Skip to main content
Regler och villkor

Regler och villkor för bet365:s partnerprogram

Följande är ett avtal mellan relevant bet365-företag som refereras till nedan, (”bet365”, ”oss” eller ”vi”), och dig (”du/dig/er”), vilket innehåller regler och villkor som gäller för samtliga medlemmar i bet365:s partnerprogram (”Avtal”).


Fram till den 1 augusti 2015, oavsett var du är baserad, när du introducerar kunder (så som definierat nedan) till oss, har du ditt kontrakt med och erbjuder dina tjänster till, Hillside (Sports) GP Limited. Detta kommer att fortsätta för de flesta av er.


Är du däremot baserad i Bulgarien, Danmark, Italien, Spanien, Grekland, Sverige, Ryssland eller Mexiko, ber vid dig notera att med start den 1 augusti 2015, när du erbjuder partnertjänster och introducerar kunder till oss, är du i kontrakt med och förser dina partnertjänster till Hillside (Marketing Malta) Limited. Alla rättigheter och skyldigheter som följer av din relation med bet365 före detta datum har blivit och kommer att övertas av Hillside (Marketing Malta) Limited från och med den 1 augusti 2015. Det är underförstått att Hillside (Marketing Malta) Limited kommer att upphandla och hantera dina tjänster i egenskap av förvaltare av marknadsföringstjänster för bet365.


 1. Våra rättigheter och skyldigheter

  1. Registrera dina kunder

   Vi kommer att registrera dina kunder och följa deras transaktioner. Vi förbehåller oss rätten att neka kunder (eller att stänga deras konton) om det är nödvändigt för att överensstämma med några krav som vi periodvis uppställer. Med ”kunder” menas dina besökare som går med i vår kunddatabas (genom att registrera sig på en eller flera av våra produkter/webbsidor inklusive Sport, Casino, Poker, Games och Bingo) efter att kommit till en av gällande webbsidor via någon av dina vidarebefordrande URL-er, som du får när du går med. Genom att öppna ett konto med oss blir de våra kunder och följaktligen gäller alla våra regler, policys och driftprocedurer för dem. Vänligen uppmärksamma att sedan USA:s kongress beslutade om Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 den 30 september 2006 kan företaget inte längre ta emot kunder som är bosatta i USA.

  2. Följ kundernas spel

   Vi kommer att följa dina kunders insatser och spel och ge dig tillgång till en rapport som summerar deras aktivitet. Denna kan du ta del av från denna sida.

  3. Betala en vidarebefordringsprovision

   Med reservation för klausul 6, kommer vi att betala dig vidarebefordringsprovision ("Vidarebefordringsprovision") på 30% av nettovinsten (definieras nedan) vi tjänar på spelarna som skickats vidare från din sida efter att de öppnat ett konto med oss och satsat riktiga pengar hos antingen Sport på bet365, Casino på bet365, Poker på bet365, Games på bet365 eller Bingo på bet365.

  4. Modifikation

   Vi kan modifiera alla de regler och villkor som finns i detta avtal eller när som helst ersätta det enligt vår fulla beslutsrätt. Detta kan vi göra genom att lägga upp ett förändringsmeddelande eller ett nytt avtal på vår sida. Modifieringar kan till exempel inkludera förändringar i omfattningen av tillgänglig Vidarebefordringsprovision och partnerprogrammets regler. Är några modifieringar oacceptabla för dig är din enda valmöjlighet att avsluta Avtalet. Din fortsatta medverkan i partnerprogrammet efter att vi lagt upp ett förändringsmeddelande eller ett nytt avtal på vår webbplats utgör ett bindande godkännande av modifieringen eller av det nya avtalet.

  5. Underavdelning

   Du bekräftar att reglerna 9(1) och 9(2) (information ska skickas via elektroniska medel), 11(1) (placerande av beställningen) i "Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002" inte ska gälla eller ha någon påverkan på detta Avtal.

  6. Din ansökan

   För att bli medlem i vårt partnerprogram behöver du godkänna dessa regler och villkor genom att klicka i rutan som indikerar ditt godkännande samt fullborda och skicka in en ansökan online. Ansökan kommer att utgöra en väsentlig del av detta avtal. Vi kommer efter eget gottfinnande att avgöra om vi ska acceptera din ansökan eller inte, och vårt beslut är slutgiltigt och inte föremål för någon rätt att överklaga. Vi kommer att meddela dig via e-post om huruvida din ansökan har godkänts eller inte.

 2. Övrigt

  1. Styrande lag

   Englands lagar styr detta avtal, utan hänvisning till regler som styr val av lag. Alla handlingar som relaterar till detta avtal måste framföras i England och du samtycker oåterkalleligt till dessa domstolars jurisdiktion .

  2. Överlåtande

   Du kan inte överlåta detta avtal, genom lagligt förfarande eller på annat sätt, utan att först ha erhållit skriftligt medgivande från oss. Med reservation för den restriktionen kommer detta avtal att vara bindande för, vara till fördel för och vara tvingande emot dig och oss samt våra respektive efterföljare och övertagare.

  3. Ingen uppgivelser

   Vårt misslyckande med att genomdriva ditt strikta verkställande av något villkor av detta avtal kommer inta att utgöra en uppgivelse av våra rättigheter att därefter påtvinga sådant villkor eller något annat villkor i detta avtal. Inga ändringar, tillägg, strykningar eller justeringar i detta avtal är tillåtna eller kommer att bli erkända av oss . Ingen av våra anställda eller representanter har någon auktoritet att utföra eller godkänna några ändringar eller modifieringar i detta avtal eller i dess regler.

  4. Kompensation

   Våra rättigheter och kompensationer häri skall inte vara ömsesidig odelade, vilket innebär att utövandet av ett eller flera av villkoren i detta avtal inte skall hindra utövandet av något annat villkor. Du erkänner, bekräftar och samtycker till att skador kan vara otillräckliga för en överträdelse eller en hotande överträdelse av detta avtal och i händelse av en överträdelse eller en hotande överträdelse av något villkor i detta avtal kan vi söka genomdrivande eller tillmötesgående genom specifikt verkställande, föreläggande eller annan skälig kompensation. Inget av innehållet i detta avtal skall begränsa eller påverka någon av våra lagliga rättigheter, eller i övrigt överträda eller hota att överträda något villkor i detta avtal då det är avsikten med detta villkor att klargöra att våra rättigheter skall vara tvingande i sedvanerätt såväl som i lag och i andra avseenden.

  5. Avskiljning/uppgivelse

   När det är möjligt ska varje villkor i detta Avtal tolkas på ett sådant sätt att det är effektivt och giltigt under gällande lag, men om något villkor i detta Avtal skulle hållas som ogiltigt, olagligt eller ogenomdrivbart i någon form kommer sådana villkor endast att bli ineffektiva i sådan utsträckning av ogiltighet eller av ogenomdrivbarhet och kommer inte ett ogiltigförklara återstoden av detta Avtal eller några villkor häri. Ingen uppgivelse ska vara antydd från ett uppträdande eller från ett misslyckande med att genomdriva några rättigheter utan måste vara skriftlig för att vara giltig .

 3. Dina rättigheter och skyldigheter

  1. Länkning till våra hemsidor

   Genom att gå med på att delta i detta partnerprogram godkänner du att skapa och upprätthålla unika länkar från din webbplats till bet365-gruppens webbplatser (”bet365:s webbplatser”) . Du kan länka till oss med alla våra banners, e-post, artiklar eller med en textlänk. Detta är den enda metod med vilken du får marknadsföra oss.

  2. Minimumkrav för minsta antal värvningar

   Alla partners för bet365 måste värva minst 15 aktiva kunder inom en period på tre månader från att de gått med i programmet . Om en partner inte skulle uppnå detta krav kan partnerkontot komma att stängas, men du har möjligheten att öppna ett nytt partnerkonto.

  3. Spamming

   Vi kommer att avsluta detta avtal omedelbart oberoende av dina invändningar om det förekommer någon form av spamming eller om du marknadsför vår tjänst på något annat sätt. Du ska inte göra några anspråk eller återgivanden, eller ge några garantier i samband med oss och du har ingen auktoritet att, och ska inte, förbinda oss med några skyldigheter.

  4. Registrering av domännamn

   Du skall också avstå från att registrera (eller ansöka om att registrera) något domännamn som liknar något domännamn som används av eller är registrerat under någon medlem i bet365-gruppen eller något annat namn som kan uppfattas som om det kommer från bet365-gruppen.

  5. Anbud på varumärkestermer

   Du får inte köpa eller registrera nyckelord, söktermer eller andra identifierare för användning i någon sökmotor, portal, sponsrad reklamtjänst eller i annan sök- eller vidarebefordringstjänst som är identisk eller liknar något av bet365-gruppens varumärken eller innehåller orden ”bet365”, ”bet365poker”, ”bet365casino” eller variationer av dessa eller inkluderar nyckelord på partnerwebbplatsen som är identiska eller liknar något av bet365-gruppens varumärken.

  6. Utnämnande av förmedling

   Genom detta avtal ger vi dig den icke-exklusiva icke-överlåtande rätten att vidarebefordra kunder till någon av våra sajter i överenstämmelse med de regler och villkor som gäller för detta avtal. Detta avtal ger dig inte någon exklusiv rätt eller privilegium att assistera oss i ombesörjandet av tjänster som uppkommer från dina vidarebefordringar och vi avser självklart att kontraktera och ta hjälp av andra för att ibland utföra tjänster av samma eller liknande natur som dina. Du kommer inte ha någon rätt till provision eller annan kompensation för affärer säkerställda av eller genom personer eller enheter andra än dig.

  7. Godkänd layout

   Du får endast använda våra godkända designredskap (banners, html länkpaket, redigeringskolumner, bilder och logotyper) och inte ändra deras utseende eller vidarebefordra till oss med något annat marknadsföringsmaterial än det som finns tillgängligt på www.bet365 partners.com. Utseendet och syntaxen av hypertextlänkarna är designade och bestämda av oss och konstituerar den enda godkända och tillåtna framställningen av våra webbplatser. I synnerhet ber vi dig att inte skapa någon direkt länk till marknadsföringsmaterialet på bet365:s webbplats.

  8. Förtroende

   Du får inte medvetet dra nytta av känd eller misstänkt trafik som inte genereras i god tro, var sig den verkligen skadar oss eller inte. Vi förbehåller oss rätten att kvarhålla alla summor som du annars skulle tagit del av enligt detta avtal om vi har sannolika skäl att tro att sådan trafik förekommer.

   Vi förbehåller oss rätten att undanhålla partnerbetalningar och/eller suspendera eller stänga konton där vi finner att anslutna kunder manipulerar eller missbrukar några erbjudanden eller kampanjer från bet365, med eller utan din vetskap. Sådana situationer inkluderar men är inte begränsade till olika kunder som spelar på båda sidor av ett evenemang eller en marknad för att begränsa risk och få bonusar.

  9. Ansvar för din webbplats

   Du kommer själv att vara ansvarig för utvecklingen, drivandet och underhållet av din webbplats samt för allt material som förekommer på din webbplats. Exempelvis är du ensam ansvarig för att försäkra att material som läggs ut på din webbplats inte är kränkande eller på annat sätt illegalt. Vi frånsäger oss allt ansvar för dessa ärenden . Vidare skall du gottgöra och hålla oss utanför alla fordringar, skador och utgifter (inklusive, och utan begränsning, juridiska kostnader) som uppkommer direkt eller indirekt från utvecklingen, drivandet, underhållet och innehållet på din webbplats.

   bet365:s partnerprogram är avsett för din direkta medverkan. Du får inte öppna partnerkonton för andra deltagares räkning. Att öppna ett partnerkonto för tredje part, förmedling av ett partnerkonto eller överföring av ett partnerkonto är inte tillåtet. Partners som vill flytta ett konto till en annan förmånstagare måste be om tillåtelse för att göra detta genom att kontakta oss. Godkännande sker helt enligt vår beslutsrätt .

  10. Anslutning (affiliation)

   Ingen anslutning kan göras mellan din webbplats och någon bet365-webbplats.

  11. Licens att använda beteckningar

   Vi ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtande licens att endast i samband med uppvisande av marknadsföringsmaterial på din sajt under perioden för detta avtal använda våra varunamn, varumärken, tjänstebeteckningar, logotyper och alla andra beteckningar vilka vi under perioder kan godkänna. Denna licens kan inte vidarebefordras, överlåtas eller på annat sätt överföras av dig. Dina rättigheter att använda beteckningarna begränsas till och härrör endast från denna licens. Dina rättigheter att använda beteckningarna begränsas till och härrör endast från denna licens. Du skall inte hävda ogiltighet, oupprätthållande eller bestrida ägandet av beteckningarna i någon aktion eller process av något slag, och du skall inte handla på sätt som kan skada våra rättigheter för beteckningar, oskadliggöra allmänbetydelsen eller på annat sätt förminska dess uppfattade goda vilja. Du måste underrätta oss omedelbart om du blir medveten om missbruk av beteckningarna av någon tredje part.

  12. Konfidentiell information

   Under perioden för detta avtal kan du komma att anförtros med konfidentiell information som relaterar till våra affärer, vår verksamhet eller underliggande teknologi och/eller partnerprogrammet (inklusive exempelvis vidarebefordringsprovision intjänad av dig genom partnerprogrammet). Du går med på att undvika avslöjande eller oaukoriserad användning av sådan konfidentiell information till tredje part eller utomstående parter såvida du inte i förväg har vårt skriftliga medgivande och att du endast kommer att använda den konfidentiella informationen för ändamål som är nödvändiga för att främja syftet med detta avtal. Dina skyldigheter med hänvisning till konfidentiell information skall fortleva efter avslutandet av detta avtal.

  13. Informationsskydd

   Där tillämpligt, i syfte för Data Protection Act 2018, samt Dataskyddsförordningen (GDPR), förblir bet365 en självständigt personuppgiftsansvarig. För att undvika missförstånd, kommer detta avtal inte att resultera i att det ingås något förhållande för personuppgiftsansvarige/personuppgiftsbiträdet eller ett förhållande för en gemensamt personuppgiftsansvarig.
   Men, genom att du godkänner att delta i detta partnerprogram ska du alltid följa Data Protection Act 2018, Dataskyddsförordningen (GDPR), samt Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, samt all annan närbesläktad eller liknande lagstiftning. Misslyckas du att göra detta kommer detta vara en anledning för avslutandet av detta avtal med omedelbar verkan.
   Där, vid valfritt tillfälle, bet365 delar information med dig är det enligt bet365:s egna beslutsrätt, och kan vara föremål för separata regler och villkor, samt kan nekas eller upphöra när som helst. Skulle du hävda att du har ett medgivande från en person för att begära deras personuppgifter från bet365, kan bet365 komma att kräva bevis för detta i form av relevanta regler och villkor eller specifikt medgivande för delgivningen.

 4. Uträkning av vidarebefordringsprovision

  1. Vidarebefordringsprovisionen

   Med reservation för klausul 6 kommer du att tjäna vidarebefordringsprovision på 30% baserat på nettovinsten för dina vidarebefordrade kunder. Nettovinst definieras:

   - för sportaktiviteter, alla bruttobelopp mottagna av oss gällande alla fastställda spel som gjorts av kunder efter avdrag; (i) belopp utbetalda till kunder som vinster; (ii) belopp betalda i form av spelskatter eller andra skatter (eller rimliga provisioner med hänsyn till detta) (iii) osäkra fordringar; (iv) bedrägeri; (v) återbetalda insatser; (vi) transaktioner som är återkallade efter instruktion från kortinnehavarens bank (vanligtvis kallat ""charge-backs""); och (vii) annullerade spel och (viii) spel-/insättningsbonusar.

   - för casinoaktiviteter som värdet av öppningssaldot med tillägg för belopp överförda till kontot minus (i) belopp överförda från kontot (ii) slutsaldo (iii) krediteringar utgivna till användare (iv) belopp betalda i form av spelskatter eller andra skatter (eller rimliga provisioner med hänsyn till detta) (v) licensavgifter (vi) "charge-backs" (vii) osäkra fordringar och (viii) bedrägeri .

   - för pokeraktivitet gäller Real Player Value (definieras här nedanför) minus (i) belopp betalda i form av spelskatter eller andra skatter (eller rimliga provisioner med hänsyn till detta) (ii) licensavgifter, (iii) bonus i pokermarker, (iv) "charge-backs", (v) osäkra fordringar och (vi) bedrägeri.

   - för gamesaktivitet som bruttoinsatsen, minus (i) annullerade spel, (ii) utdelning, (iii) belopp betalda i form av spelskatter eller andra skatter (eller rimliga provisioner med hänsyn till detta) (iv) licensavgifter, (v) krediteringar gjorda till användare, (vi) bonusar, (vii) "charge-backs", (viii) osäkra fordringar och (ix)bedrägeri .

   - för bingoaktivitet som bruttoinsatsen, minus (i) annullerade spel, (ii) utdelning, (iii) belopp betalda i form av spelskatter eller andra skatter (eller rimliga provisioner med hänsyn till detta) (iv) licensavgifter, (v) krediteringar gjorda till användare, (vi) bonusar, (vii) "charge-backs", (viii) osäkra fordringar och (ix) bedrägeri.

   Real Player Value baseras delvis på rake och avgifter i enlighet med vår FAQ för poker, och delvis på nettovärdet av insättningarna som en kund har gjort till pokerborden. Detta försäkrar att varje partner belönas för att värva rekreationsspelare vilka bidrar positivt till pokerlikviditeten och -ekologin.

   Vi förbehåller oss rätten att ändra procentsatsen för vidarebefordringsprovisionen och uträkningsmetoden för vidarebefordringsprovision så som vi önskar i överensstämmelse med klausul 1.4.

  2. Uträkning av betalningsbar provision

   Partners är berättigade till betalning av saldot för deras intjänade belopp på sport, casino, poker, games och bingo. Negativa provisionssaldon på antingen sport, casino, poker, games eller bingo kommer att dras av från tillgängliga provisioner.

 5. Utbetalningar av vidarebefordringsprovision

  1. Utbetalningsbegäran för vidarebefodringsavgift

   Ditt konto på bet365 partner måste ha minst 5 aktiva vidarebefordrade kunder innan du blir berättigad till betalning av vidarebefordringsprovision. Med reservation för klausul 6 är du berättigad till en utbetalning per månad under förutsättning att du har uppfyllt kundkraven ovan vid slutet av föregående månad.


   Du samtycker till att en självfaktureringsprocedur är i bruk mellan dig och bet365 när det gäller betalning av vidarebefordringsprovision. Under självfaktureringsproceduren gäller, att om du önskar begära en betalning av vidarebefordringsprovision måste du göra en betalningsbegäran via ditt konto i bet365:s partnersystem, vartefter vi kommer att utfärda en VAT-faktura som visar alla nödvändiga uppgifter för den tillämpliga vidarebefordringsprovisionen, som du går med på att godkänna. Utbetalning av en faktura kommer att genomföras i enlighet med och med förbehåll för de villkor som anges nedan. Du samtycker till att inte skapa några VAT-fakturor för dina partnertjänster. Du går med på att informera oss ifall du gör ändringar i ägandet av din verksamhet eller din VAT-registrering. Självfaktureringsproceduren kommer att gälla under avtalstiden.


   Ingår du i kontrakt med Hillside (Marketing Malta) Limited i enlighet med villkoren för detta avtal, gäller följande för dig: (I) det är underförstått att ingen VAT kommer att debiteras på fakturorna och att i relation till partnertjänster för Hillside (Marketing Malta) Limited, kommer detta företag att redogöra för all VAT under omvänd skattskyldighet på Malta, (II) du samtycker och förstår att alla eventuella VAT-förpliktelser, vilka du kan ha under maltesisk lagstiftning för VAT, förblir uteslutande dina skyldigheter och att bet365, genom att godkänna utfärdandet av fakturor på din räkning i enlighet med självfaktureringsproceduren som anges ovan, inte på något vis accepterar och/eller åtar sig något ansvar för att säkerställa att VAT-relaterade skyldigheter uppfylls, annat än utfärdandet av fakturor på din räkning.


   På samma vis, ifall du ingår i kontrakt med Hillside (Sports) GP Limited, är det underförstått att dina tjänster inte omfattar VAT och att ingen VAT kan krävas.


   Utbetalningsbegäran för någon kalendermånads vidarebefordringsprovision kan göras när som helst från början av den andra dagen (brittisk tid) av efterföljande kalendermånad.


   Minsta utbetalningsbegäran för intjänad vidarebefordringsprovision per månad beror på ditt partnerkontos valuta och visas nedan. Det finns ingen maxgräns.


   Valuta Minsta utbetalningsbelopp
   Australiensiska dollars 350 AUD
   Kanadensiska dollar 300 CAD
   Kinesiska Renminbi 1700 RMB
   Danska kronor 1800 DKK
   Euro 230 EUR
   Hongkong dollar 2000 HKD
   Isländska kronor 32000 ISK
   Japanska Yen 32000 JPY
   Malaysiska Ringgits 300 MYR
   Norska kronor 2500 NOK
   Svenska kronor 2500 SEK
   Thailändska Baht 9000 THB
   Brittiska pund 200 GBP
   Amerikanska dollar 250 USD

   Betalningar av vidarebefordringsprovision kan efterfrågas::

   (i) till ett bestämt konto hos bet365 - rekommenderat, detta är det snabbaste och enklaste sättet att ta ut pengar via ditt val av betalningsmetod utifrån de metoder som stöds av bet365.com

   (ii) banköverföring, eller

   (iii) check (endast GBP) .


   Vänligen notera att även fast bet365 inte tar ut några avgifter för en banköverföring så kan din bank ta ut avgifter för sådana transaktioner. Banköverföringar kommer att synas på ditt bankkontoutdrag som ”Hillside (Sports) GP Limited”, med undantag för betalningar gjorda till medlemmar i partnerprogrammet vars bas är i Bulgarien, Danmark, Italien, Spanien, Grekland, Sverige, Ryssland eller Mexiko. Referensen kommer då att läsa ”Hillside (Marketing Malta) Limited”, detta är i bruk från den 1 augusti 2015.

   Vänligen notera att om du är en partner bosatt i USA, Italien eller Mexiko kommer alternativ (i) ovan, inte att vara tillgängligt för dig.

   En aktiv vidarebefordrad kund definieras som en besökare på din webbplats, eller dina webbplatser, som har klickat sig vidare till en webbsida hos bet365 via din vidarebefordringslänk, har registrerat sig som kund, satt in pengar till sitt kundkonto och utfört spelaktivitet på en eller flera av bet365:s produkter - Sport på bet365, Casino på bet365, Poker på bet365, Games på bet365 och/eller Bingo på bet365.

  2. Betalningsvaluta för vidarebefordringsprovision

   Alla betalningar av vidarebefordringsprovision kommer att vara innestående i och betalas i den valuta som valdes när ditt partnerkonto först skapades, förutom vid betalningsbegäran via check som endast är tillgängligt i GBP. Där valutaväxling krävs kommer alla belopp att omvandlas med ”mid-point” vid tidpunkten för betalningen, så som publicerats i Financial Times.

   Vidarebefordringsprovision som härrör från kundkonton som hålls i andra valutor än hemmavalutan för partnern kommer att omvandlas med den 'mid-point' som gällde vid tidpunkten då vidarebefordringsprovisionen intjänades .

 6. Tidsperiod och avslutande, konsekvenser och olämpliga hemsidor

  1. Tidsperiod och avslutande

   Tidsperioden för detta avtal kommer att starta när du godkänns som partner och kommer att vara kontinuerlig om inte någon part skriftligen meddelar den andra att de önskar säga upp avtalet. I sådana fall kommer detta avtal att avslutas omedelbart. Uppsägning sker enligt önskemål, med eller utan en anledning, från någon av parterna. För uppsägning av avtalet räknas leverans via e-mail som en skriftlig och omedelbar form av underrättelse.

  2. Konsekvens

   Vid avslutande av avtalet måste du ta bort alla våra banners/ikoner på din webbplats och göra alla länkar från din webbplats till bet365:s webbplatser obrukbara . Alla rättigheter och licenser som ges till dig i detta Avtal avslutas omedelbart. Du skall ge tillbaka all konfidentiell information och alla kopior av det som du innehar, förvarar och kontrollerar och du kommer att upphöra med all användning av våra varumärken .

  3. Olämpliga webbplatser

   Vi kan avsluta detta Avtal om vi bedömer (helt enligt vår egen beslutsrätt) att din sajt är olämplig. Olämpliga sajter inkluderar, men begränsas inte till, sådana som: riktas till barn, visar pornografi eller andra illegala sexuella handlingar, marknadsför våld, marknadsför diskriminering baserad på ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder samt marknadsför illegala aktiviteter eller kränker intellektuella egendomsrättigheter.

  4. Klonade konton och vidarebefordring av sig själv

   Du ska inte öppna fler än ett partnerkonto utan att först ha erhållit vårt skriftliga medgivande och du kommer inte heller att tjäna provision på ditt eget eller relaterade personers sport-, casino-, poker-, games- eller bingokonton på bet365. Programmet är avsett för professionella webbutgivare.

 7. Begränsning av skadeståndsskyldighet

  Vi kommer inte att var skadeståndsskyldiga för indirekta, speciella eller påföljande skador (eller några förluster av intäkter, vinster, eller data) som uppkommer i samband med detta Avtal eller partnerprogrammet, även om vi har blivit informerade om möjligheten till sådana skador. Vidare så kommer inte vår sammanlagda skadeståndsskyldighet som uppkommer med hänvisning till detta Avtal och partnerprogrammet att överstiga den totala Vidarebefordringsprovisionen som betalats eller är betalbar till dig under detta Avtal. Ingenting i detta Avtal ska tolkas som att det ger några rättigheter, kompensationer eller fördelar till någon person eller några enheter som inte är part av detta Avtal. Våra skyldigheter av detta Avtal konstituerar inga personliga skyldigheter för våra chefer, anställda eller aktieägare. Alla skadeståndsskyldigheter i detta Avtal ska enbart tillfredsställas med hjälp av den genererade Vidarebefordringsprovisionen och är begränsade till direkta skador.

 8. Oberoende utredning

  Du bekräftar att du har läst detta Avtal och godkänner alla dess Regler och Villkor. Du är införstådd med att vi när som helst (direkt eller indirekt) kan få vidarebefordrade kunder på villkor som kan skilja från de som finns i detta avtal eller driva eller sluta avtal med webbsidor som liknar eller konkurrerar med din webbsida. Du har självständigt utvärderat önskemålet om att delta i detta partnerprogram och du litar inte på någon återgivning, garanti eller utsaga annat än det som ställts upp i detta Avtal .

 9. Fortsatt marknadsföring

  Du ska inkorporera och framskjutet och kontinuerligt förevisa de mest uppdaterade länkarna som förses av oss på alla sidor på din webbsida och göra detta på det sätt och på den plats som vi godkänt och du skall inte ändra formen, platsen eller driften av dessa länkar utan att först ha erhållit vårt skriftliga samtycke. Du är berättigad till vidarebefordringsprovision baserat på din kontinuerliga marknadsföring av Sport på bet365, Casino på bet365, Poker på bet365, Games på bet365 eller Bingo på bet365. Vi förbehåller oss rätten att minska procentsatsen för vidarebefordringsprovisionen om du minskar dina ansträngningar med att rekrytera nya kunder. Din minskade eller suspenderade marknadsföring av våra sajter kommer att bedömas som ditt avslutande av detta avtal.

 10. Parternas relation

  Vi och du är oberoende entreprenörer och ingenting i detta avtal skapar något/någon partnerskap, joint venture, agentur, franchise, försäljningsrepresentanter eller anställningsrelation mellan oss . Du kommer inte att ha någon auktoritet att ge ut eller acceptera några erbjudanden eller framställningar för vår räkning. Du får inte göra några påståenden, varken på din sajt eller på något annat sätt, som skulle motsäga någonting i detta avtal .

 11. Skadestånd

  Du ska försvara, gottgöra och hålla oss, våra chefer, anställda och representanter fria från och mot alla skadestånd, förluster, skador och kostnader, inklusive juridiska kostnader som resulterar från, kommer ur, eller på något sätt är sammankopplat med (a) någon överträdelse av dig av någon garanti, representation eller term som finns i detta avtal, (b) verkställandet av dina åligganden och skyldigheter under detta avtal, (c) din försumlighet eller (d) några skador som direkt eller indirekt orsakats av din försumlighet, medvetna handling eller ditt förbiseende, eller det oauktoriserade användandet av våra banners och länkar eller detta partnerprogram .

 12. Förskjutande av ansvar

  Vi ger inga uttalade eller outtalade garantier eller framställningar för partnerprogrammet om oss själva eller betalningsarrangemangen för vidarebefordringsprovisionen (inklusive och utan begränsning för funktionalitet, garantier för lämplighet, försäljningsbarhet, legalitet eller mot överträdelser), och vi uttalar eller antyder inte några garantier för vilket förlopp som kommer ur en prestation, ett handlande eller ett affärsbruk. Utöver detta framställer vi inte att driften av våra sajter kommer att vara ostörd eller felfri och vi kommer inta att vara ansvariga för konsekvenserna om något sådant skulle inträffa. Om det skulle vara någon diskrepans mellan rapporterna på systemet på www.bet365partners.com och bet365's databas så anses databasen som korrekt.

Form reviderad: den 31 juli 2015.
Är du redo att samarbeta med oss på global nivå?
Ansök nu
bet365 använder cookies
Vi använder cookies för att leverera en bättre och mer personlig service. För mer information, se vår Cookiepolicy.
Hantera cookies
Avvisa alla
Acceptera alla
Hantera cookies
Absolut nödvändiga
Cookies som krävs för att använda webbplatsen och funktioner som du har begärt. De tillhandahåller innehåll, produkter och tjänster som du har begärt från oss. Dessa cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats. Mer information
Prestanda-cookies
Cookies används för att samla information om ditt webbplatsanvändande. Dessa cookies används för att tillhandahålla aggregerad statistik om besök på våra webbplatser.
Vi använder denna statistik för interna syften för att hjälpa oss testa och förbättra prestandan på våra webbplatser, och för att ge dig en bättre användarupplevelse. Utan dessa cookies kan vår förmåga att tillhandahålla en smidigare användarupplevelse på dina enheter försämras. Mer information
Tredje parts marknadsföring/målinriktning
Cookies används för att leverera annonser som är relevanta baserat på dina intressen.
Detta kan inkludera att begränsa antalet gånger du ser en annons, såväl som att hjälpa oss mäta effektiviteten av annonser som du ser. Utan dessa cookies kommer du fortfarande se annonser men dessa kommer inte vara justerade till dina intressen. Mer information
Acceptera alla cookies
Bekräfta mina val
Tillåt endast nödvändiga cookies