Skip to main content
Ochrana osobných údajov

bet365 Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje spôsob, akým bet365 nakladá s osobnými údajmi, ktoré nám za účelom spolupráce poskytnete.

Všetky Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame iným spôsobom, spracujeme spôsobom popísaným v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov. Údaje nám môžu byť poskytnuté prostredníctvom webovej stránky bet365 (ďalej len „webová stránka“), telefonicky alebo iným spôsobom.

Prijatím tohto prehlásenia súhlasíte s tým, že ste porozumeli a akceptujete použitie Vašich osobných údajov tak, ako je to uvedené v tomto prehlásení. Ak nesúhlasíte s podmienkami tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov, prosím, nepoužívajte našu webovú stránku ani nám neposkytujte osobné údaje žiadnym iným spôsobom.

 1. Kto sme

  Odkazy na „bet365“, „my“, „nás“ alebo „náš“ v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov odkazujú na Hillside (Sports GP) Limited, obchodnú spoločnosť registrovanú na Gibraltári (identifikátor právneho subjektu 2138007YE514QCVITL24), alebo na príslušný subjekt v závislosti od Vašej lokality, ako je to uvedené na https://help.bet365.com/sk/privacy-policy. Kontrolujeme spôsob, akým sú Vaše osobné údaje zhromažďované, a účely, pre ktoré sú Vaše osobné údaje použité spoločnosťou bet365, tým, že konáme ako "správca údajov" v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

 2. Kontaktujte nás

  Ak máte akékoľvek obavy alebo potrebujete viac informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať prostredníctvom data.protection@bet365.com.

 3. Ako chránime Vaše osobné údaje

  Vaše osobné údaje nie sú chránené iba kvalitou, záväzkom a vysokými štandardmi spoločnosti bet365, ale sú chránené aj zákonom. Zákon hovorí, že Vaše osobné údaje môžeme spracovať iba vtedy, ak na to existuje skutočne závažný dôvod, a tento dôvod môže byť jeden z nasledovných:

  • Plnenie zmluvy, ktorú s Vami máme

  • Povinnosť zo zákona

  • Súhlasili ste so spracovaním

  • Je to v našom legitímnom záujme

  • Je to vo verejnom záujme

  • Je to vo Vašom zásadnom záujme

 4. Legitímny záujem

  Ak máme obchodný alebo komerčný dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov, označuje sa to ako legitímny záujem. Vaše osobné údaje sú naďalej chránené a nesmieme ich spracovať spôsobom, ktorý by bol nečestný voči Vám alebo Vašim záujmom.
  Ak použijeme legitímny záujem ako dôvod pre spracovanie Vašich osobných údajov, povieme Vám o tom, čo sú naše legitímne záujmy a ponúkneme Vám spôsob pre vyjadrenie Vašich otázok alebo námietok. Závažné dôvody na spracovanie takýchto údajov, však, môžu prevážiť nad Vaším právom vzniesť námietku.

 5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

  Vždy, keď sú Vaše údaje uchovávané spoločnosťou bet365, zaistíme, aby boli chránené vhodným spôsobom a použité iba na prijateľné účely.
  Vaše údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budete zákazníkom bet365.
  Ak už nie ste zákazníkom bet365, Vaše údaje budeme uchovávať po minimálne obdobie nevyhnutné pre súlad s účelmi uvedenými v tomto prehlásení a s príslušnými zákonnými a regulačnými povinnosťami. Vaše osobné údaje môžu byť uchované dlhšie, pokiaľ ich nevieme vymazať z technických dôvodov.

 6. Zhromažďované údaje

  Informácie a údaje o Vás, ktoré môžeme zhromažďovať, používať a spracovávať, zahŕňajú nasledujúce:

  • Informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením tlačív na webovej stránke, alebo akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete cez webovú stránku alebo emailom

  • Záznamy korešpondencie, či už cez webovú stránku, emailom, telefonicky alebo iným spôsobom

  • Vaše odpovede na zákaznícke prieskumy alebo dotazníky, ktoré Vám pošleme

  • Detaily transakcií, ktoré uskutočníte, či už cez webovú stránku, telefonicky alebo iným spôsobom

  • Detaily Vašich návštev webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, údajov o návštevnosti, údajov o lokalite, weblogov a iných komunikačných údajov

  V prípade, že je to odôvodnené, a neporušuje to Vaše práva alebo slobody, môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, ako napríklad výsledky vyhľadávania na internete, Companies House (obchodný register) a médiá.

 7. Telefonické hovory

  Telefonické hovory na/z nášho Zákazníckeho centra sú nahrávané pre školiace a bezpečnostné účely, spolu s vyriešením akýchkoľvek dotazov, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovanými službami. Sociálne funkcie našich produktov - Ak sa rozhodnete zúčastniť niektorých sociálnych funkcií spojených s našimi produktami (ako napríklad miestnosti pre chat), bet365 môže uchovávať, zaznamenávať alebo inak spracovávať tieto dáta.

 8. Používanie cookies

  Pre viac informácií o tom, ako používame cookies, si pozrite našu stránku Používanie cookies.

 9. Osobné údaje, ktoré zdieľame s inými

  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci bet365 skupiny a s týmito ďalšími organizáciami:

  • Orgány činné v trestnom konaní, regulačné a iné úrady

  • Agentúry úverových referencií (vrátane overovania cenovej dostupnosti). Pre viac informácií o agentúrach úverových referencií si pozrite Informačné oznámenie o agentúrach úverových referencií

  • Agentúry zamerané na prevenciu podvodov

  • Agentúry zamerané na overovanie identity

  • Športové riadiace orgány

  • Organizácie, ktoré Vás s nami zoznámia

  • Tretie strany, s ktorými nás požiadate (alebo nám povolíte) zdieľať Vaše údaje

  • Tretie strany potrebné pre poskytnutie produktov alebo služieb, o ktoré ste žiadali

  V závislosti od produktov, ktoré budete používať, je možné, že budeme musieť zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré poskytujú tieto služby. Ak sú Vaše osobné údaje prenášané mimo Európsky hospodársky priestor („EHP“), požadujeme prítomnosť vhodných ochranných opatrení.

  Osobné údaje môžeme tiež poskytnúť iným spoločnostiam v rámci našich pridružených alebo dodávateľských spoločností a obchodným partnerom alebo právnym nástupcom nášho podniku.

 10. Prenos dát mimo EHP

  Vaše osobné údaje prenesieme mimo EHP iba v prípade, že:

  • ste nám dali vyslovený súhlas, alebo

  • je to potrebné pre zadanie alebo naplnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli; alebo

  • je to potrebné pre dodržanie zákonnej povinnosti

  Ak prenesieme Vaše osobné údaje mimo EHP v rámci obchodnej skupiny alebo našim obchodným partnerom, vykonáme opatrenia na zaistenie ich ochrany na rovnakej úrovni ako v rámci EHP tým, že sa spoliehame na jedno z nasledujúcich:

  • Krajina, ktorá dostane Vaše osobné údaje, ponúka podľa Európskej komisie rovnakú úroveň ochrany ako EHP. Viac informácií nájdete na stránke GR Európskej komisie pre spravodlivosť.

  • Použijeme zmluvy, ktoré žiadajú príjemcu ochraňovať Vaše osobné údaje podľa rovnakých štandardov ako v rámci EHP

  • Ak sa jedná o prenos dát do USA, príjemca je registrovaný s Privacy Shield. Privacy Shield je systém, ktorý zaisťuje, že osobné údaje sú chránené na úrovni schválenej EÚ. Viac informácií o Privacy Shield nájdete na webovej stránke GR Európskej komisie pre spravodlivosť.

  V niektorých prípadoch môžeme byť prinútení zákonom poskytnúť Vaše osobné údaje tretej strane a môžeme mať obmedzenú kontrolu nad tým, ako sú touto stranou chránené.

 11. Vaše práva ohľadom Vašich osobných údajov

  Pomôžeme Vám, ak sa rozhodnete uplatniť svoje práva ohľadom Vašich osobných údajov, vrátane týchto:

  • Stiahnutie Vášho súhlasu v akejkoľvek situácii, kedy sme oň žiadali, čo ale nezruší platnosť akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania z obdobia, keď sme mali Váš súhlas

  • Podanie sťažnosti na ktorýkoľvek príslušný úrad pre ochranu údajov

  • Prístup k Vašim osobným údajom, ktoré uchovávame alebo spracúvame

  • Oprava akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo neaktuálne

  • Vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame

  • Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za určitých okolností

  • Požiadanie nás, aby sme poskytli Vám alebo Vami nominovanej spoločnosti určité časti Vašich osobných údajov, často nazývané ako "právo na prenosnosť"

  • Možnosť namietať voči spracovaniu údajov, ak to robíme pre náš legitímny záujem

  • Možnosť napadnúť rozhodnutie úplne vykonané automatickým procesom, pre vyjadrenie Vášho názoru a pre vyžiadanie kontroly rozhodnutia človekom

  Pre viac informácií o týchto právach môžete kontaktovať data.protection@bet365.com.

 12. Zmeny nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov

  Toto prehlásenie môže byť z času na čas aktualizované, preto si ho občas znovu prečítajte.

  Pokiaľ vykonáme nejaké podstatné zmeny v tomto prehlásení, vyvinieme primerané úsilie Vás o tejto Veci vopred informovať emailom, prípadne upozornením na webovej stránke, či použitím iných dohodnutých komunikačných kanálov. Na zmeny Vás upozorníme vopred, a dáme Vám primerané časové obdobie na prehliadnutie a porozumenie týchto zmien predtým, ako nadobudnú platnosť.

  Podstatné zmeny Prehlásenia o ochrane osobných údajov nebudú presadzované bez Vášho vysloveného súhlasu. Pokiaľ odmietnete súhlasiť so zmenami tohto Prehlásenia alebo neprijmete tieto zmeny v danom časovom období, je možné, že nebudeme môcť pokračovať v poskytovaní niektorých alebo všetkých produktov a služieb.

 13. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

  Ak sa rozhodnete neposkytnúť Vaše osobné údaje, môže nám to zabrániť v plnení zákonných povinností, plnení zmlúv alebo v poskytovaní služieb potrebných pre prevádzku Vášho účtu. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby.

Čo robíme Ako je to právne opodstatnené Náš legitímny záujem
 • Staráme sa o vzťahy so zákazníkmi
 • Vyvíjame nové produkty a služby pre našich zákazníkov a pre rast nášho biznisu
 • Vytvárame, rozvíjame a odosielame marketingové materiály
 • Učíme sa z toho, ako naši zákazníci používajú naše produkty a služby
 • Poskytujeme podporu pre naše produkty a služby
 • Plnením zmlúv
 • Naším legitímnym záujmom
 • Zákonnou povinnosťou
 • Udržiavanie našich záznamov
 • Informovanie Vás o našich produktoch a službách
 • Vývoj a vylepšovanie produktov a služieb, a určovanie prípadných záujemcov o ne
 • Získanie Vášho súhlasu v prípade potreby
 • Efektívnosť v plnení našich zákonných a zmluvných povinností
 • Vyvíjame a riadime naše značky
 • Vyvíjame a riadime naše produkty a služby
 • Testujeme nové produkty, systémy alebo služby
 • Staráme sa o náš vzťah s, a o činnosť iných spoločností, ktoré poskytujú služby nám a našim zákazníkom
 • Plnením zmlúv
 • Naším legitímnym záujmom
 • Zákonnou povinnosťou
 • Vývoj a vylepšovanie produktov a služieb, a určovanie prípadných záujemcov o ne
 • Efektívnosť v plnení našich zákonných a zmluvných povinností
 • Vykonávanie aktivít na ochranu značky a reputácie pre podporu a rast nášho podnikania
 • Dodávame Vám kvalitné produkty a služby
 • Vytvárame a riadime zákaznícke účty, platby a výbery
 • Odpovedáme na akékoľvek sťažnosti zákazníkov
 • Zabraňujeme a identifikujeme nevhodné používanie našich systémov
 • Plnením zmlúv
 • Naším legitímnym záujmom
 • Zákonnou povinnosťou
 • Efektívnosť v plnení našich zákonných a zmluvných povinností
 • Dodržiavanie zákonov a nariadení, ktoré sa nás týkajú
 • Prevencia kriminality
 • Odhaľovanie, vyšetrovanie, a ohlasovanie kriminálnej činnosti
 • Riadenie rizika pre nás a našich zákazníkov
 • Dodržiavanie akýchkoľvek zákonov a nariadení, ktoré sa nás týkajú
 • Plnením zmlúv
 • Naším legitímnym záujmom
 • Zákonnou povinnosťou
 • Vývoj a vylepšovanie spôsobov boja s kriminálnou činnosťou a pokusmi o kriminálnu činnosť
 • Ochrana našich zákazníkov a nás samých pred dopadmi kriminálnej činnosti
 • Dodržiavanie zákonov a nariadení, ktoré sa nás týkajú
 • Efektívnosť v plnení našich zákonných a zmluvných povinností
 • Riadime a prevádzkujeme náš biznis pre efektívne a účinné poskytovanie kvalitných produktov a služieb
 • Spravujeme naše financie
 • Zaisťujeme riadenie spoločnosti a súlad so všetkými právnymi a regulačnými povinnosťami. Prevádzkujeme naše podnikanie efektívnym a správnym spôsobom
 • Spĺňame naše povinnosti ako zodpovedná organizácia
 • Uplatňujeme svoje práva stanovené v zmluvách a kontraktoch
 • Plnením zmlúv
 • Naším legitímnym záujmom
 • Zákonnou povinnosťou
 • Dodržiavanie zákonov a nariadení, ktoré sa nás týkajú
 • Efektívnosť v plnení našich zákonných a zmluvných povinností
Ste pripravení stať sa naším globálnym partnerom?
Podať žiadosť
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Odmietnuť všetky
Prijať všetky
Spravovanie cookies
Nevyhnutne potrebné
Cookies potrebné pre používanie webovej stránky a funkcií, ktoré požadujete. Poskytujú obsah, produkty a služby, ktoré ste od nás žiadali. Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky. Viac informácií
Výkonnostné cookies
Cookies používané na zbieranie informácií o Vašom používaní webovej stránky. Tieto cookies sa používajú na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevách našich webových stránok.
Takéto štatistiky používame pre interné účely a pomáhajú nám otestovať a vylepšovať výkonnosť našich webových stránok a tiež nám pomáhajú poskytovať Vám lepší užívateľský zážitok. Bez týchto cookies môže byť znížená naša schopnosť poskytovania lepšieho užívateľského zážitku na rôznych zariadeniach. Viac informácií
Marketingové/Cielené tretích strán
Cookies používané na zobrazenie reklám na základe Vašich záujmov.
Môže to zahŕňať obmedzenie, koľkokrát sa Vám nejaká reklama zobrazí, a tiež nám to môže pomôcť pri meraní efektívnosti akýchkoľvek reklám, ktoré vidíte. Bez týchto cookies sa Vám budú naďalej zobrazovať reklamy, ale tieto nebudú prispôsobené Vašim záujmom. Viac informácií
Prijať všetky cookies
Potvrdiť moje voľby
Povoliť iba nevyhnutné cookies