Skip to main content
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bet365 Partner-programma

Het volgende is een overeenkomst tussen het relevante bet365-bedrijf waarnaar hieronder wordt verwezen, ("bet365", "ons" of "wij") en u ("u"), die de algemene voorwaarden bevat die van toepassing zijn op alle leden van het bet365-partnerprogramma ("Overeenkomst"). Tot 1 augustus 2015, waar u ook gevestigd bent, hebt u een contract met en levert u diensten aan Hillside (Sports) GP Limited wanneer u Klanten (zoals hieronder gedefinieerd) aan ons voorstelt. Dit zal voor de meesten van u zo blijven. Als u echter gevestigd bent in Bulgarije, Denemarken, Italië, Spanje, Griekenland, Zweden, Rusland of Mexico, houd er dan rekening mee dat u met ingang van 1 augustus 2015 een contract heeft met en uw partnerdiensten verleent aan Hillside (Marketing Malta) Limited wanneer u partnerdiensten verleent en klanten aan ons voorstelt. Alle rechten en plichten die voortvloeien uit uw relatie met bet365 vóór die datum zijn en zullen met ingang van 1 augustus 2015 worden overgenomen door Hillside (Marketing Malta) Limited. Overeengekomen is dat Hillside (Marketing Malta) Limited uw diensten zal inkopen en beheren in de hoedanigheid van manager van marketingdiensten voor bet365.
 1. Onze rechten en plichten

  1. Registreren van uw klanten

   We zullen uw klanten registreren en hun transacties volgen. We behouden ons het recht voor om Klanten te weigeren (of hun accounts te sluiten) indien dat nodig is om te voldoen aan alle vereisten die wij periodiek kunnen vaststellen. "Klant" betekent uw bezoekers die toetreden tot onze klantendatabase (door middel van het registreren voor een of meer van onze producten/websites met inbegrip van Sport, Casino, Poker, Spellen en Bingo) na aankomst op de toepasselijke site(s) via een van uw doorklik-URL's, die aan u worden verstrekt wanneer u zich aansluit. Door een rekening bij ons te openen, worden zij onze Klanten en zijn, dienovereenkomstig, al onze regels, beleidslijnen en operationele procedures op hen van toepassing. We wijzen u erop dat na de goedkeuring van de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act van 2006 door het Amerikaanse Congres op 30 september 2006, het Bedrijf niet langer klanten aanvaardt die woonachtig zijn in de VS.

  2. De spellen van klanten volgen

   We volgen de weddenschappen en spellen van uw klanten en stellen u een verslag ter beschikking met een samenvatting van hun activiteiten, dat u vanaf deze site kunt raadplegen.

  3. Een verwijzingscommissie betalen

   Behoudens clausule 6, betalen we u een verwijzingscommissie ("Verwijzingscommissie") van 30% van de nettowinst (zoals hieronder gedefinieerd) die we verdienen aan spelers die vanaf uw site zijn doorverwezen nadat ze een account bij ons hebben geopend en voor echt geld inzetten op Sport bij bet365, Casino bij bet365, Poker bij bet365, Spellen bij bet365 of Bingo bij bet365.

  4. Wijziging

   We kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden in deze overeenkomst wijzigen of vervangen door een wijzigingsbericht of door een nieuwe overeenkomst op onze site te plaatsen. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op veranderingen in de reikwijdte van beschikbare Verwijzingscommissies en partnerprogrammaregels. Indien een wijziging voor u onaanvaardbaar is, is uw enige optie het beëindigen van deze overeenkomst. Als u blijft deelnemen aan ons partnerprogramma nadat we een wijzigingsbericht of een nieuwe overeenkomst op onze site hebben geplaatst, betekent dit dat u de wijziging of de nieuwe overeenkomst bindend aanvaardt.

  5. Subsectie

   U erkent en stemt ermee in dat artikel 9(1) en 9(2) (informatie die langs elektronische weg moet worden verstrekt), 11(1) (de bestelling plaatsen) van de verordeningen inzake elektronische handel (EG-richtlijn) van 2002 niet van toepassing zijn op, noch enige invloed hebben op deze Overeenkomst.

  6. Uw aanvraag

   Om lid te worden van ons partnerprogramma moet u deze voorwaarden aanvaarden door het vakje aan te vinken waarmee u aangeeft akkoord te gaan en een online aanvraagformulier invullen en indienen. Het aanvraagformulier vormt onderdeel van deze overeenkomst. We zullen naar eigen goeddunken bepalen of we uw aanvraag al dan niet goedkeuren en onze beslissing is definitief en niet onderhevig aan enig recht op beroep. Wij laten u per e-mail weten of uw aanvraag al dan niet is gehonoreerd.

 2. Diversen

  1. Toepasselijk recht

   De Engelse wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst, zonder verwijzing naar regels betreffende rechtskeuze. Elke vordering met betrekking tot deze overeenkomst moet in Engeland worden ingesteld en u stemt onherroepelijk in met de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

  2. Toewijsbaarheid

   U mag deze overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder voorbehoud van deze beperking is deze overeenkomst bindend voor, komt ten goede aan en is uitvoerbaar tegen u en ons en onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden.

  3. Geen verklaring van afstand

   Indien we nalaten uw strikte naleving van een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze overeenkomst later af te dwingen. Wijzigingen, toevoegingen, schrappingen of tussenbepalingen van deze Overeenkomst zijn niet toegestaan en zullen door ons niet worden erkend. Geen van onze werknemers of vertegenwoordigers is bevoegd om enige wijziging of aanpassing aan deze Overeenkomst of de voorwaarden ervan aan te brengen of daarmee in te stemmen.

  4. Rechtsmiddelen

   Onze rechten en rechtsmiddelen krachtens deze overeenkomst sluiten elkaar niet uit, d.w.z. dat de uitoefening van een of meer bepalingen van deze Overeenkomst de uitoefening van andere bepalingen niet uitsluit. U erkent, bevestigt en stemt ermee in dat schadevergoeding ontoereikend kan zijn voor een schending of dreigende schending van deze Overeenkomst en dat wij, in geval van een schending of dreigende schending van een bepaling van deze Overeenkomst, kunnen trachten handhaving of naleving af te dwingen door middel van specifieke nakoming, een rechterlijk bevel of een andere billijke maatregel. Niets in deze Overeenkomst zal onze rechten in de wet of anderszins beperken of aantasten, in geval van schending of dreigende schending van enige bepaling van deze Overeenkomst, waarbij het de bedoeling van deze bepaling is duidelijk te maken dat onze rechten zowel in het eigen vermogen als in de wet of anderszins afdwingbaar zijn.

  5. Onderscheidbaarheid/verklaring van afstand

   Waar mogelijk zal elke bepaling in deze Overeenkomst geïnterpreteerd worden als zijnde effectief en geldig onder de toepasselijke wet. Indien echter een bepaling van deze overeenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling slechts van kracht zijn in de mate van deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, zonder de rest van deze overeenkomst of enige bepaling daarvan ongeldig te maken. Een verklaring van afstand zal niet worden geïmpliceerd op grond van gedrag of het niet afdwingen van rechten en moet schriftelijk geschieden om van kracht te zijn.

 3. Uw rechten en plichten

  1. Linken naar onze websites

   Door in te stemmen met deelname aan dit partnerprogramma, stemt u in met het creëren en onderhouden van unieke links vanaf uw site naar de websites die eigendom zijn van, beheerd worden door of vermarkt worden door de bet365-groep ('bet365 Websites'). U kunt naar ons linken middels een van onze banners, e-mails, artikelen of met een tekstlink. Dit is de enige manier waarop u namens ons kunt adverteren.

  2. Minimale vereiste voor verwijzing

   Alle bet365-partners zijn verplicht om minimaal 15 actieve Klanten door te verwijzen binnen een periode van drie maanden na toetreding tot het programma. Als een partner niet aan deze eis voldoet, kan de partneraccount worden gesloten, maar hebt u de mogelijkheid om een nieuwe partneraccount te openen.

  3. Spam

   We zullen deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder verhaal voor u indien er sprake is van enige vorm van spam of indien u op enige andere wijze reclame maakt voor onze diensten. U zult geen claims of verklaringen doen, of garanties geven, in verband met ons en u bent niet bevoegd om, en zult ons niet binden aan enige verplichtingen.

  4. Registratie van domeinnamen

   U zult zich ook onthouden van het registreren (of het aanvragen van een registratie) van een domeinnaam die lijkt op een domeinnaam gebruikt door of geregistreerd op naam van een lid van de bet365-groep, of een andere naam die zou kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de bet365-groep.

  5. Bieden op merknamen

   U mag geen trefwoorden, zoektermen of andere identificatoren kopen of registreren voor gebruik in zoekmachines, portals, gesponsorde advertentiediensten of andere zoek- of verwijzingsdiensten en die identiek zijn aan of lijken op handelsmerken van de bet365-groep of die anderszins het woord "bet365", "bet365poker", "bet365casino" of variaties daarop bevatten, of metatag-trefwoorden op de Partner Site opnemen die identiek zijn aan of lijken op handelsmerken van de bet365-groep.

  6. Benoeming van Vertegenwoordigers

   Door deze Overeenkomst verlenen we u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om Klanten naar een van onze sites te leiden in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst verleent u geen exclusief recht of voorrecht om ons bij te staan bij de verlening van diensten die voortvloeien uit uw verwijzingen, en we zijn uiteraard te allen tijde voornemens contracten te sluiten met en de hulp in te roepen van anderen voor de verlening van diensten van dezelfde of vergelijkbare aard als de uwe. U hebt geen recht op Verwijzingscommissie of andere vergoedingen voor handel die door of via andere personen of entiteiten dan uzelf tot stand wordt gebracht.

  7. Goedgekeurde indelingen

   U zult alleen onze goedgekeurde reclame gebruiken (banners, html mailers, redactionele kolommen, afbeeldingen en logo's) en zult hun uiterlijk niet veranderen noch naar ons verwijzen in enig ander promotiemateriaal dan het materiaal dat beschikbaar is op www.bet365 partners.com. Het uiterlijk en de syntaxis van de hyperlinks zijn door ons ontworpen en aangewezen en vormen de enige geautoriseerde en toegestane weergave van onze sites. Creëer met name geen directe link naar het promotiemateriaal op een bet365-website.

  8. Te goeder trouw

   U zult niet bewust profiteren van bekend of vermoedelijk verkeer dat niet te goeder trouw is gegenereerd, ongeacht of het ons daadwerkelijk schade berokkent of niet. We behouden ons het recht voor om alle bedragen in te houden diewij u anders op grond van deze overeenkomst verschuldigd zijn, indien we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat er sprake is van dergelijk verkeer. We behouden ons het recht voor om partnerbetalingen in te houden en/of accounts op te schorten of te sluiten als blijkt dat partnerklanten misbruik maken van bet365 aanbiedingen of promoties, met of zonder uw medeweten. Dergelijke situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillende klanten die op beide kanten van een evenement of markt wedden om het risico te beperken en bonussen te claimen.
  9. Verantwoordelijkheid voor uw site

   U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor al het materiaal dat op uw site verschijnt. U bent er bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor dat materiaal dat op uw site wordt geplaatst niet lasterlijk of anderszins illegaal is. We wijzen alle aansprakelijkheid voor deze zaken af. Verder zult u ons schadeloosstellen en vrijwaren van alle claims, schade en onkosten (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) die direct of indirect voortvloeien uit de ontwikkeling, werking, onderhoud en inhoud van uw site. Het bet365-partnerprogramma is bedoeld voor uw rechtstreekse deelname. U mag geen partneraccounts openen namens andere deelnemers. Het openen van een derdenaccount, de tussenhandel in een partneraccount of de overdracht van een partneraccount wordt niet aanvaard. Partners die een account willen overdragen aan een andere begunstigde, moeten hiervoor expliciet toestemming vragen door contact met ons op te nemen. Alleen wij verlenen goedkeuring.
  10. Verband

   Er kan geen verband gelegd worden tussen uw site en een bet365-website.

  11. Licentie om handelsmerken te gebruiken

   Hierbij verlenen we u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, om onze handelsnaam, handelsmerken, dienstmerken, logo's en eventuele andere aanduidingen, die we van tijd tot tijd goedkeuren ("Handelsmerken") te gebruiken, uitsluitend in verband met de weergave van het promotiemateriaal op uw site. Deze licentie kan niet in sublicentie worden gegeven, toegewezen of anderszins door u worden overgedragen. Uw recht om de Handelsmerken te gebruiken is beperkt tot en vloeit uitsluitend voort uit deze licentie. U zult de ongeldigheid of onafdwingbaarheid niet aanvoeren noch het eigendom van de Handelsmerken betwisten in geen enkele actie of procedure van welke aard of soort dan ook, en geen actie ondernemen die afbreuk kan doen aan onze rechten op de Handelsmerken, deze tot soortnamen maakt, of anderszins de geldigheid ervan verzwakt of afbreuk doet aan de bijbehorende goodwill. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van misbruik van de Handelsmerken door een derden.

  12. Vertrouwelijke informatie

   Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kan u vertrouwelijke informatie worden toevertrouwd met betrekking tot onze activiteiten, bedrijfsvoering of onderliggende technologie en/of het Partnerprogramma (met inbegrip van bijvoorbeeld de door u in het kader van het Partnerprogramma verdiende Verwijzingscommissies). U stemt ermee in de bekendmaking of het ongeoorloofde gebruik van dergelijke vertrouwelijke informatie aan derden of externe partijen te vermijden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt en dat u de vertrouwelijke informatie alleen zult gebruiken voor doeleinden die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van deze Overeenkomst te bevorderen. Uw verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

  13. Gegevensbescherming

   Waar van toepassing, in het kader van de Gegevensbeschermingswet 2018, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, blijft bet365 een onafhankelijke gegevensbeheerder. Voor alle duidelijkheid: deze overeenkomst brengt geen Gegevensverwerkingsverantwoordelijke / Gegevensverwerker-relatie tot stand, noch een een gezamelijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens. Niettemin zult u, door in te stemmen met deelname aan dit Partnerprogramma, te allen tijde de Gegevensbeschermingswet 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Verordeningen inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) van 2003, en/of enige andere gerelateerde of vergelijkbare toepasselijke wetgeving naleven. Gebeurt dit niet, dan wordt deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Wanneer, op enig moment, bet365 gegevens met u deelt, is dit naar eigen goeddunken van bet365, kan dit onderhevig zijn aan aparte algemene voorwaarden, en kan dit op ieder moment worden geweigerd of stopgezet. Als u verklaart dat u de toestemming van een betrokkene hebt om zijn persoonsgegevens bij bet365 op te vragen, dan kan bet365 hiervan bewijs eisen in de vorm van relevante voorwaarden, of specifieke toestemming voor het delen.

 4. Berekening verwijzingscommissie

  1. De verwijzingscommissie

   Behoudens clausule 6, verdient u een Verwijzingscommissie van 30% op basis van de nettowinst van uw doorverwezen klanten. Nettowinst wordt gedefinieerd als: -op Sportactiviteiten, alle bruto gelden ontvangen door ons met betrekking tot alle afgewikkelde weddenschappen gemaakt door klanten na aftrek van; (i) gelden uitbetaald aan klanten als winsten; (ii) gelden betaald in de vorm van kansspelrechten of -belastingen (of redelijke voorzieningen in verband daarmee) (iii) dubieuze debiteuren; (iv) fraude; (v) geretourneerde inzetten; (vi) transacties die zijn teruggedraaid op instructie van de bank van de kaarthouder (algemeen aangeduid als terugvorderingen); en (vii) ongeldige bedragen en (viii) inzet/stortingsbonussen. -op Casino-activiteiten, de waarde van het beginsaldo met toevoeging van de ingebrachte middelen verminderd met (i) de uitgaande middelen (ii) het eindsaldo (iii) de aan gebruikers betaalde kredieten (iv) de in de vorm van rechten of belastingen (of redelijke voorzieningen daarvoor) betaalde gelden (v) de licentiekosten (vi) de terugvorderingen (vii) de dubieuze vorderingen en (viii) fraude. - op Pokeractiviteiten, de echte spelerswaarde (hieronder gedefinieerd) verminderd met (i) gelden betaald in de vorm van rechten of belastingen (of redelijke voorzieningen in verband daarmee) (ii) licentiekosten, (iii) bonus pokerfiches, (iv) terugvorderingen, (v) dubieuze vorderingen en (vi) fraude. - op Spelactiviteiten, de bruto inzet, verminderd met (i) ongeldige inzetten, (ii) geretourneerde inzetten, (iii) gelden betaald in de vorm van rechten of belastingen (of redelijke voorzieningen daarvoor), (iv) licentievergoedingen, (v) kredieten betaald aan gebruikers, (vi) bonussen, (vii) terugvorderingen, (viii) dubieuze vorderingen en (ix) fraude. - op Bingo-activiteiten, de bruto inzet, verminderd met (i) ongeldige inzetten, (ii) retourneringen, (iii) gelden betaald in de vorm van rechten of belastingen (of redelijke voorzieningen daarvoor), (iv) licentiekosten, (v) aan gebruikers betaalde kredieten, (vi) bonussen, (vii) terugvorderingen, (viii) dubieuze vorderingen en (ix) fraude. De echte spelerswaarde is deels gebaseerd op rake en fee in overeenstemming met onze FAQ-sectie voor Poker, en deels op de nettostortingen van Klanten aan pokertafels. Dit zorgt ervoor dat partners beloond worden voor het aanbrengen van recreatieve pokerspelers die een positieve bijdrage leveren aan de liquiditeit en de ecologie van poker. We behouden ons het recht voor om het percentage van de Verwijzingscommissie en de berekeningswijze van de Verwijzingscommissie te wijzigen zoals we dat wensen in overeenstemming met artikel 1.4.
  2. Berekening van de uit te betalen commissie

   Partners komen in aanmerking voor uitbetaling van het saldo van hun Sport-, Casino-, Poker-, Spel- of Bingoverdiensten. Negatieve commissiesaldo's in Sport, Casino, Poker, Spel of Bingo zullen van de beschikbare commissies worden afgetrokken.

 5. Uitbetalingen verwijzingscommissie

  1. Aanvragen voor uitbetaling van verwijzingsvergoedingen

   Uw bet365-partneraccount moet minimaal 5 actieve doorverwezen klanten hebben voordat u in aanmerking komt voor uitbetaling van de Verwijzingscommissie. Behoudens clausule 6, heeft u recht op één uitbetaling per maand, op voorwaarde dat u aan het einde van de voorafgaande maand aan de bovenstaande klantvereiste heeft voldaan. U stemt ermee in dat een zelf-factureringsprocedure van kracht is tussen u en bet365 met betrekking tot de betaling van de Verwijzingscommissies. Onder de zelf-factureringsprocedure dient u het betalingsverzoek via uw account op het bet365 Partnersysteem in te dienen als u betaling van een verwijzingscommissie wenst aan te vragen, waarna wij namens u een BTW-factuur met alle vereiste details voor de toepasselijke verwijzingscommissie zullen opstellen, die u vervolgens accepteert. Betaling van een factuur zal geschieden volgens en onderhevig aan de hieronder vermelde voorwaarden. U stemt ermee in geen BTW-factuur op te stellen met betrekking tot uw partnerdiensten. U stemt ermee in ons op de hoogte te brengen indien u wijzigingen aanbrengt in het eigendom van uw bedrijf of uw BTW-registratie. Deze zelf-factureringsprocedure zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst van kracht blijven. Als u een contract sluit met Hillside (Marketing Malta) Limited in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst, is het volgende op u van toepassing: (i) u begrijpt dat er geen BTW in rekening zal worden gebracht op de facturen en dat met betrekking tot partnerdiensten aan Hillside (Marketing Malta) Limited dat bedrijf de eventuele BTW onder de verleggingsregeling in Malta zal verantwoorden; en (ii) u gaat ermee akkoord en erkent dat alle BTW-verplichtingen die u zou kunnen hebben onder de Maltese BTW-wetgeving uitsluitend uw verplichtingen blijven en dat bet365, door in te stemmen met het uitgeven van facturen namens u in overeenstemming met de zelf-factureringsprocedure waarnaar hierboven wordt verwezen, op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid aanvaardt en/of op zich neemt om de naleving van dergelijke BTW-verplichtingen te waarborgen buiten het uitgeven van de factuur namens u. Als u een contract sluit met Hillside (Sports) GP Limited, begrijpt u dat uw diensten buiten het toepassingsgebied van de BTW vallen en dat er geen BTW in rekening wordt gebracht. Uitbetalingsverzoeken voor Verwijzingscommissies van een kalendermaand kunnen op elk moment gedaan worden vanaf het begin van de tweede dag (Britse tijd) van de volgende kalendermaand. Het minimale uitbetalingsverzoek voor verdiende Verwijzingscommissies per maand hangt af van de valutadenominatie van uw partneraccount zoals hieronder aangegeven. Er is geen maximale limiet.
   Valuta Minimaal uitbetalingsverzoek
   Australische dollars 350 AUD
   Canadese dollars 300 CAD
   Chinese renminbi 1700 RMB
   Deense kronen 1800 DKK
   Euro's 230 EUR
   Hong Kong dollars 2000 HKD
   IJslandse kronen 32000 ISK
   Japanse Yen 32000 JPY
   Maleisische ringgits 300 MYR
   Noorse kronen 2500 NOK
   Zweedse kronen 2500 SEK
   Thaise baht 9000 THB
   Britse ponden 200 GBP
   Amerikaanse dollars 250 USD
   Uitbetalingen voor Verwijzingscommissie kunnen worden aangevraagd: (i) naar een genomineerde bet365-account - aanbevolen, de snelste en gemakkelijkste manier om geld op te nemen via uw keuze van een van de betaalmethodes ondersteund door bet365.com (ii) bankoverschrijving, of (iii) cheque (alleen in GBP). Houd er rekening mee dat hoewel bet365 geen kosten in rekening brengt voor het regelen van een bankoverschrijving, uw eigen bank ervoor kan kiezen om kosten in rekening te brengen voor dergelijke transacties. Bankoverschrijvingen zullen op uw bankafschrift verschijnen met verwijzing naar 'Hillside (Sports) GP Limited', met uitzondering van betalingen aan leden van het partnerprogramma die gevestigd zijn in Bulgarije, Denemarken, Italië, Spanje, Griekenland, Zweden of Mexico, waar met ingang van 1 augustus 2015 de verwijzing zal zijn naar "Hillside (Marketing Malta) Limited"  Let op: als u als partner in de VS, Italië of Mexico woont, is optie (i) hierboven niet voor u beschikbaar. Een actieve doorverwezen klant wordt gedefinieerd als een bezoeker van uw site(s) die heeft doorgeklikt naar een bet365-website via uw doorklik-link, zich heeft geregistreerd als klant, geld heeft gestort op hun klantenaccount en weddenschappen heeft afgesloten of heeft gespeeld in een of meer bet365 producten - Sport bij bet365, Casino bij bet365, Poker bij bet365, Spellen bij bet365 en/of Bingo bij bet365.
  2. Verwijzingscommissie uitbetalingsvaluta

   Alle Verwijzingscommissies worden uitbetaald in de valuta die geselecteerd is bij het opzetten van uw Partneraccount, met uitzondering van betalingsverzoeken via cheque, die alleen beschikbaar zijn in GBP. Wanneer valuta moeten worden omgerekend, worden alle bedragen omgerekend tegen de middenkoers die geldt op het moment van betaling, zoals gepubliceerd in de Financial Times. Verwijzingscommissies die voortvloeien uit Klantenaccounts die worden aangehouden in andere valuta dan de eigen valuta van de partner, zullen worden omgerekend tegen de middenkoers die van toepassing was op het moment dat de Verwijzingscommissie werd verdiend.

 6. Looptijd en beëindiging, gevolgen en ongeschikte sites

  1. Looptijd en beëindiging

   De looptijd van deze overeenkomst gaat in op het moment dat u als partner wordt goedgekeurd en zal doorlopen, tenzij en totdat een van beide partijen de andere schriftelijk in kennis stelt van de wens de overeenkomst te beëindigen, in welk geval deze overeenkomst onmiddellijk zal worden beëindigd. Beëindiging geschiedt naar goeddunken, met of zonder opgaaf van redenen, door elk der partijen. Wat betreft kennisgeving van beëindiging wordt levering via e-mail beschouwd als een schriftelijke en onmiddellijke vorm van kennisgeving.

  2. Gevolg

   Bij beëindiging moet u al onze banners/pictogrammen van uw site verwijderen en alle links van uw site naar alle bet365-websites uitschakelen. Alle rechten en licenties die u in deze overeenkomst worden verleend, worden onmiddellijk beëindigd. U zult ons alle vertrouwelijke informatie en alle kopieën daarvan in uw bezit, bewaring en beheer teruggeven en u zult elk gebruik van onze Handelsmerken staken.

  3. Ongeschikte sites

   We kunnen deze overeenkomst beëindigen indien we (naar eigen goeddunken) bepalen dat uw site ongeschikt is. Ongeschikte sites zijn onder meer, maar niet uitsluitend, sites die: gericht zijn op kinderen, pornografie of andere illegale seksuele handelingen vertonen, geweld propageren, discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd propageren, illegale activiteiten promoten of intellectuele eigendomsrechten schenden of in strijd zijn met relevante reclamevoorschriften of gedragscodes.

  4. Dubbele accounts en zelf verwijzingen

   U zult niet meer dan één partneraccount openen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, noch zult u commissie verdienen op uw eigen bet365 Sport-, Casino-, Poker-, Spel- of Bingo-account of die van een aan u gerelateerde persoon. Het programma is bedoeld voor professionele uitgevers van websites.

 7. Beperking van aansprakelijkheid

  We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade (of verlies van inkomsten, winst of gegevens) die voortvloeit uit deze Overeenkomst of het Partnerprogramma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst en het Partnerprogramma niet hoger zijn dan het totaal aan Verwijzingscommissies die aan u uitbetaald of uit te betalen is onder deze Overeenkomst. Niets in deze Overeenkomst mag worden opgevat als rechten, rechtsmiddelen of voordelen voor een persoon of entiteit die geen partij is bij deze Overeenkomst. Onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst vormen geen persoonlijke verplichtingen van onze bestuurders, werknemers of aandeelhouders. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Overeenkomst zal uitsluitend worden voldaan uit de gegenereerde verwijzingscommissie en is beperkt tot directe schade.

 8. Onafhankelijk onderzoek

  U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle algemene voorwaarden en bepalingen. U begrijpt dat we op elk moment (direct of indirect) klantreferenties kunnen vragen op voorwaarden die kunnen verschillen van de voorwaarden in deze overeenkomst of websites kunnen exploiteren of contracteren die vergelijkbaar zijn met of concurreren met uw website. U hebt onafhankelijk de wenselijkheid van deelname aan dit partnerprogramma beoordeeld en vertrouwt niet op enige vertegenwoordiging, garantie of verklaring anders dan zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

 9. Doorlopende promotie

  U zult de meest recente links die door ons zijn verstrekt opnemen en prominent en doorlopend weergeven op alle pagina's van uw website op een wijze en locatie die door ons is overeengekomen en u zult de vorm, locatie of werking van de links niet wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U komt in aanmerking voor Verwijzingscommissies gebaseerd op uw doorlopende promotie van Sport bij bet365, Casino bij bet365, Poker bij bet365, Spellen bij bet365 of Bingo bij bet365. We behouden ons het recht voor om de percentages van de Verwijzingscommissie te verminderen als u uw inspanningen om nieuwe Klanten te werven vermindert. Uw verminderde of opgeschorte promotie van onze sites zal worden beschouwd als uw beëindiging van deze Overeenkomst.

 10. Betrekkingen tussen de partijen

  Wij en u zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger, of arbeidsrelatie tussen ons creëren. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen te doen of te aanvaarden. U zult geen enkele verklaring afleggen, op uw site of anderszins, die in tegenspraak zou zijn met iets in deze overeenkomst.

 11. Schadeloosstelling

  U zult ons, onze bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade en kosten, met inbegrip van juridische kosten, die voortvloeien uit, voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met (a) een schending door u van enige garantie, verklaring of voorwaarde in deze Overeenkomst, (b) de uitvoering van uw plichten en verplichtingen onder deze Overeenkomst, (c) uw nalatigheid of (d) enig letsel direct of indirect veroorzaakt door uw nalatig of opzettelijk handelen of nalaten, of het ongeoorloofd gebruik van onze banners en links of dit Partnerprogramma.

 12. Disclaimers

  We geven geen uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het partnerprogramma, over onszelf of de betalingsregelingen van de Verwijzingscommissie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, functionaliteit, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, wettelijkheid of niet-inbreuk), en geven geen uitdrukkelijke of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de prestaties, de handel of het handelsgebruik. Daarnaast garanderen we niet dat de werking van onze sites ononderbroken of foutloos zal zijn en zijn we niet aansprakelijk voor de gevolgen indien die er zijn. In het geval van een discrepantie tussen de rapporten aangeboden in het bet365partners.com systeem en de bet365 database, zal de database als accuraat worden beschouwd.

Formulier herzien: 31 juli 2015.
Bent u er klaar voor om wereldwijd met ons samen te werken?
Meldt u nu aan
bet365 maakt gebruik van cookies
Wij maken gebruik van cookies ter verbetering en personalisering van onze dienstverlening. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.
Cookies beheren
Alle cookies afwijzen
Alle cookies accepteren
Cookies beheren
Essentieel
Cookies die noodzakelijk zijn om de website en de functies die je geselecteerd hebt te gebruiken. Zij leveren inhoud, producten en diensten waarom je ons verzocht hebt. Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website. Lees meer
Prestatiecookies
Cookies die gebruikt worden om informatie over jouw websitegebruik te verzamelen. Deze cookies worden gebruikt om geaggregeerde statistieken te verzamelen met betrekking tot bezoeken aan onze websites.
Wij gebruiken deze statistieken voor interne doeleinden om ons te helpen bij het testen en verbeteren van de prestatie van onze websites en om je een betere gebruikerservaring te bieden. Zonder deze cookies is je gebruikerservaring op al je apparaten mogelijk minder soepel. Lees meer
Marketing/targeting van derden
Cookies die gebruikt worden om advertenties te leveren die relevant voor jou zijn op basis van jouw interesses.
Dit kan het beperken van het aantal keren dat je een advertentie ziet omvatten, en kan ons tevens helpen bij het meten van de effectiviteit van de advertenties die je ziet. Zonder deze cookies zie je nog steeds advertenties, maar deze zijn dan niet aangepast aan jouw interesses. Lees meer
Alle cookies accepteren
Mijn keuzes bevestigen
Alleen essentiële cookies toestaan