Skip to main content
Podmienky

Podmienky pre Partnerský program bet365

Nasledujúci dokument je dohodou medzi príslušnou bet365 spoločnosťou uvedenou nižšie („bet365“, „my“ alebo „nás“) a Vami („Vy“), ktorá obsahuje podmienky platné pre všetkých členov bet365 partnerského programu („Dohoda“).


Kdekoľvek žijete, keď nám odporučíte Zákazníkov (ako je to definované nižšie) do 1. augusta 2015, Vaša zmluva bude uzatvorená a služby budete poskytovať spoločnosti Hillside (Sports) GP Limited. Toto bude pokračovať pre väčšinu z vás.


Avšak, ak žijete v Bulharsku, Dánsku, Taliansku, Španielsku, Grécku, vo Švédsku, v Rusku alebo v Mexiku, upozorňujeme, že s platnosťou od 1. augusta 2015, pri poskytnutí partnerských služieb a predstavení Zákazníkov nám, uzatvárate zmluvu a poskytujete Vaše partnerské služby spoločnosti Hillside (Marketing Malta) Limited. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Vášho vzťahu s bet365 pred týmto dátumom boli a budú prevzaté spoločnosťou Hillside (Marketing Malta) Limited s platnosťou od 1. augusta 2015. Chápe sa, že spoločnosť Hillside (Marketing Malta) Limited bude zaobstarávať a spravovať Vaše služby vo svojej funkcii ako manažér marketingových služieb pre bet365.


 1. Naše práva a povinnosti

  1. Registrácia Vašich zákazníkov

   Zaregistrujeme Vašich zákazníkov a budeme sledovať ich transakcie. Vyhradzujeme si právo odmietnuť zákazníkov (alebo zrušiť ich účty) v prípade potreby súladu s akýmikoľvek požiadavkami, ktoré môžeme periodicky stanoviť. „Zákazník“ znamená Vašich návštevníkov stránky, ktorí sa zaregistrujú do databázy našich zákazníkov (registráciou do jedného alebo viacerých produktov/webových stránok, vrátane športu, kasína, pokeru, hier a binga) na príslušnej stránke (príslušných stránkach) prostredníctvom jednej z Vašich preklikávacích URL adries, ktoré Vám budú poskytnuté po zapojení sa. Otvorením účtu u nás sa stanú našimi Zákazníkmi a budú pre nich platiť všetky naše pravidlá, zásady a prevádzkové postupy. Upozorňujeme, že podľa Zákona o boji proti internetovým hazardným hrám (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) 2006, prijatého kongresom Spojených štátov amerických 30. septembra 2006, Spoločnosť už neprijíma zákazníkov, ktorí majú bydlisko v Spojených štátoch amerických.

  2. Sledovanie stávok a hier zákazníkov

   Budeme sledovať stávky a hry Vašich zákazníkov, z ktorých vytvoríme správu o ich aktivitách, ktorá Vám bude k dispozícii na tejto stránke.

  3. Vyplatenie Vašej provízie

   Podľa článku 6 Vám vyplatíme 30% províziu (ďalej ako „Provízia“) z čistého zisku (definovaného nižšie) z hráčov z Vašich stránok, ktorí si otvoria účet na našich stránkach a stavia si za skutočné peniaze buď na produkte Šport na bet365, Kasíno na bet365, Poker na bet365, Hry na bet365 alebo Bingo na bet365.

  4. Zmeny

   Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, alebo nahradiť podmienky tejto Dohody na základe vlastného uváženia, a to zverejnením upozornenia na zmenu, alebo znenia novej Dohody na našej stránke. Zmeny môžu zahŕňať napríklad zmeny v rozsahu dostupných Provízií a pravidiel Partnerského programu. Ak je pre Vás akákoľvek zmena neprijateľná, Vašou jedinou možnosťou je vypovedanie tejto Dohody. Vaša ďalšia účasť v našom partnerskom programe po zverejnení oznámenia o zmene dohody, alebo znenia novej dohody na našej stránke, sa bude považovať za záväzné prijatie zmien novej dohody.

  5. Pododdiel

   Potvrdzujete a súhlasíte, že úprava 9(1) a 9(2) (informácie poskytnuté elektronickou cestou), 11(1) (podanie objednávky) Nariadenia o elektronickom obchode (smernica EK) z roku 2002 nebudú uplatnené a nebudú mať žiaden vplyv na túto Dohodu.

  6. Vaša žiadosť

   Ak sa chcete stať členom nášho partnerského programu, musíte prijať tieto podmienky tým, že zakliknete políčko a vyplníte a odošlete online formulár žiadosti. Formulár žiadosti tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Je to iba naše vlastné rozhodnutie, či prijmeme Vašu žiadosť. Naše rozhodnutie je konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. O tom, či bola Vaša žiadosť úspešná, Vás budeme informovať emailom.

 2. Ostatné ustanovenia

  1. Rozhodné právo

   Táto Dohoda sa bude riadiť anglickými zákonmi bez referencie na pravidlá voľby rozhodného práva. Spory vyplývajúce z Dohody podliehajú jurisdikcii anglických súdov a Vy neodvolateľne súhlasíte s právomocou súdov krajiny.

  2. Prevoditeľnosť

   Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť Dohodu podľa platných právnych predpisov, ani žiadnym iným spôsobom. Dohoda bude podľa tohto obmedzenia záväzná a vymáhateľná voči Vám a nám a našim príslušným nástupcom a postupníkom.

  3. Nevzdanie sa práv

   Naše nevymáhanie striktného dodržiavania akéhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nepredstavuje vzdanie sa práva na následné vymáhanie tohto ustanovenia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Dohody. Nepovoľujeme a neuznávame akékoľvek zmeny, doplnenia, zrušenia, alebo vsuvky tejto Dohody. Žiadny z našich zamestnancov alebo zástupcov nemá oprávnenie pozmeniť, alebo súhlasiť so zmenami, úpravami Dohody alebo jej podmienok.

  4. Právne prostriedky

   Naše práva a právne prostriedky uvedené nižšie sa nebudú vylučovať navzájom, to znamená, že uplatnenie jedného alebo viacerých ustanovení tejto Dohody nevylúči uplatnenie akéhokoľvek iného ustanovenia Dohody. Potvrdzujete a súhlasíte, že náhrada škody môže byť nedostačujúca v prípade porušenia alebo hrozby porušenia Dohody, a v prípade porušenia alebo hrozby porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Dohody môžeme vymáhať alebo požadovať súlad s Podmienkami, a to určitým konaním, súdnym príkazom, alebo iným právnym prostriedkom. Žiadne ustanovenie tejto Dohody nebude obmedzovať, alebo ovplyvňovať akékoľvek naše zákonné práva, to znamená, že naše práva budú vymáhateľné podľa platných zákonov, práva ekvity alebo iných platných právnych predpisov v prípade porušenia alebo hrozby porušenia Dohody.

  5. Oddeliteľnosť/Zrieknutie sa práv

   Ak to bude možné, každé ustanovenie Dohody bude interpretované ako platné a účinné podľa platných právnych predpisov. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane neplatným, protiprávnym alebo nevymáhateľným, tak toto ustanovenie bude neúčinné iba v rozsahu tejto neplatnosti alebo nevymáhateľnosti, a neovplyvní platnosť zvyšnej časti Dohody alebo súvisiacich ustanovení. Z konania alebo nevymáhania práv nebude vyplývať zrieknutie sa práv. Pre platné zrieknutie sa práv je vyžadovaná písomná forma.

 3. Vaše práva a povinnosti

  1. Odkazy na naše stránky

   Súhlasom so zapojením sa do Partnerského programu súhlasíte s vytvorením a udržiavaním jedinečných odkazov z Vašich stránok na stránky, ktoré sú prevádzkované a označené obchodnou značkou bet365 skupiny („bet365 webové stránky“). Môžete odkazovať na naše stránky nadpismi (bannermi), emailmi, článkami, alebo textovými odkazmi. Toto je jediný spôsob, ktorým môžete propagovať v našom mene.

  2. Požiadavka minimálneho odporúčania

   Všetci Partneri bet365 sú povinní odporučiť minimálne 15 aktívnych Zákazníkov do 3 mesiacov od zapojenia sa do programu. V prípade, že Partner nesplní túto požiadavku, partnerský účet môže byť zatvorený, ale budete mať možnosť otvoriť si nový partnerský účet.

  3. Spamming

   Dohodu okamžitou platnosťou vypovieme, bez možnosti odvolania, ak propagujete naše stránky formou spamu, alebo akoukoľvek inou formou. Nebudete vytvárať pohľadávky, zastupovať alebo ručiť v súvislosti s nami a nebudete oprávnený a nesmiete nás zaväzovať k akýmkoľvek povinnostiam.

  4. Registrácia názvov domén

   Taktiež sa zdržíte registrácie (alebo žiadosti o registráciu) akéhokoľvek názvu domény podobného akémukoľvek názvu domény používanej alebo zaregistrovanej v mene ktoréhokoľvek člena skupiny bet365, alebo akéhokoľvek iného mena, ktoré by mohlo označovať skupinu bet365.

  5. Využívanie ochranných známok

   Nesmiete zakúpiť, alebo zaregistrovať kľúčové slová, vyhľadávacie požiadavky, alebo iné identifikácie používané akýmkoľvek vyhľadávačom, portálom, sponzorovanou reklamnou službou, alebo inou vyhľadávacou, či službou v oblasti odporúčania, ktoré sú rovnaké, alebo podobné akýmkoľvek obchodným značkám bet365 alebo obsahujúcim slovo „bet365“, „bet365poker“, „bet365casino“ alebo ich variácie, alebo metatag stránky Partnera obsahujúci kľúčové slová, ktoré sú rovnaké, alebo podobné akýmkoľvek obchodným značkám bet365.

  6. Zastupovanie

   Touto Dohodou Vám udeľujeme nevýhradné, neprevoditeľné právo usmerňovať Zákazníkov na ktorúkoľvek z našich stránok v súlade s Podmienkami tejto Dohody. Táto Dohoda Vám neudeľuje výhradné právo asistovať nám pri poskytovaní služieb pre odporučené osoby a budeme môcť kedykoľvek uzatvárať zmluvy a získavať asistenciu ďalších strán v poskytovaní služieb rovnakej alebo podobnej povahy, ako služby poskytované Vami. Nebudete požadovať Províziu, alebo akúkoľvek inú náhradu za obchody sprostredkované inými osobami alebo subjektmi.

  7. Schválený vzhľad

   Budete používať iba nami schválenú grafiku (bannery, html zasielače emailov, textové stĺpce, obrázky a logá) a nebudete upravovať ich vzhľad a nebudete odkazovať na nás v akýchkoľvek iných reklamných materiáloch než materiáloch dostupných na www.bet365 partners.com. Vzhľad a syntax hypertextových odkazov sú navrhnuté a určené nami a vyjadrujú jediné schválené a povolené predstavenie našich stránok. Obzvlášť nevytvárajte priamy odkaz na reklamné materiály na ktorejkoľvek webovej stránke bet365.

  8. Dobrá viera

   Nebudete vedome využívať známu alebo predpokladanú návštevnosť stránok, ktorá nie je vytvorená v dobrej viere, bez ohľadu na to, či nám spôsobí, alebo nespôsobí škodu. Vyhradzujeme si právo zadržať všetky čiastky splatné Vám podľa Dohody v prípade dôvodného podozrenia z takejto návštevnosti stránok.

   Taktiež si vyhradzujeme právo zadržať Vám platbu a/alebo pozastaviť alebo zatvoriť účty, ak zákazníci Partnera zneužívajú akékoľvek bonusy bet365, alebo špeciálne ponuky, či s Vaším vedomím alebo bez neho. Tieto situácie zahŕňajú, avšak nie sú obmedzené na, prípady rôznych zákazníkov, ktorí stávkujú pre limitovanie risku zároveň na výhru aj na prehru pre získanie bonusu, a akékoľvek iné prípady zneužívania.

  9. Zodpovednosť za Vašu stránku

   Budete výhradne zodpovedný za rozvoj, prevádzku a údržbu Vašich stránok a za všetky materiály zverejnené na Vašich stránkach. Napríklad, budete výhradne zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti a legálnosti materiálu zverejneného na Vašich stránkach. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za tieto záležitosti. Ďalej, zaistíte nás a budete nás chrániť proti akýmkoľvek žalobám, nárokom na náhradu škody a nákladom (vrátane ale nie výlučne súdnych trov) vyplývajúcim priamo alebo nepriamo z rozvoja, prevádzky, údržby a obsahu Vašich stránok.

   Partnerský program bet365 je určený pre Vašu priamu účasť. Neotvoríte si partnerský účet v mene iných účastníkov programu. Otvorenie partnerského účtu pre tretiu stranu, sprostredkovanie partnerského účtu, alebo prevod partnerského účtu nie sú povolené. Partneri, ktorí si prajú previesť účet na iného majiteľa účtu, musia o to požiadať prostredníctvom odkazu Kontaktujte nás. Schválenie je výlučne na našom uvážení.

  10. Partnerstvo

   Medzi Vašou stránkou a akoukoľvek webovou stránkou bet365 nemôže byť vytvorená afiliácia.

  11. Licencia na používanie obchodných značiek

   Týmto Vám udeľujeme nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu po dobu trvania tejto Dohody, na používanie nášho obchodného mena, obchodných značiek, iných značiek, log a akýchkoľvek iných označení, ktoré môžeme príležitostne schváliť (ďalej ako „Značky“), a to v súvislosti so zobrazovaním propagačných materiálov na Vašej stránke. Táto licencia nemôže byť prevedená na tretiu stranu, postúpená, alebo Vami prevedená akýmkoľvek iným spôsobom. Vaše právo na používanie Značiek vyplýva z tejto licencie a je obmedzené iba na túto licenciu. Neuplatníte jej neplatnosť, nevymáhateľnosť, alebo nespochybníte vlastníctvo Značiek akýmkoľvek právnym úkonom, alebo akýmkoľvek súdnym konaním. Taktiež nepodniknete žiadne opatrenia, ktoré by mohli poškodiť naše práva na Značky, vyvolali dojem podobnej značky, alebo inak znížili jej platnosť, alebo dobrú povesť. Musíte nás okamžite informovať, ak sa dozviete o akomkoľvek zneužívaní Značiek akoukoľvek treťou stranou.

  12. Dôverné informácie

   Počas trvania tejto Dohody Vám môžeme poskytnúť dôverné informácie súvisiace s podnikaním, prevádzkou, používanou technológiou, a/alebo s Partnerským programom (vrátane napríklad, Provízie z partnerského programu). Súhlasíte, že neposkytnete a nesprístupníte žiadne dôverné informácie tretím stranám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a budete využívať dôverné informácie iba na účely tejto Dohody. Vaše povinnosti súvisiace s dôvernými informáciami budú platiť aj po ukončení tejto Dohody.

  13. Ochrana osobných údajov

   Kde sa to vzťahuje, bet365 zostáva pre účely Zákona o ochrane osobných údajov (Data Protection Act 2018) a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nezávislým Prevádzkovateľom údajov. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti, touto Dohodou sa nevytvára žiadny vzťah Prevádzkovateľa údajov / Spracovateľa údajov alebo Spoločného prevádzkovateľa údajov.
   Jednako, tým, že súhlasíte byť súčasťou tohto Partnerského programu, musíte vždy konať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (Data Protection Act 2018), Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a s Nariadením o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica ES) z roku 2003, a/alebo inými súvisiacimi alebo podobnými predpismi. Ak by ste tak neučinili, bude to dôvod na ukončenie tejto Dohody s okamžitou platnosťou.
   Kedykoľvek s Vami bet365 zdieľa údaje, je to len z vlastného rozhodnutia bet365, môže to podliehať samostatným podmienkam, a môže to byť kedykoľvek zamietnuté alebo ukončené. Ak by ste uviedli, že máte povolenie od subjektu údajov na vyžiadanie ich osobných údajov od bet365, potom môže bet365 požadovať o tom dôkaz vo forme príslušných podmienok, alebo špecifického súhlasu so zdieľaním.

 4. Vypočítanie provízie

  1. Provízia

   Podľa článku 6 získate 30% províziu na základe čistého zisku Vašich odporučených zákazníkov. Čistý zisk je definovaný ako:

   - v športových stávkach, celková hrubá čiastka z vyhodnotených stávok Zákazníka, získaná nami, po odpočítaní: (i) čiastok vyplatených Zákazníkom ako výhry; (ii) čiastok zaplatených vo forme daní (alebo príslušných záloh na dane); (iii) nedobytných pohľadávok; (iv) podvodov; (v) vrátených vkladov; (vi) prevodov, ktoré boli zrušené na základe inštrukcií banky držiteľa karty (všeobecne známe ako charge-back); (vii) zrušených stávok a (viii) stávkových/vkladových bonusov.

   - v Kasíne, počiatočný zostatok a vložené peniaze po odpočítaní: (i) vybraných peňazí, (ii) konečného zostatku, (iii) pôžičiek iným hráčom, (iv) čiastok zaplatených vo forme daní (alebo príslušných záloh na dane), (v) licenčných poplatkov, (vi) charge-backs, (vii) nedobytných pohľadávok a (viii) podvodov.

   - v Pokeri, Reálna hodnota hráča (definovaná nižšie) po odpočítaní: (i) čiastok zaplatených vo forme daní (alebo príslušných záloh na dane), (ii) licenčných poplatkov, (iii) pokerových bonusových žetónov, (iv) charge-backs, (v) nedobytných pohľadávok a (vi) podvodov.

   - v Hrách, hrubé vklady po odpočítaní: (i) zrušených hier, (ii) vrátených peňazí, (iii) čiastok zaplatených vo forme daní (alebo príslušných záloh na dane), (iv) licenčných poplatkov, (v) pôžičiek iným hráčom, (vi) bonusov, (vii) charge-backs, (viii) nedobytných pohľadávok a (ix) podvodov.

   - na bingo aktivite: hrubé vklady po odpočítaní: (i) zrušených hier, (ii) vrátených peňazí, (iii) čiastok zaplatených vo forme daní (alebo príslušných záloh na dane), (iv) licenčných poplatkov, (v) pôžičiek iným hráčom, (vi) bonusov, (vii) charge-backs, (viii) nedobytných pohľadávok a (ix) podvodov.

   Reálna hodnota hráča je zostavená na základe rakeov a poplatkov v súlade s našimi FAQ v sekcii Poker, a na základe vkladov hráča na pokerových stoloch. Toto zaisťuje, že partneri sú odmeňovaní za prinášanie rekreačných hráčov pokeru, ktorí prispievajú kladne do pokerovej likvidity a ekológie.

   Vyhradzujeme si právo zmeniť percento a metódu výpočtu Provízie podľa vlastného uváženia a v súlade s článkom 1.4.

  2. Vypočítanie splatnej provízie

   Partneri sú oprávnení k platbe za výnosy z produktov Šport, Kasíno, Poker, Hry alebo Bingo. Záporné zostatky provízie v produkte Šport, Kasíno, Poker, Hry alebo Bingo budú odpočítané z dostupných provízií.

 5. Výplaty Provízií Partnera

  1. Žiadosti o výplatu Provízie

   Ste oprávnený k výplate Provízie v prípade, ak má Váš partnerský účet bet365 minimálne 5 aktívnych odporúčaných Zákazníkov. Podľa článku 6, máte nárok na jednu výplatu za mesiac, za predpokladu, že ste splnili vyššie uvedenú požiadavku na počet Zákazníkov na konci predchádzajúceho mesiaca.


   Čo sa týka platenia provízií, súhlasíte, že proces vyhotovovania faktúr odberateľom sa uskutočňuje medzi Vami a bet365. Podľa procesu vyhotovovania faktúr odberateľom, ak si želáte požiadať o vyplatenie akejkoľvek provízie, musíte podať žiadosť o platbu cez Váš účet v partnerskom systéme bet365 a my následne vystavíme faktúru s VAT (DPH), potvrdzujúcu všetky požadované podrobnosti pre danú províziu vo Vašom mene, s prijatím ktorej súhlasíte. Platba akejkoľvek faktúry bude uskutočnená v zmysle podmienok popísaných nižšie. Vy súhlasíte, že nevystavíte žiadnu faktúru s VAT (DPH), pokiaľ ide o Vaše partnerské služby. Súhlasíte, že nás budete informovať, ak vykonáte akékoľvek zmeny týkajúce sa vlastníctva Vášho podnikania alebo registrácie Vašej VAT (DPH). Tento proces vyhotovovania faktúr odberateľom zostane v platnosti počas doby trvania tejto Dohody.


   Ak uzatvárate zmluvu so spoločnosťou (Marketing Malta) Limited, v súlade s bodmi tejto Dohody platia pre Vás nasledujúce podmienky: (i) žiadna VAT nebude účtovaná na faktúrach, a vo vzťahu k partnerským službám pre spoločnosť Hillside (Marketing Malta) Limited bude spoločnosť účtovať všetky VAT v zmysle prenesenia daňovej povinnosti na Malte; a (ii) Vy súhlasíte a potvrdzujete, že akékoľvek a všetky povinnosti týkajúce sa VAT, ktoré môžete mať podľa maltských zákonov VAT, zostanú výhradne Vašim záväzkom, a bet365, ktorá súhlasila vydávať faktúry vo Vašom mene na základe vyhotovovania faktúr odberateľom spomenutého vyššie, nenesie v žiadnom prípade a/alebo neprijíma žiadnu zodpovednosť za zaistenie plnenia povinnosti platenia VAT, ktoré vyplývajú po vydaní faktúr vo Vašom mene.


   Podobne, ak uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Hillside (Sport) GP Limited, Vaše služby sú mimo pôsobnosti VAT a VAT sa neúčtuje.


   Žiadosti o výplatu Provízie za ktorýkoľvek kalendárny mesiac môžu byť zadané kedykoľvek od začiatku druhého dňa (UK čas) nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


   Minimálna výška žiadosti o výplatu Provízie za mesiac závisí na mene partnerského účtu, ako je uvedené nižšie. Maximálny limit nie je stanovený.


   Mena Minimálna suma k výplate
   Austrálsky dolár 350 AUD
   Kanadský dolár 300 CAD
   Dánska koruna 1800 DKK
   Euro 230 EUR
   Hongkonský dolár 2000 HKD
   Čínsky jüan 1700 RMB
   Islandská koruna 32000 ISK
   Japonský jen 32000 JPY
   Malajzijský ringgit 300 MYR
   Nórska koruna 2500 NOK
   Švédska koruna 2500 SEK
   Thajský baht 9000 THB
   Britská libra šterlingov 200 GBP
   Americký dolár 250 USD

   Platby Provízie môžu byť požadované:

   (i) na nominovaný účet bet365 - odporúčaný, najrýchlejší a najjednoduchší spôsob vybrania peňazí cez spôsoby platieb podporované bet365.com, na základe Vašej voľby.

   (ii) bankovým prevodom, alebo

   (iii) šekom (iba GBP).


   Upozorňujeme, že napriek tomu, že bet365 si nebude účtovať poplatok za bankový prevod, Vaša banka môže tento prevod spoplatniť. Bankové prevody budú zobrazené na Vašom výpise z účtu s referenciou Hillside (Sports) GP Limited, okrem platieb uskutočnených členom partnerského programu, ktorí žijú v Bulharsku, Dánsku, Taliansku, Španielsku, Grécku, vo Švédsku, v Rusku alebo v Mexiku, kde bude zobrazená referencia Hillside (Marketing Malta) Limited, s platnosťou od 1. augusta 2015.

   Upozorňujeme, že ak ste Partner so sídlom v USA, Taliansku alebo Mexiku, nebudete mať vyššie uvedenú možnosť (i) k dispozícii.

   Aktívny odporúčaný Zákazník je definovaný ako návštevník Vašej stránky (stránok), ktorý bol presmerovaný na stránky bet365 cez Váš odkaz, zaregistroval sa ako zákazník, vložil peniaze na svoj zákaznícky účet a podal stávku alebo hral na jednom alebo viacerých produktoch bet365 - Šport na bet365, Kasíno na bet365, Poker na bet365, Hry na bet365 a/alebo Bingo na bet365.

  2. Mena platieb Provízie

   Všetky platby Provízie budú splatné a vyplatené v mene, ktorá bola zvolená pri otvorení Vášho partnerského účtu, okrem žiadostí o platbu šekom, ktorá je dostupná iba v britských librách. Ak je požadovaná zmena meny, všetky čiastky budú zmenené podľa stredového kurzu platného v čase platby, ako bude publikovaná vo Financial Times.

   Provízie z účtov Zákazníkov, ktoré sú držané v iných menách ako v mene účtu Partnera, budú zmenené podľa stredového kurzu platného v čase získania Provízie.

 6. Doba platnosti Dohody a jej ukončenie, dôsledky ukončenia a nevhodné stránky

  1. Doba platnosti Dohody a jej ukončenie

   Platnosť tejto Dohody začne po schválení partnera a bude trvať do doby, kým jedna zo zmluvných strán neinformuje písomne druhú stranu o tom, že si praje Dohodu vypovedať. V tomto prípade bude Dohoda ukončená okamžite. Dohoda môže byť ľubovoľne ukončená s alebo bez dôvodu, ktoroukoľvek stranou. Pre účely doručenia je doručenie výpovede emailom považované za písomnú výpoveď s okamžitou platnosťou.

  2. Dôsledky

   Po ukončení Dohody musíte odstrániť všetky bannery/ikony zo svojich stránok a zrušiť presmerovanie odkazov z Vašej stránky na všetky webové stránky bet365. Všetky práva a licencie poskytnuté podľa tejto Dohody budú ukončené s okamžitou platnosťou. Zaväzujete sa vrátiť nám akékoľvek dôverné informácie a ich kópie, ktoré sú vo Vašom vlastníctve, úschove a kontrole a ukončíte používanie našich obchodných značiek.

  3. Nevhodné stránky

   Zmluvu môžeme ukončiť, ak rozhodneme (podľa nášho vlastného uváženia), že Vaša stránka je nevhodná. Nevhodné stránky zahrňujú stránky pre deti, stránky, ktoré majú pornografický charakter, stránky propagujúce násilie, diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, sexuálnej orientácie, alebo veku, propagujúce protiprávne konanie, porušujúce práva duševného vlastníctva, alebo porušujúce akékoľvek iné príslušné reklamné predpisy alebo zásady správnej praxe.

  4. Duplicitné účty a odporúčania Partnera

   Nesmiete otvoriť viac ako jeden partnerský účet bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a nezískate províziu na vlastnom účte bet365, ani na bet365 účte blízkej osoby v Športe, Kasíne, Pokeri, Hrách alebo Bingu. Program je určený pre profesionálnych prevádzkovateľov webových stránok.

 7. Vymedzenie zodpovednosti

  Nebudeme zodpovední za nepriame, zvláštne, alebo následné škody (alebo akékoľvek straty zisku, alebo údajov) v súvislosti s touto Dohodou alebo partnerským programom, a to aj v prípade, ak sme boli na možné škody upozornení. Ďalej, naša celková zodpovednosť vyplývajúca z tejto Dohody a partnerského programu neprekročí celkovú čiastku provízií splatných alebo vyplatených Vám podľa tejto Dohody. Žiadna podmienka Dohody neposkytne právo, opravný prostriedok alebo výhodu akejkoľvek osobe alebo subjektu, ktorý nie je stranou tejto dohody. Naše povinnosti podľa tejto Dohody nepredstavujú osobné povinnosti našich členov predstavenstva, zamestnancov alebo akcionárov. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca z Dohody bude uhradená len zo získanej Provízie a bude obmedzená na priame škody.

 8. Nezávislé vyhľadávanie

  Potvrdzujete, že ste si prečítali Dohodu a súhlasíte s jej Podmienkami. Rozumiete, že môžeme kedykoľvek (priamo alebo nepriamo) vyhľadávať odporúčaných zákazníkov za podmienok, ktoré sa môžu odlišovať od Podmienok uvedených v tejto Dohode, pracovať alebo uzatvárať zmluvy so stránkami, ktoré sú podobné, alebo konkurenčné Vašim webovým stránkam. Nezávisle ste zhodnotili vhodnosť účasti v tomto partnerskom programe a nespoliehate sa na akékoľvek vyjadrenie, garanciu, alebo prehlásenie mimo túto Dohodu.

 9. Nepretržitá reklama

  Musíte začleniť a na výraznom mieste nepretržite zobrazovať najnovšie odkazy poskytnuté nami na všetkých stránkach Vašej webovej stránky podľa dohodnutého spôsobu a umiestnenia, a nesmiete upraviť formu, umiestnenie alebo prevádzku odkazov bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Budete oprávnený k Provízii na základe nepretržitej propagácie Športu na bet365, Kasína na bet365, Pokeru na bet365, Hier na bet365 alebo Binga na bet365. Vyhradzujeme si právo na zníženie percenta Provízie v prípade, ak dôjde k zníženiu Vašej snahy získavania nových Zákazníkov. Znížená alebo pozastavená snaha o propagáciu našich stránok z Vašej strany bude považovaná za ukončenie Dohody z Vašej strany.

 10. Spolupráca strán

  My a Vy sme nezávislí dodávatelia a žiadne ustanovenie tejto Dohody nevytvorí akúkoľvek formu spolupráce, spoločné podnikanie, zastupovanie, franšízu, obchodné zastupovanie, alebo pracovnoprávny vzťah medzi nami. Nemáte právo ponúkať alebo prijímať ponuky, alebo zastupovať v našom mene. Nevydáte žiadne prehlásenie, či už na vlastnej stránke, alebo iným spôsobom, ktoré je v rozpore s touto Dohodou.

 11. Zaistenie

  Budete nás chrániť a zaistíte našich členov predstavenstva, zamestnancov a zástupcov proti akýmkoľvek záväzkom, stratám, škodám a nákladom, vrátane súdnych trov, vyplývajúcich z, alebo akokoľvek spojených s: (a) porušením akejkoľvek záruky alebo podmienky tejto Dohody Partnerom, (b) plnením povinností Partnera vyplývajúcich z tejto Dohody, (c) nedbalosťou Partnera alebo (d) akoukoľvek škodou spôsobenou priamo, alebo nepriamo z nedbanlivosti alebo úmyselným konaním, prípadne opomenutím, alebo neoprávneným užívaním bannerov a odkazov, prípadne tohto partnerského programu.

 12. Prehlásenie o vylúčení zodpovednosti

  Neposkytujeme žiadne priame alebo nepriame záruky alebo zastúpenia s ohľadom na partnerský program a vyplácanie Provízie (vrátane, ale nie výlučne na funkčnosť, záruky faktického stavu, predajnosť, súlad s právnymi predpismi, alebo porušenie Dohody) a neposkytujeme žiadne priame alebo nepriame záruky, vyplývajúce z užívania, jednania, alebo obchodného použitia. Ďalej, neposkytujeme žiadne záruky neprerušenej a bezchybnej prevádzky našich stránok a nebudeme zodpovední za akékoľvek prípadné dôsledky. V prípade nezhody medzi správami ponúkanými systémom bet365partners.com a databázou bet365, bude databáza bet365 považovaná za rozhodujúcu.

Formulár upravený: 31. júla 2015.
Ste pripravení stať sa naším globálnym partnerom?
Podať žiadosť
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Odmietnuť všetky
Prijať všetky
Spravovanie cookies
Nevyhnutne potrebné
Cookies potrebné pre používanie webovej stránky a funkcií, ktoré požadujete. Poskytujú obsah, produkty a služby, ktoré ste od nás žiadali. Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky. Viac informácií
Výkonnostné cookies
Cookies používané na zbieranie informácií o Vašom používaní webovej stránky. Tieto cookies sa používajú na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevách našich webových stránok.
Takéto štatistiky používame pre interné účely a pomáhajú nám otestovať a vylepšovať výkonnosť našich webových stránok a tiež nám pomáhajú poskytovať Vám lepší užívateľský zážitok. Bez týchto cookies môže byť znížená naša schopnosť poskytovania lepšieho užívateľského zážitku na rôznych zariadeniach. Viac informácií
Marketingové/Cielené tretích strán
Cookies používané na zobrazenie reklám na základe Vašich záujmov.
Môže to zahŕňať obmedzenie, koľkokrát sa Vám nejaká reklama zobrazí, a tiež nám to môže pomôcť pri meraní efektívnosti akýchkoľvek reklám, ktoré vidíte. Bez týchto cookies sa Vám budú naďalej zobrazovať reklamy, ale tieto nebudú prispôsobené Vašim záujmom. Viac informácií
Prijať všetky cookies
Potvrdiť moje voľby
Povoliť iba nevyhnutné cookies