Skip to main content
Kasutustingimused 

bet365 partnerprogrammi kasutustingimused

Selle lepingu osalised olete teie ja allpool nimetatud bet365 kontserni ettevõte (edaspidi "meie"). Lepingu tingimused kehtivad kõigile bet365 partnerprogrammi liikmetele.


Kuni 1. augustini 2015 olid meie koostööpartnerid olenemata asukohast lepingulises suhtes ettevõttega Hillside (Sports) GP Limited. Enamikul juhtudest on see ka edaspidi nii.


Bulgaarias, Hispaanias, Itaalias, Kreekas, Mehhikos, Rootsis ja Taanis asuvate koostööpartnerite lepingupartneriks on alates 1. augustist 2015 Hillside (Marketing Malta) Limited, kes võtab bet365 turundusteenuste haldajana üle teie senisest lepingust bet365ga tulenevad õigused ja kohustused.


 1. Meie õigused ja kohustused

  1. Teie klientide registreerimine

   Me registreerime teie kliendid ja jälgime nende tehinguid. Meil on õigus klientide registreerimisest keelduda või nende kontosid sulgeda, kui see on vajalik meie saidi nõuete järgimiseks. Võime aeg-ajalt kehtestada uusi nõudeid. Kliendid on teie partnerprogrammi kontoga seotud URL-i kaudu meie saidile suunatud isikud, kes registreeruvad ühe või mitme meie toote (spordiennustus, kasiino, pokker, mängud, bingo) kasutajaks. Meie saidi kasutajaks registreerumisel hakkavad klientidele kehtima kõik meie reeglid ja poliitikad. bet365 ei võta vastu kliente, kelle asukohariik on USA. Piirang kehtib alates 30. septembrist 2006, mil USA Kongress kehtestas keelu pakkuda kaughasartmänguteenuseid, mille korraldajatel ei ole USA-s tegevusluba (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act).

  2. Klientide aktiivsuse jälgimine

   Jälgime teie suunatud klientide panustamis- ja mängimistegevust ning koostame sellest aruande, mida saate vaadata partnerprogrammi saidil.

  3. Vahendustasu maksmine

   Vastavalt 6. punktile maksame teile 30% vahendustasu netotulult, mida teie suunatud kliendid bet365le teenivad. Arvesse lähevad kliendid, kes on loonud konto ja teinud pärisrahas panuseid bet365 spordiennustuse, kasiino, pokkeri, mängude või bingo saidil.

  4. Muudatused

   Võime igal ajal selle lepingu tingimusi või kogu lepingut oma äranägemise järgi muuta. Postitame muudatuste kohta saidile teate. Muudatusi võime teha näiteks makstava vahendustasu ulatuses ja partnerprogrammi reeglites. Kui te mõne muudatusega ei nõustu, tuleb teil meiega leping lõpetada. Kui jätkate partnerprogrammis osalemist pärast seda, kui oleme avaldanud veebisaidil teate muudatuse või uue lepingu kohta, loetakse teid muudatuse või uue lepinguga nõustunuks.

  5. Alajaotis

   Nõustute, et sellele lepingule ei kehti Euroopa Komisjoni 2002. aasta direktiivi elektroonilise kaubanduse eeskirjade punktid 9(1) ja 9(2) elektrooniliselt esitatud teabe kohta ja 11(1) tellimuse esitamise kohta.

  6. Teie taotlus

   Meie partnerprogrammiga liitumiseks peate kinnitama kasutustingimustega nõustumise, märkides vastavasse kasti linnukese, ning täitma ja esitama veebis taotluse. Taotluse vorm on selle lepingu lahutamatu osa. Otsus teie taotluse rahuldamise kohta tehakse bet365 äranägemise järgi. Meie otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele. Anname teile e-kirja teel teada, kas teie taotlus rahuldati.

 2. Muu

  1. Kohaldatav õigus

   Lepingu tingimused vastavad Inglismaa seadustele, mille osaks ei loeta kollisiooninorme. Kõik selle lepinguga seotud hagid tuleb esitada Inglismaal ning teil tuleb pöördumatult nõustuda Inglismaa kohtute ainupädevusega nende lahendamiseks.

  2. Loovutatavus

   Selle lepingu osalust ei tohi meie eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada ei seadusjärgsetel ega muudel alustel. Vastavalt sellele piirangule kehtivad lepingu tingimused nii meile kui ka teile ning nii meie kui ka teie õigusjärglastele ja volitatud isikutele.

  3. Mitteloobumine

   Kui me teie suhtes mõnda lepingutingimust ei jõusta, ei tähenda see loobumist õigusest jõustada edaspidi sama tingimust või selle lepingu teisi tingimusi. Lepingusse muudatuste tegemine, sh teksti lisamine või kustutamine, ei ole lubatud ning me ei tunnusta sääraseid muudatusi. Ühelgi meie töötajal ega esindajal ei ole õigust sellesse lepingusse ega lepingu tingimustesse muudatusi teha ega muudatustega nõustuda.

  4. Õiguskaitsevahendid

   Meie õigused ja õiguskaitsevahendid ei ole üksteist välistavad – ühe või mitme selle lepingu sätte rakendamine ei välista ühegi muu sätte rakendamist. Nõustute, et kahjutasu maksmine ei pruugi alati olla lepingu tingimuste rikkumise või ettenähtava rikkumise korral piisav lahendus ning võime nõuda lepingu tegeliku täitmise, kohtu ettekirjutuse või muu võrdväärse õiguskaitsevahendi rakendamist. Ükski selle lepingu osa ei piira ega mõjuta seaduse järgi ega muul viisil meie õigusi lepingu tingimuste rikkumise või nende ettenähtava rikkumise korral. Täitmisele pööratakse nii meie seadusjärgsed, võrdväärsuse põhimõttele vastavad kui ka muud õigused.

  5. Eraldatavus/loobumine

   Iga selle lepingu punkti tuleks tõlgendada kehtivatele seadustele vastavana, kuid kui mõni lepingu punktidest osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või mis tahes ulatuses jõustamatuks, ei muuda see kehtetuks ülejäänud lepingut ega ühtegi selle muud punkti. Ühtegi meie tegevust ega mis tahes õiguse teostamata jätmist ei saa käsitleda õigustest loobumisena. Mis tahes õigusest loobumine peab olema kirjalikult kinnitatud.

 3. Teie õigused ja kohustused

  1. Meie veebisaitide linkimine

   Partnerprogrammis osaledes nõustute looma ja oma saidil esitama linke veebisaitidele, mis kuuluvad bet365le, mida haldab bet365 või millel on bet365 kaubamärk (edaspidi "bet365 veebisaidid"). Meie saiti võite linkida meie pakutavate bännerite, e-kirjade, artiklite või tekstilinkide abil. See on ainus lubatud viis meie saidi reklaamimiseks.

  2. Minimaalse suunamiste arvu nõue

   Kõik bet365 koostööpartnerid peavad kolme kuu jooksul programmiga liitumisest suunama bet365 saidile vähemalt viisteist aktiivset klienti. Kui te seda nõuet ei täida, võime teie konto sulgeda, kuid teil on võimalus luua uus partnerprogrammi konto.

  3. Rämpspostitused

   Kui teete mis tahes vormis rämpspostitusi või reklaamite meie teenuseid muul viisil, kui lepingus ette nähtud, lõpetame kohe lepingu ega maksa teile hüvitist. Teil ei ole lubatud seoses bet365ga esitada väiteid ega kinnitusi või anda garantiisid. Samuti ei ole teil õigust siduda meid kohustustega.

  4. Domeeninimede registreerimine

   Teil ei ole lubatud registreerida bet365 kontserni mis tahes ettevõtte nimel registreeritud või bet365 kontserni ettevõtte poolt kasutatava domeeninimega sarnast domeeninime ega selle registreerimist taotleda. Tingimus kehtib ka muudele nimedele, mida võib pidada bet365 kontsernile viitavaks.

  5. Kaubamärgiterminitele hinnapakkumiste tegemine

   Teil ei ole lubatud mis tahes otsingumootoris, portaalis, sponsoreeritud reklaamteenuses ega muus otsingu- või suunamisteenuses kasutamiseks osta ega registreerida märksõnu, otsisõnu ega muid termineid, mis on ühesugused või sarnased bet365 kontserni mis tahes kaubamärgiga või sisaldavad mis tahes vormis sõnu "bet365", "bet365 pokker" või "bet365 kasiino". Samuti on koostööpartneritel keelatud oma veebisaidil kasutada metasilte, mis on ühesugused või sarnased bet365 kontserni mis tahes kaubamärgiga.

  6. Esindusõigus

   Selle lepinguga anname teile mitteeksklusiivse ja loovutamatu õiguse suunata kliente meie saidile vastavalt lepingu tingimustele. See leping ei anna teile ainu- ega eesõigust meile klientide suunamisega seotud teenuste pakkumiseks. Sõlmime ka edaspidi teiste isikute/ettevõtetega lepinguid ja kasutame nende abi teie pakutava või sellega sarnase teenuse saamiseks. Teil ei ole õigust saada vahendustasu ega muud hüvitist äritegevuselt, mis ei ole meieni jõudnud teie kaudu.

  7. Lubatud kujundus

   Tohite kasutada ainult meie poolt heakskiidetud kujunduselemente (bännerid, e-kirjade HTML-elemendid, reklaamtekstid, pildid ja logod). Teil ei ole lubatud kujunduselementide välimust muuta ega viidata bet365le reklaammaterjalides, mis ei ole pärit saidilt www.bet365partners.com. Lingitud teksti välimus ja lauseehitus on kujundatud meie poolt ning meie saidi esindamine on lubatud ainult sel viisil. Jälgige, et te ei avaldaks kusagil ühegi bet365 saidi reklaammaterjalide otselinki.

  8. Hea usu põhimõte

   Olenemata sellest, kas see meile tegelikult kahju teeb, ei ole teil lubatud saada kasu veebiliiklusest, mille puhul te teate või kahtlustate, et see ei ole kooskõlas hea usu põhimõttega. Meil on õigus kinni pidada kõiki teile lepingujärgselt maksmisele kuuluvaid summasid, kui meil on alust kahtlustada seda tüüpi veebiliikluse toimumist.

   Meil on õigus koostööpartneritele väljamaksmisele kuuluvaid summasid kinni pidada ja/või kontosid sulgeda, kui koostööpartnerite suunatud kliendid kuritarvitavad bet365 pakkumisi või kampaaniaid, olenemata sellest, kas koostööpartner on nende tegevusest teadlik. Pakkumiste kuritarvitamine on näiteks see, kui kliendid panustavad sama sündmuse või turu mitmele tulemusele, et vähendada riski ja aktiveerida boonuseid.

  9. Teie veebisaidiga seotud vastutus

   Oma veebisaidi ja kogu seal avaldatava sisu, arendus- ja hooldustegevuse ning toimimise eest vastutate teie. Näiteks on teil ainuvastutus selle eest, et teie saidil avaldatud sisu ei oleks laimav ega muul viisil ebaseaduslik. Meil nimetatud küsimustes vastutust ei ole. Hüvitate meile ja vabastate meid mis tahes nõuetest, kahjudest ja kuludest (sh õiguskulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt teie veebisaidi arendus- või hooldustegevusest, saidi toimimisest või sisust.

   bet365 partnerprogramm eeldab teie otseosalust. Te ei tohi luua partnerprogrammi kontosid kellegi teise nimel. Kolmandale isikule partnerprogrammi konto loomine, konto vahendamine ega üleandmine ei ole lubatud. Kui soovite oma konto anda üle partnerprogrammi teise konto kasusaavale omanikule, tuleb teil loa saamiseks võtta meiega ühendust. Teeme otsuse oma äranägemise järgi.

  10. Ühinemine

   Teie veebisaiti ei tohi siduda ühegi bet365 veebisaidiga.

  11. Sümbolite kasutusluba

   Anname teile selle lepinguga mitteeksklusiivse ja loovutamatu loa kasutada lepingu kehtivusajal meie kaubanime, kaubamärke, teenindusmärke, logosid ja muid tähiseid ("Sümbolid"). Sümbolite kasutamine on lubatud ainult seoses meie reklaammaterjalide esitamisega teie saidil. Seda luba ei saa edasi litsentsida, loovutada ega muul viisil üle kanda. Teie õigus sümbolite kasutamiseks piirdub selle loaga. Teil ei ole lubatud väita, et sümbolid on kehtetud või jõustamatud ega vaidlustada mis tahes hagi või menetlusega sümbolite omandilist kuuluvust. Samuti on teil keelatud mis tahes viisil riivata meie õigust neile sümbolitele, muuta sümboleid üldkasutatavaks või vähendada nendega seotud firmaväärtust. Kui saate teada, et kolmas osapool väärkasutab sümboleid, peate sellest meile kohe teada andma.

  12. Konfidentsiaalne teave

   Anname teile selle lepinguga mitteeksklusiivse ja loovutamatu loa kasutada lepingu kehtivusajal meie kaubanime, kaubamärke, teenindusmärke, logosid ja muid tähiseid ("Sümbolid"). Sümbolite kasutamine on lubatud ainult seoses meie reklaammaterjalide esitamisega teie saidil. Seda luba ei saa edasi litsentsida, loovutada ega muul viisil üle kanda. Teie õigus sümbolite kasutamiseks piirdub selle loaga. Teil ei ole lubatud väita, et sümbolid on kehtetud või jõustamatud ega vaidlustada mis tahes hagi või menetlusega sümbolite omandilist kuuluvust. Samuti on teil keelatud mis tahes viisil riivata meie õigust neile sümbolitele, muuta sümboleid üldkasutatavaks või vähendada nendega seotud firmaväärtust. Kui saate teada, et kolmas osapool väärkasutab sümboleid, peate sellest meile kohe teada andma.

  13. Andmekaitse

   Vastavalt 2018. aasta andmekaitseseadusele ja isikuandmete kaitse üldmäärusele (General Data Protection Regulation, GDPR) on bet365 sõltumatu andmete vastutav töötleja. Selle lepinguga ei looda andmete vastutava ja volitatud töötleja suhet ega vastutavate töötlejate suhet.
   Vaatamata sellele nõustute partnerprogrammiga liitudes järgima 2018. aasta andmekaitseseadust, isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Regulation, GDPR), Euroopa Komisjoni 2003. aasta eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevat direktiivi ja muid asjakohaseid määrusi. Selle tingimuse rikkumise korral lõpetame lepingu viivitamatult.
   bet365 edastab teile andmeid oma äranägemise järgi. Neile andmetele võivad kehtida kasutustingimused ning bet365 võib igal ajal nende andmete teile avaldamisest keelduda või teiega andmete jagamise lõpetada. Kui väidate, et teil on andmesubjekti luba bet365lt nende andmeid taotleda, võib bet365 nõuda teilt selle tõendamist vastavate kasutustingimuste või nõusolekuga andmete jagamiseks.

 4. Vahendustasu väljaarvestamine

  1. Vahendustasu

   Vastavalt 6. punktile maksame teile vahendustasu teie suunatud klientide teenitud netotulust 30% ulatuses. Netotulu on

   - spordiennustuses kõigilt väljaarvestatud panustelt teenitud kogusumma pärast järgnevate summade mahaarvamist: (1) klientidele välja makstud võidusummad; (2) maksudeks või lõivudeks makstud summad (või mõistlikkuse piires nendega seotud eraldised); (3) ebatõenäoliselt laekuvad nõuded; (4) pettuse tõttu vääralt väljaarvestatud summad; (5) tagastatud panused; (6) kaardiomaniku panga nõudmisel tehtud tagasikanded; (7) tühistamised; ja (8) panuste/sissemaksetega seotud boonused.

   - kasiinos kliendi esialgne kontojääk, millele liidetakse tehtud sissemaksed ja millest lahutatakse (1) väljamaksed; (2) konto lõppjääk; (3) klientidele antud krediit; (4) maksudeks või lõivudeks makstud summad (või mõistlikkuse piires nendega seotud eraldised); (5) litsentsitasud; (6) tagasikanded; (7) ebatõenäoliselt laekuvad nõuded; ja (8) pettuse tõttu vääralt väljaarvestatud summad.

   - pokkeris kliendilt teenitud tulu (täpsem teave on toodud allpool), millest lahutatakse (1) maksudeks või lõivudeks makstud summad (või mõistlikkuse piires nendega seotud eraldised); (2) litsentsitasud; (3) pokkerižetoonide boonus; (4) tagasikanded; (5) ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja (6) pettuse tõttu vääralt väljaarvestatud summad.

   - mängudes panustatud kogusumma, millest lahutatakse (1) tühistamised; (2) võidusummad; (3) maksudeks või lõivudeks makstud summad (või mõistlikkuse piires nendega seotud eraldised); (4) litsentsitasud; (5) klientidele antud krediit; (6) boonused; (7) tagasikanded; (8) ebatõenäoliselt laekuvad nõuded; ja (9) pettuse tõttu vääralt väljaarvestatud summad.

   - bingos panustatud kogusumma, millest lahutatakse (1) tühistamised; (2) võidusummad; (3) maksudeks või lõivudeks makstud summad (või mõistlikkuse piires nendega seotud eraldised); (4) litsentsitasud; (5) klientidele antud krediit; (6) boonused; (7) tagasikanded; (8) ebatõenäoliselt laekuvad nõuded; ja (9) pettuse tõttu vääralt väljaarvestatud summad.

   Mängija toodud tulu arvestatakse osaliselt välja makstud reigi ja tasude alusel (lisateavet leiate pokkeri korduma kippuvatest küsimustest) ja osaliselt mängijate pokkerilaudades tehtud sissemaksete netosumma alusel. See tagab meie koostööpartneritele tasu harrastusmängijate suunamise eest, kellel on positiivne mõju pokkerivõrgustiku toimimisele.

   Vastavalt punktile 1.4 on meil õigus muuta vahendustasu protsenti ja selle väljaarvestamise viisi oma äranägemise järgi.

  2. Vahendustasu väljaarvestamine

   Maksame koostööpartneritele vahendustasu spordiennustuses, kasiinos, pokkeris, mängudes ja bingos teenitud tulu pealt. Kui vahendustasu summa on spordiennustuses, kasiinos, pokkeris või mängudes negatiivne, lahutame selle väljamakstavast summast.

 5. Vahendustasud

  1. Vahendustasu väljamaksetaotlused

   Väljamakse taotlemiseks peab teie bet365 partnerprogrammi konto kaudu olema meie saidil registreerunud vähemalt viis aktiivset klienti. Vastavalt 6. punktile on teil õigus ühele väljamaksele kuus, eeldusel et ülaltoodud nõue klientide arvu osas oli eelneval kuul täidetud.


   bet365 partnerprogrammis teenitud vahendustasu väljamaksmiseks peate koostama endale arve. Endale arve koostamine tähendab, et kui soovite taotleda vahendustasu väljamaksmist, peate taotluse esitama oma bet365 partnerprogrammi kontolt ning seejärel esitame me teie nimel käibemaksuarve, kus on märgitud kõik taotletava vahendustasu üksikasjad. Seejärel peate arvega nõustumise kinnitama. Arve tasumisele kehtivad alltoodud tingimused. Nõustute seoses oma tegevusega partnerprogrammis mitte esitama muid käibemaksuarveid. Nõustute meile teada andma, kui teie ettevõtte omandiline kuuluvus või teie käibemaksukohustuslase staatus muutub. Endale arve koostamise kord kehtib selle lepingu kehtivusaja vältel.


   Teie suhtele Hillside (Marketing Malta) Limitediga kehtivad järgmised lepingutingimused: (1) arved ei sisalda käibemaksu, ja seoses teenustega, mida Hillside (Marketing Malta) Limitedile pakute, arvestab ettevõte käibemaksu Malta pöördmaksustamise nõude alusel; (2) nõustute, et teile Malta käibemaksuseaduse alusel kehtivad kohustused on ainult teie kohustused ja bet365 ei võta nende kohustuste täitmise eest vastutust.


   Samuti ei kehti teie teenustele käibemaks, kui teete lepingu Hillside (Sports) GP Limitediga.


   Mis tahes kalendrikuu vahendustasu väljamaksmiseks saab taotlust esitada igal ajal pärast sellele kuule järgneva kalendrikuu teise päeva algust (ÜK aja järgi).


   Väljamakstava vahendustasu alammäär oleneb teie partnerprogrammi konto valuutast (vt alltoodud tabelit). Ülempiiri ei ole.


   Valuuta Minimaalne väljamakse
   Austraalia dollar 350 AUD
   Kanada dollar 300 CAD
   Hiina renminbi 1700 RMB
   Taani kroon 1800 DKK
   Euro 230 EUR
   Hongkongi dollar 2000 HKD
   Islandi kroon 32000 ISK
   Jaapani jeen 32000 JPY
   Malaisia ringgit 300 MYR
   Norra kroon 2500 NOK
   Rootsi kroon 2500 SEK
   Tai baat 9000 THB
   Briti nael 200 GBP
   USA dollar 250 USD

   Vahendustasu saab välja maksta:

   (1) bet365 kontole – soovitame seda varianti, kuna see on kiireim ja mugavaim viis ning saate bet365 kontolt raha välja maksta mis tahes bet365 saidil toetatud makseviisi kaudu;

   (2) pangaülekandega;

   (3) tšekiga (ainult GBP).


   bet365 ei võta pangaülekandega väljamaksetelt teenustasu, kuid teie pank võib tehingult tasu võtta. Teie kontoväljavõttel on laekunud maksete tegijaks märgitud Hillside (Sports) GP Limited, v.a juhul, kui teie kontol registreeritud riik on Bulgaaria, Taani, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Rootsi, Venemaa või Mehhiko. Sel juhul on maksjaks alates 1. augustist 2015 Hillside (Marketing Malta) Limited.

   Ülaltoodud 1. makseviis ei ole saadaval USAs, Itaalias ja Mehhikos asuvatele koostööpartneritele.

   Aktiivne klient on teie saidi külastaja, kes tuli bet365 saidile teie koodiga lingi kaudu, on registreerunud bet365 kliendiks, teinud oma kontole sissemakse ja panustanud või mänginud vähemalt ühes bet365 tootes (spordiennustus, kasiino, pokker, mängud ja/või bingo).

  2. Vahendustasu valuuta

   Vahendustasu makstakse välja valuutas, mille valisite partnerprogrammi konto loomisel. See tingimus ei kehti tšekiga maksete puhul, mida saame teha ainult briti naeltes. Kui vajalik on valuuta teisendamine, teeme seda makse tegemise ajal Financial Timesi avaldatud kehtiva keskmise kursi alusel.

   Vahendustasu kliendikontodelt, millel kasutatakse koostööpartneri kontol registreeritust erinevat valuutat, teisendatakse väljamaksetasu teenimise hetkel kehtinud Financial Timesi avaldatud keskmise kursi alusel.

 6. Lepingu kehtivusaeg, lõpetamine, tagajärjed ja sobimatud saidid

  1. Kehtivusaeg ja lõpetamine

   Lepingu kehtivusaeg algab, kui teid partnerprogrammi vastu võetakse, ning leping kehtib, kuni üks osapooltest teavitab teist kirjalikult lepingu lõpetamise soovist. Sellisel juhul lõpeb lepingu kehtivus kohe. Lepingu lõpetamine toimub vastavalt osapoolte soovile ning põhjuse esitamine ei ole vajalik. E-kirja teel lepingu lõpetamise soovist teatamist loetakse lepingu lõpetamisel kirjalikuks ja kohe jõustuvaks.

  2. Tagajärjed

   Lepingu lõpetamisel peate eemaldama oma veebisaidilt kõik meie bännerid ja ikoonid ning muutma kõik bet365 saitidele suunavad lingid mitteaktiivseks. Kõik teile selle lepingu alusel antud õigused ja litsentsid kaotavad kehtivuse. Tagastate meile kogu teie valduses oleva konfidentsiaalse teabe ja koopiad sellest ning lõpetate meie sümbolite kasutamise.

  3. Sobimatud saidid

   Võime lepingu lõpetada, kui leiame, et teie sait on meie reklaammaterjali kuvamiseks sobimatu. Sobimatute saitide hulka kuuluvad näiteks lastele suunatud saidid, pornograafiat või ebaseaduslikku seksuaalset tegevust kujutavad saidid, vägivalda või rassi, soo, usu, rahvuse, puude, seksuaalse orientatsiooni või vanuse alusel diskrimineerimist propageeriva sisuga saidid, ebaseaduslikku tegevust propageerivad või intellektuaalomandi õigusi rikkuvad saidid ning kehtivaid reklaamiseadusi või tegevusjuhiseid eiravad saidid.

  4. Mitme konto omamine ja iseenda suunamine

   Te ei tohi ilma meie kirjaliku nõusolekuta avada mitut partnerprogrammi kontot. Kui suundute ise oma saidi kaudu meie saiti kasutama või seda teeb teist sõltuv isik, siis te vahendustasu ei saa. Programm on mõeldud professionaalsetele veebisaitidele.

 7. Vastutuse piiramine

  Me ei vastuta selle lepingu või partnerprogrammiga seoses ilmneva kaudse, konkreetse ega tegevuse tulemusest põhjustatud kahju (sh saamata jäänud tulu/kasumi või andmekadude) eest. Tingimus kehtib ka siis, kui olime kahju esinemise võimalusest teadlikud. Meie koguvastutus seoses selle lepingu ja partnerprogrammiga ei ületa teile selle lepingu alusel makstud või maksmisele kuuluva vahendustasu kogusummat. Ükski selle lepingu osa ei taga õigusi, õiguskaitsevahendeid ega hüvitisi isikutele või ettevõtetele, kes ei ole selle lepingu osalised. Meile selle lepinguga määratud kohustused ei ole meie juhtiv- ega reatöötajate ega osanike isiklikud kohustused. Sellest lepingust tuleneva rahalise vastutuse katmiseks kasutatakse ainult teenitud vahendustasu ja vastutus piirdub otsese kahjuga.

 8. Sõltumatu uurimine

  Kinnitate, et olete lepingu läbi lugenud ja nõustute kõigi selle tingimustega. Samuti kinnitate, et olete teadlik, et võime igal ajal (otseselt või kaudselt) tegeleda klientide vahendamisega selle lepingu tingimustest erinevatel tingimustel või teha koostööd veebisaitidega, mis sarnanevad teie veebisaidile või konkureerivad sellega. Kinnitate, et olete partnerprogrammis osalemise soovi enda jaoks läbi mõelnud ega eelda kinnitusi, garantiisid ega tingimusi, mida pole selles lepingus mainitud.

 9. Püsiv reklaamtegevus

  Teil tuleb oma veebisaidi kõigil lehtedel kuvada silmapaistvalt ja pidevalt meie pakutavaid uusimaid linke. Need peavad paiknema meie poolt heakskiidetud kohas ja olema esitatud meie poolt heakskiidetud viisil. Te ei tohi muuta linkide kuju, asukohta ega toimimist ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Teenite vahendustasu bet365 spordiennustuse, kasiino, pokkeri, mängude ja bingo saitide reklaamimise eest. Kui vähendate uute klientide suunamiseks tehtavaid pingutusi, on meil õigus kärpida vahendustasu protsenti. Kui vähendate meie saitide reklaami või lõpetate reklaami esitamise, loetakse seda sooviks lepingut lõpetada.

 10. Lepinguosaliste suhe

  Teie ja bet365 töötate teineteisest sõltumatult ning ükski selle lepingu osa ei moodusta partnerlust, ühisettevõtet, agentuuri, frantsiisi, müügiesindust ega töösuhet. Teil ei ole õigust meie nimel pakkumisi teha ega vastu võtta ega anda kinnitusi. Teil ei ole lubatud oma veebisaidil ega muul viisil esitada väiteid, mis on vastuolus selle lepingu tingimustega.

 11. Hüvitis

  Hüvitate meile ja vabastate meid mis tahes nõuetest, kahjudest ja kuludest (sh õiguskulud), mis tulenevad (a) teiepoolsest lepingutingimuste rikkumisest, (b) teie lepingujärgsete kohustuste täitmisest, (c) teie hooletusest või (d) otseselt või kaudselt teie hooletuse või tahtlike tegevuste või tegematajätmise või meie bännerite ja linkide või muu partnerprogrammi materjali lubamatust kasutusest.

 12. Lahtiütlus

  Välistame partnerprogrammiga seoses kõik otsesed või kaudsed garantiid ja kinnitused bet365 või vahendustasu maksmise korralduse kohta (sh toimivuse, konkreetseks eesmärgiks sobivuse, turustamiskõlblikkuse, seaduslikkuse või rikkumiste puudumise osas). Samuti ei anna me otsest ega kaudset garantiid partnerlussuhte edasise käigu, äritegevuse ega kaubandustavade osas. Me ei garanteeri, et meie saidid toimivad tõrgete ja vigadeta ega vastuta tõrgete või vigade esinemise tagajärgede eest. Kui aruanded saidi bet365partners.com süsteemis ja bet365 andmebaasis on erinevad, jäävad kehtima bet365 andmebaasi andmed.

Vormi uuendamise kuupäev: 31.07.2015
Olete valmis olema meie partneriks maailma mastaabis?
Esita taotlus
bet365 kasutab küpsiseid
Kasutame küpsiseid, mis aitavad meil pakkuda paremat ja individuaalsemat teenust. Lisateavet leiate meie Küpsiste poliitika.
Halda küpsiseid
Keeldu kõigist
Nõustu kõigiga
Halda küpsiseid
Hädavajalikud küpsised
Need küpsised võimaldavad veebisaiti ja selle soovitud funktsioone kasutada. Nad pakuvad sisu, tooteid ja teenuseid, mida olete meilt soovinud. Need küpsised on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud. Lisateave
Jõudlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet teie veebisaidi kasutamise kohta. Kasutame neid veebisaidi külastamise kohta koondstatistika kogumiseks.
Koondstatistika aitab meil ettevõttesiseselt veebisaidi toimimist testida ja selle toimivust ning kasutajakogemust parandada. Ilma nende küpsisteta võib meil olla raskem pakkuda teile sujuvat kasutajakogemust. Lisateave
Kolmanda osapoole turundus- ja suunamisküpsised
Kasutame neid küpsiseid, et näidata teile reklaame, mis põhinevad teie huvidel.
Need hõlmavad ka reklaami kuvamise kordade arvu piiramist ja reklaamide tõhususe hindamist. Ilma nende küpsisteta kuvatakse teile siiski reklaame, kuid need ei vasta teie huvidele. Lisateave
Luba kõik küpsised
Kinnita valikud
Luba ainult vajalikud küpsised