 10. Andmete edastamine väljapoole EMPd

  Edastame teie isikuandmeid väljapoole EMPd ainult järgmistel juhtudel:

  • kui olete selleks selgesõnaliselt nõusoleku andnud;

  • see on vajalik teiega lepingulise suhte loomiseks või lepingujärgsete kohustuste täitmiseks;

  • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  Kui edastame teie isikuandmeid väljapoole EMPd kas bet365 grupi siseselt või meie äripartneritele, tagame nende kaitse vastavuse EMPs kehtivatele standarditele ühel järgmistest viisidest:

  • Euroopa Komisjon on kindlaks teinud, et riigis, kuhu teie isikuandmed saadetakse, on andmekaitse samal tasemel kui EMPs (lisateavet leiate Euroopa Komisjoni õigusküsimuste saidilt);

  • sõlmime andmete saajaga lepingu, mis nõuab teie isikuandmete kaitset vastavalt samadele standarditele kui EMPs;

  • andmeedastus toimub USAsse ja andmete saaja on liitunud Privacy Shieldi andmekaitseraamistikuga. Privacy Shield tagab isikuandmete kaitse ELis nõutud tasemel. Lisateavet Privacy Shieldi kohta leiate Euroopa Komisjoni õigusküsimuste saidilt.

  Mõnel juhul võib seadus kohustada meid teie isikuandmeid edastama kolmandatele osapooltele, kelle puhul meie kontroll selle üle, kuidas andmeid kaitstakse, on piiratud.

 11. Teie õigused seoses isikuandmetega

  Aitame teil soovi korral kasutada oma õigusi seoses isikuandmetega, sealhulgas:

  • nõusoleku tagasivõtmist olukordades, kus oleme teilt seda küsinud (see ei tühista töötlemistoiminguid, mida tegime sellal, kui teie nõusolek kehtis);

  • kaebuste esitamist andmekaitseasutusse;

  • ligipääsu teie isikuandmetele, mida me säilitame või töötleme;

  • valede või aegunud isikuandmete muutmist;

  • meie poolt töödeldavate isikuandmete kustutamist;

  • teie isikuandmete töötlemise piiramist teatud olukordades;

  • meilt teie isikuandmete edastamist teile või teie poolt nimetatud ettevõttele (andmete ülekantavus);

  • võimalust vaidlustada meie õigustatud huvist tulenevat andmete töötlemist;

  • võimalust vaidlustada automaatselt tehtud otsuseid, avaldada oma seisukohti ja nõuda otsuse ülevaatamist inimese poolt.

  Lisateabe saamiseks nende õiguste kohta võtke meiega ühendust e-posti aadressil data.protection@bet365.com.

 12. Privaatsuspoliitika muudatused

  Võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada, mistõttu soovitame seda korrapäraselt üle vaadata.

  Teeme mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et teid sisulistest või olulistest muudatustest e-kirja, veebisaidi teavituse või muu kokkulepitud suhtluskanali kaudu teavitada. Anname teile muudatustest teada enne nende tegemist, et teil oleks enne muudatuste jõustumist piisavalt aega neisse süveneda.

  Me ei tee privaatsuspoliitikasse olulisi muudatusi teie nõusolekuta. Kui te ei nõustu privaatsuspoliitika muudatustega või ei nõustu nendega ettenähtud aja jooksul, ei pruugi teil olla võimalik jätkata mõnede või kõigi meie toodete ja teenuste kasutamist.

 13. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

  Kui otsustate meile isikuandmete esitamisest keelduda, võib see takistada meil seadusest tulenevate või lepinguliste kohustuste täitmist või teie konto toimimiseks vajalike teenuste osutamist. Kui te meile isikuandmeid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teile tooteid või teenuseid pakkuda.

Meie tegevus: Isikuandmete töötlemise eeldused: Meie õigustatud huvid:
 • kliendisuhete haldamine;
 • uute toodete ja teenuste väljatöötamine klientidele ning äritegevuse laiendamine;
 • turundusmaterjalide koostamine ja saatmine;
 • teabe saamine selle kohta, kuidas kliendid meie tooteid ja teenuseid kasutavad;
 • toodete ja teenuste toimimise toetamine.
 • lepingujärgsed kohustused;
 • meie õigustatud huvid;
 • seadusest tulenevad kohustused.
 • dokumentide korrashoid;
 • teavitamine toodetest ja teenustest ning nende sihtgrupi kindlakstegemine;
 • toodete ja teenuste väljatöötamine või parandamine ning nende sihtgrupi kindlakstegemine;
 • vajaduse korral teie nõusoleku saamine;
 • seadusest tulenevate ja lepinguliste kohustuste tõhus täitmine.
 • brändide arendamine ja haldamine;
 • toodete ja teenuste arendamine ja haldamine;
 • uute toodete, teenuste ja süsteemide testimine;
 • meie ja teiste meie klientidele teenuseid pakkuvate ettevõtete vahelise suhte ning nende ettevõtete töö haldamine.
 • lepingujärgsed kohustused;
 • meie õigustatud huvid;
 • seadusest tulenevad kohustused.
 • toodete ja teenuste väljatöötamine või parandamine ning nende sihtgrupi kindlakstegemine;
 • seadusest tulenevate ja lepinguliste kohustuste tõhus täitmine;
 • brändi kuvandi ja maine kaitsmine äritegevuse toetamiseks ja laiendamiseks.
 • klientidele kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumine;
 • kliendikontode loomine ja haldamine ning maksete haldamine;
 • klientide kaebustele vastamine;
 • süsteemi väärkasutuse ennetamine ja tuvastamine.
 • lepingujärgsed kohustused;
 • meie õigustatud huvid;
 • seadusest tulenevad kohustused.
 • seadusest tulenevate ja lepinguliste kohustuste tõhus täitmine;
 • seaduste ja eeskirjade järgimine.
 • kuritegude ennetamine;
 • kuritegude tuvastamine, uurimine ja nendest teatamine;
 • riskijuhtimine meie ja klientide jaoks;
 • seaduste ja eeskirjade järgimine.
 • lepingujärgsed kohustused;
 • meie õigustatud huvid;
 • seadusest tulenevad kohustused.
 • kuritegude ja kuriteokatsete käsitlemise korra väljatöötamine ja parandamine;
 • klientide ja ettevõtte kaitse kuritegevuse eest;
 • seaduste ja eeskirjade järgimine;
 • seadusest tulenevate ja lepinguliste kohustuste tõhus täitmine.
 • äritegevuse tõhus haldamine ja korraldamine ning kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumine;
 • raha haldamine;
 • äriühingu üldjuhtimine ja kõigi seadusest tulenevate ja regulatiivsete kohustuste täitmine. tõhus ja nõuetele vastav äritegevus;
 • meie kohustuste täitmine aruandluskohustusega vastutustundliku organisatsioonina;
 • meie lepingujärgsete õiguste kasutamine.
 • lepingujärgsed kohustused;
 • meie õigustatud huvid;
 • seadusest tulenevad kohustused.
 • seaduste ja eeskirjade järgimine;
 • seadusest tulenevate ja lepinguliste kohustuste tõhus täitmine.
Olete valmis olema meie partneriks maailma mastaabis?
Esita taotlus
bet365 kasutab küpsiseid
Kasutame küpsiseid, mis aitavad meil pakkuda paremat ja individuaalsemat teenust. Lisateavet leiate meie Küpsiste poliitika.
Halda küpsiseid
Keeldu kõigist
Nõustu kõigiga
Halda küpsiseid
Hädavajalikud küpsised
Need küpsised võimaldavad veebisaiti ja selle soovitud funktsioone kasutada. Nad pakuvad sisu, tooteid ja teenuseid, mida olete meilt soovinud. Need küpsised on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud. Lisateave
Jõudlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet teie veebisaidi kasutamise kohta. Kasutame neid veebisaidi külastamise kohta koondstatistika kogumiseks.
Koondstatistika aitab meil ettevõttesiseselt veebisaidi toimimist testida ja selle toimivust ning kasutajakogemust parandada. Ilma nende küpsisteta võib meil olla raskem pakkuda teile sujuvat kasutajakogemust. Lisateave
Kolmanda osapoole turundus- ja suunamisküpsised
Kasutame neid küpsiseid, et näidata teile reklaame, mis põhinevad teie huvidel.
Need hõlmavad ka reklaami kuvamise kordade arvu piiramist ja reklaamide tõhususe hindamist. Ilma nende küpsisteta kuvatakse teile siiski reklaame, kuid need ei vasta teie huvidele. Lisateave
Luba kõik küpsised
Kinnita valikud
Luba ainult vajalikud küpsised