Skip to main content
Podmínky

Podmínky partnerského programu bet365

Následující text je dohodou mezi relevantní společností bet365 uvedenou níže (dále „bet 365“, „my“, „nás“ nebo „nám“) a Vámi (dále „Vy“, „Vám“ nebo „Váš“) a obsahuje podmínky, jež se vztahují na všechny členy Partnerského programu bet365 (dále „Dohoda“).


Když jste nám do 1. srpna 2015 přiváděli Zákazníky (definováno níže), nezávisle na tom, kde se nacházíte, byla Vaše smlouva s a poskytovali jste své služby Hillside (Sports) GP Limited. Pro většinu z Vás tomu tak bude i nadále.


Pokud se Však nacházíte v Bulharsku, Dánsku, Itálii, Španělsku, Řecku, Švédsku, Rusku nebo Mexiku, upozorňujeme, že s platností od 1. srpna 2015 platí, že když nám poskytujete partnerské služby a přivádíte Zákazníky, budete smluvně vázáni s Hillside (Marketing Malta) Limited, které budete poskytovat své služby v rámci Partnerského programu. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Vašeho vztahu s bet365 do tohoto data nesla a nadále ponese Hillside (Marketing Malta) Limited s platností od 1. srpna 2015. Rozumí se, že Hillside (Marketing Malta) Limited bude zajišťovat a spravovat Vaše služby jakožto manažer marketingových služeb bet365.


 1. Naše práva a povinnosti

  1. Registrace Vašich zákazníků

   Zaregistrujeme Vaše Zákazníky a budeme sledovat jejich transakce. Vyhrazujeme si právo odmítnout Zákazníky (nebo uzavřít jejich účet), pokud to bude nutné ke splnění požadavků, které periodicky stanovujeme. „Zákazníkem“ se rozumí návštěvník Vaší stránky, který se připojí do naší databáze zákazníků (registrací do jednoho nebo více produktů/stránek včetně Sport, Kasino, Poker, Hry a Bingo) po navštívení příslušné stránky kliknutím na odkaz, který Vám byl poskytnut při zapojení se do programu. Jakmile si u nás otevřou účet, stanou se našimi Zákazníky a budou se na ně vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy. Upozorňujeme, že v návaznosti na schválení zákona o nezákonném internetovém sázení a hraní (Unlawful Internet Gambling Enforcement Ac) ze dne 30. září 2006 již Společnost nepřijímá zákazníky žijící ve Spojených státech amerických.

  2. Sledování zákazníkova hraní

   Budeme sledovat sázky a hraní Vašich Zákazníků a vytvoříme přehled, který shrnuje jejich aktivity. Tento přehled Vám bude přístupný na naší stránce.

  3. Platba reklamní provize

   Pod podmínkou, že bylo dodrženo ustanovení 6, Vám vyplatíme provizi za doporučení zákazníků (dále „Reklamní provize“) v hodnotě 30 % z čistého zisku (definovaného níže), který získáme od hráčů, kteří k nám byli přesměrováni z Vašich stránek, otevřeli si u nás účet a vsadili skutečné peníze v produktu Sport na bet365, Kasino na bet365, Poker na bet365, Hry na bet365 nebo Bingo na bet365.

  4. Úpravy

   Podmínky obsažené v této Dohodě můžeme kdykoli změnit nebo nahradit, a to na základě našeho výhradního uvážení zveřejněním upozornění o změnách nebo nového znění dohody na naší stránce. Úpravy mohou zahrnovat například změny nabízeného rozsahu Reklamních provizí nebo pravidel Partnerského programu. Pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte, je Vaším jediným východiskem vypovězení této Dohody. Pokračující účast v Partnerském programu po zveřejnění upozornění o změnách nebo nového znění dohody na naší stránce bude považována za závazný souhlas se těmito změnami či novou dohodou.

  5. Pododdíl

   Berete na vědomí a souhlasíte, že směrnice 9 čl. 1 a čl. 2 (informace poskytované elektronickými prostředky) a směrnice 11 čl. 1 (podání objednávky) v rámci nařízení o elektronickém obchodu (Electronic Commerce Regulations) z roku 2002 nebudou platit ani mít jakýkoli účinek na tuto Dohodu.

  6. Vaše žádost

   Abyste se mohli stát členem našeho partnerského programu, musíte přijmout tyto Podmínky zaškrtnutím políčka pro souhlas a dokončit a zaslat online formulář s žádostí. Formulář tvoří nedílnou součást této Dohody. Dle našeho vlastního výhradního uvážení rozhodneme, zda přijmeme Vaši žádost a naše rozhodnutí bude konečné a nebude možné se proti němu odvolat. O tom, zda byla Vaše žádost úspěšná, Vás budeme informovat emailem.

 2. Ostatní ustanovení

  1. Rozhodné právo

   Tato Dohoda podléhá anglickým zákonům bez ohledu na pravidla volby rozhodného práva. Žaloby vztahující se k této Dohodě musí být podány v Anglii a Vy neodvolatelně souhlasíte s pravomocí jejích soudů.

  2. Převoditelnost

   Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte převést tuto Dohodu, podle zákona či jiným způsobem, na třetí osobu. V souladu s tímto omezením bude tato Dohoda závazná pro, bude z ní plynout prospěch pro a bude vymahatelná vůči nám i Vám a našim příslušným nástupcům a zástupcům.

  3. Všechna práva vyhrazena

   Naše nevymáhání přísného plnění jakéhokoli ustanovení této Dohody nebude představovat vzdání se našeho práva na následné vynucování takového ustanovení ani jakéhokoli jiného ustanovení této Dohody. Nejsou povoleny žádné změny, doplňky, vymazání nebo přepsání této Dohody a nebudou námi uznány. Žádný z našich zaměstnanců ani zástupců není oprávněn činit či odsouhlasit jakékoli změny či úpravy této Dohody či jejích podmínek.

  4. Opravné prostředky

   Naše práva a opravné prostředky v rámci této Dohody se vzájemně nevylučují, tj. uplatnění jednoho či více ustanovení této Dohody neznemožní výkon jakéhokoli jiného ustanovení. Berete na vědomí, potvrzujete a souhlasíte s tím, že škody mohou být nepřiměřené pro porušení nebo hrozící porušení této Dohody a v případě porušení nebo hrozícího porušení některého ustanovení této Dohody můžeme požadovat vymáhání nebo dodržování konkrétního plnění, soudního zákazu nebo jiného opravného prostředku. Žádné ustanovení této Dohody neomezuje ani neovlivňuje žádné z našich zákonných ani jiných práv v souvislosti s porušením či hrozícím porušením některého ustanovení této Dohody, přičemž záměrem tohoto ustanovení je vyjasnit, že naše práva budou vymahatelná dle ekvity, zákona i dalšími způsoby.

  5. Oddělitelnost/neuplatnění ustanovení

   Pokud je to možné, bude každé ustanovení této Dohody považováno za platné a účinné dle příslušných zákonů. Bude-li jakékoli ustanovení této Dohody shledáno jakýmkoli způsobem neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení neúčinné pouze v rozsahu této neplatnosti nebo nevymahatelnosti, aniž by tím byla zneplatněna tato Dohoda či jakékoli její ustanovení. Vymáhání či nevymáhání jakéhokoli práva nebude interpretováno jako zřeknutí se tohoto práva. Aby zřeknutí se nabylo účinnosti, muselo by být písemné.

 3. Vaše práva a povinnosti

  1. Odkazy na naše stránky

   Souhlasem s účastí v tomto Partnerském programu souhlasíte, že vytvoříte a budete udržovat unikátní odkazy z Vaší stránky na webové stránky vlastněné, provozované nebo označené obchodní známkou skupiny bet365 (dále „Webové stránky bet365“). Odkazy na naše stránky mohou být formou bannerů, emailů, článků nebo textových odkazů. To je jediný způsob, jak můžete inzerovat naším jménem.

  2. Minimální požadavky na doporučení

   Všichni partneři bet365 musí do tří měsíců od zapojení se do programu doporučit minimálně 15 aktivních Zákazníků. Pokud partner nesplní tento požadavek, může být účet tohoto partnera uzavřen. Budete však mít možnost otevřít si nový partnerský účet.

  3. Spam

   Pokud budete jakýmkoli způsobem spamovat, nebo propagovat naše služby jakýmkoli jiným než povoleným způsobem, okamžitě ukončíme tuto Dohodu bez možnosti odvolání. Nesmíte naším jménem vydávat jakákoli tvrzení nebo prohlášení, ani poskytovat jakékoli záruky. Rovněž nejste a nebudete oprávněni nás zavázat jakýmikoli povinnostmi.

  4. Registrace doménových jmen

   Rovněž se musíte zdržet registrace (nebo žádosti o registraci) jakékoli domény s podobným jménem jako používá nebo má zaregistrováno kterýkoliv člen skupiny bet365, nebo jakýmkoli jiným jménem, ze kterého by mohla být usuzována spojitost se skupinou bet365.

  5. Ucházení se o výrazy související se značkou

   Nesmíte zakoupit či zaregistrovat klíčová slova, vyhledávací výrazy nebo jiné identifikátory pro použití ve vyhledávačích, portálech, sponzorovaných reklamních službách nebo jiných vyhledávacích a referenčních službách, které jsou stejné nebo podobné kterýmkoliv ochranným známkám skupiny bet365, nebo jiným způsobem obsahují slova „bet365“, „bet365poker“, „bet365kasino“ nebo variace z nich, nebo obsahují metatagy klíčových slov na Partnerské stránce, které jsou stejné nebo podobné kterékoliv ochranné známce skupiny bet365.

  6. Jmenování zástupce

   V rámci této Dohody Vám udělujeme nevýhradní, nepřenosné právo na odkázání Zákazníků na kteroukoli naši stránku v souladu s podmínkami této Dohody. Tato Dohoda Vám neuděluje výhradní právo nebo výsadu nám asistovat při poskytovaní služeb vyvstávajících z Vašich doporučení a máme samozřejmě v úmyslu kdykoli uzavírat smlouvy a spolupracovat i s jinými partnery, kteří budou poskytovat služby stejné či podobné povahy, jako jsou ty Vaše. Nebudete mít nárok na Reklamní provizi nebo jinou kompenzaci z podnikání zajištěném jinými osobami nebo subjekty.

  7. Schválený vzhled

   Smíte používat pouze námi schválený kreativní obsah (bannery, HTML emaily, textové sloupky, obrázky a loga) a nesmíte měnit jeho vzhled ani na nás odkazovat v jakýchkoli jiných propagačních materiálech než těch, které jsou dostupné na www.bet365 partners.com. Vzhled a syntax hypertextových odkazů je navržen a určen námi a představuje jediné autorizované a povolené znázornění našich stránek. Zejména prosím nevytvářejte přímé odkazy na nabídky na kterýchkoli Webových stránkách bet365.

  8. Dobrá víra

   Nesmíte vědomě využívat výhod z provozu, který nebyl prokazatelně nebo domněle vytvořen v dobré víře, ať už nám způsobí škody či nikoli. Existuje-li přiměřený důvod se domnívat, že k takovému provozu došlo, vyhrazujeme si právo podržet všechny částky, které by Vám jinak byly dle této Dohody splatné.

   Vyhrazujeme si právo zadržet partnerské platby a/nebo pozastavit či uzavřít partnerské účty, pokud zjistíme, že přivedení zákazníci zneužívají jakékoli nabídky nebo bonusu bet365, ať už s Vaším vědomím nebo bez něj. Toto zahrnuje, mimo jiné, situace, kdy různí zákazníci sázejí na obě strany události či sázkové příležitosti, aby omezili riziko a získali bonusy.

  9. Odpovědnost za Vaši stránku

   Nesete výhradní odpovědnost za vývoj, provoz a údržbu Vaší stránky a obsah, který se na ní objeví. Např. budete výhradně odpovědní za to, že obsah Vaší stránky nebude urážlivý, hanlivý nebo jakkoli jinak nelegální. Tímto se zříkáme veškeré odpovědnosti za takové záležitosti. Dále nás musíte zbavit odpovědnosti a odškodnit za jakékoli nároky, škody a náklady (včetně, mimo jiné, nákladů na právní zastoupení), které vzniknout přímo či nepřímo z vývoje, provozu, údržby a obsahu Vaší stránky.

   Partnerský program bet365 je určen k Vaší přímé účasti. Nesmíte si založit partnerský účet za jiného účastníka. Otevření partnerského účtu pro třetí stranu, zprostředkování partnerského účtu nebo přenesení partnerského účtu není povoleno. Pokud si partner přeje převést účet na účet jiného skutečného vlastníka, musí nás požádat o povolení tím, že nás kontaktuje. Schválení je výhradně na našem uvážení.

  10. Přidružení

   Vaše stránka a jakákoli Webová stránka bet365 nebudou jakkoli přidruženy.

  11. Licence k použití ochranných známek

   Tímto Vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou licenci po dobu trvání této Dohody k používání našeho obchodního názvu, ochranných známek, služebních známek, log a dalších označení, která můžeme čas od času schválit (dále „Známky“), výhradně v souvislosti se zobrazením propagačních materiálů na Vaší stránce. Tuto licenci nemůžete postoupit, přidělit či jakkoli jinak přenést. Vaše právo na užívání Známek vzniká pouze na základě této licence a je jí omezeno. Nebudete zpochybňovat platnost, vynutitelnost či napadat vlastnictví Známek jakoukoli žalobou či soudním řízením a nebudete jednat způsobem, jež by jakkoli zkrátil naše práva na tyto Známky, oslabil jejich ochranu nebo platnost, nebo poškodil s nimi spojenou dobrou pověst. Pokud jste si vědomi zneužití Známek třetí stranou, musíte nás neprodleně informovat.

  12. Důvěrné informace

   Během platnosti této Dohody Vám mohou být svěřeny důvěrné informace týkající se našeho podnikání, provozu nebo používaných technologií a/nebo Partnerského programu (včetně např. Reklamních provizí, které jste v rámci Partnerského programu vydělali). Souhlasíte, že zabráníte prozrazení a neoprávněnému použití jakékoli důvěrné informace třetí osobou nebo dalšími stranami bez našeho předchozího písemného souhlasu a že použijete důvěrné informace jen pro účely nezbytně nutné pro prosazování cílů této Dohody. Vaše povinnosti ohledně důvěrných informací pokračují i po ukončení této Dohody.

  13. Ochrana údajů

   Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 (Data Protection Act 2018) a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) je bet365 v příslušných případech nadále nezávislým správcem údajů. Aby bylo zamezeno pochybnostem, tato Dohoda nedává vzniknout jakémukoli vztahu správce údajů / zpracovatele údajů ani společného správce údajů.
   Nicméně se účastí v tomto Partnerském programu zavazujete, že budete vždy dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018 (Data Protection Act 2018), Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), Směrnici o soukromí a elektronické komunikaci (Privacy and Electronic Communications Regulations 2003) a/nebo jakékoli jiné podobné či související platné zákony. V opačném případě dojde k ukončení této Dohody s okamžitou účinností.
   Pokud s Vámi kdykoliv bet365 sdílí údaje, dochází k tomu dle výhradního uvážení bet365, může toto sdílení podléhat zvláštním podmínkám a může být kdykoliv zamítnuto či ukončeno. Pokud uvedete, že máte souhlas subjektu údajů k vyžádání jeho osobních údajů od bet365, bet365 bude požadovat důkaz této skutečnosti ve formě příslušných podmínek nebo výslovného souhlasu ke sdílení.

 4. Výpočet Reklamní provize

  1. Reklamní provize

   Pokud bylo dodrženo ustanovení 6, obdržíte 30% Reklamní provizi z čistého zisku odkázaného Zákazníka. Čistý zisk je definovaný jako:

   - u sázek v sekci Sport jako veškerá hrubá částka, kterou získáme z vyhodnocených sázek podaných Zákazníkem po odečtení: (i) peněz, které jsme vyplatili Zákazníkovi na výhrách; (ii) peněz, které byly zaplaceny jako odvod nebo daň z hazardních her (nebo přiměřené provize vzhledem k nim); (iii) nedobytných pohledávek; (iv) podvodných peněz; (v) vrácených vkladů; (vi) transakcí, které jsou stornovány podle pokynů banky držitele karty (běžně známo jako vrácení transakce – charge-backs); (vii) zrušených sázek a (viii) sázkových nebo vkladových bonusů.

   - u sázek v sekci Kasino jako hodnota počátečního zůstatku s dodatečnou převedenou hotovostí po odečtení: (i) peněz převedených z Kasina; (ii) konečného zůstatku; (iii) přípisů zákazníkům; (iv) peněz, které byly zaplaceny jako odvod nebo daň z hazardních her (nebo přiměřené provize vzhledem k nim); (v) licenčních poplatků; (vi) vrácených transakcí; (vii) nedobytných pohledávek a (viii) podvodných peněz.

   - u sázek v sekci Poker jako Reálná hodnota hráče (Real Player Value, definováno níže) po odečtení: (i) peněz, které byly zaplaceny jako odvod nebo daň (nebo přiměřené provize vzhledem k nim); (ii) licenčních poplatků; (iii) pokerových bonusových žetonů; (iv) vrácených transakcí (charge-backs); (v) nedobytných pohledávek a (vi) podvodných peněz.

   - u sázek v sekci Hry jako hrubý vklad po odečtení: (i) zrušených sázek; (ii) výplat; (iii) peněz, které byly zaplaceny jako odvod nebo daň (nebo přiměřené provize vzhledem k nim); (iv) licenčních poplatků; (v) přípisu zákazníkům; (vi) bonusů; (vii) vrácených transakcí; (viii) nedobytných pohledávek a (ix) podvodných peněz.

   - u sázek v sekci Bingo jako hrubý vklad po odečtení: (i) zrušených sázek; (ii) výplat; (iii) peněz, které byly zaplaceny jako odvod nebo daň (nebo přiměřené provize vzhledem k nim); (iv) licenčních poplatků; (v) přípisu zákazníkům; (vi) bonusů; (vii) vrácených transakcí; (viii) nedobytných pohledávek a (ix) podvodných peněz.

   Reálná hodnota hráče (Real Player Value) je založena z části na rake a na poplatku v souladu s naší sekcí FAQ pro poker a z části na čistých vkladech zákazníků u pokerových stolů. Toto zajišťuje, že partneři jsou odměněni za to, když přivedou rekreační hráče pokeru, kteří pozitivně přispívají k likviditě a ekologii pokeru.

   Vyhrazujeme si právo na změnu procenta Reklamní provize a způsobu výpočtu Reklamní provize podle našeho uvážení viz článek 1.4.

  2. Výpočet splatných provizí

   Partneři mají nárok na výplatu zůstatku zisku v sekci Sport, Kasino, Poker, Hry nebo Bingo. Záporný zůstatek provize v sekci Sport, Kasino, Poker, Hry nebo Bingo bude uhrazen z dostupných kladných provizí.

 5. Výplaty Reklamních provizí

  1. Poplatek při žádosti o výplatu provize

   Na Vašem partnerském účtu s bet365 musí být minimálně 5 aktivních doporučených Zákazníků, abyste měli nárok na výplatu Reklamní provize. Splňujete-li ustanovení 6, máte nárok na jednu výplatu měsíčně, pokud na konci předchozího měsíce splňujete výše uvedený požadavek na Zákazníky.


   Souhlasíte, že mezi Vámi a bet365 existuje v souvislosti s výplatami Reklamních provizí proces samofakturace. V souladu s tímto procesem vystavování faktur platí, že pokud chcete požádat o výplatu jakékoli Reklamní provize, musíte o platbu požádat přes Váš účet v partnerském systému bet365. My za Vás následně vydáme fakturu s DPH zobrazující všechny požadované údaje dané Reklamní provize, s nimiž tímto vyjadřujete souhlas. Proplacení jakékoli faktury bude učiněno v souladu s níže uvedenými podmínkami a bude jim podléhat. Souhlasíte, že v souvislosti se svými partnerskými službami nevydáte žádnou fakturu s DPH. Souhlasíte, že nás budete informovat, pokud dojde k jakýmkoli změnám ve vlastnictví Vašeho podniku či Vašeho registračního čísla pro účely DPH. Tento proces samofakturace zůstane v platnosti po dobu trvání této Dohody.


   Pokud máte uzavřenou smlouvu s Hillside (Marketing Malta) Limited, bude pro Vás v souladu s podmínkami této Dohody platit následující: (i) rozumí se, že na faktury nebude účtována DPH a že ve vztahu k partnerským službám poskytovaným Hillside (Marketing Malta) Limited bude DPH uhrazena na základě přenesení daňové povinnosti na Maltě; a (ii) souhlasíte a berete na vědomí, že povinnosti související s DPH, které můžete mít dle maltské legislativy upravující DPH, zůstávají výhradně Vaší povinností, a že bet365 tím, že za Vás bude v souladu s výše zmíněným procesem samofakturace vystavovat faktury, v žádném případě nepřijímá a/nebo nepřebírá jakoukoli odpovědnost za zajištění splnění povinností souvisejících s DPH, s výjimkou vystavení faktur za Vaši osobu.


   Dále platí, že pokud máte uzavřenou smlouvu s Hillside (Sports) GP Limited, rozumí se, že Vaše služby nepodléhají DPH a nevzniká žádná daňová povinnost související s DPH.


   Žádosti o výplatu reklamní provize za jakýkoli kalendářní měsíc můžete podat kdykoli po začátku druhého dne (britského času) následujícího kalendářního měsíce.


   Minimální částka k výplatě Reklamní provize za měsíc závisí na měně Vašeho partnerského účtu, viz níže. Maximální limit neexistuje.


   Měna Minimální částka k výplatě
   Australský dolar 350 AUD
   Kanadský dolar 300 CAD
   Dánská koruna 1800 DKK
   Euro 230 EUR
   Hongkongský dolar 2000 HKD
   Čínský jüan 1700 RMB
   Islandská koruna 32000 ISK
   Japonský jen 32000 JPY
   Malajsijský ringgit 300 MYR
   Norská koruna 2500 NOK
   Švédská koruna 2500 SEK
   Thajský baht 9000 THB
   Britská libra 200 GBP
   Americký dolar 250 USD

   O platbu Reklamních provizí můžete zažádat:

   (i) na konkrétní účet u bet365 (doporučeno); jedná se o nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak vybrat peníze pomocí Vámi zvolené platební metody podporované bet365.com;

   (ii) bankovním převodem, nebo

   (iii) šekem (pouze GBP).


   Upozorňujeme, že ačkoli si bet365 za bankovní převod neúčtuje žádné poplatky, Vaše banka může uvalit poplatek na tento způsob transakce. Platby bankovním převodem se na Vašem výpisu z bankovního účtu budou objevovat s odkazem na „Hillside (Sports) GP Limited“ s výjimkou plateb provedených ve prospěch členů Partnerského programu se sídlem v Bulharsku, Dánsku, Itálii, Španělsku, Řecku, Švédsku, Rusku nebo Mexiku, u kterých se budou s platností od 1. srpna 2015 na výpisu z bankovního účtu platby objevovat s odkazem na „Hillside (Marketing Malta) Limited“.

   Upozorňujeme, že pokud jste partner žijící ve Spojených státech, Itálii či Mexiku, nebude pro Vás dostupná možnost (i) výše.

   Aktivní doporučený Zákazník je definován jako návštěvník Vaší stránky (nebo stránek), který se k nám na stránku bet365 proklikl přes Váš proklikávací odkaz, zaregistroval se jako zákazník, provedl vklad na svůj účet a vsadil nebo hrál na jednom nebo více produktech bet365 – Sport na bet365, Kasino na bet365, Poker na bet365, Hry na bet365 a/nebo Bingo na bet365.

  2. Měna platby Reklamní provize

   Všechny platby Reklamní provize budou splatné a vyplaceny v měně, kterou jste si zvolili při vytvoření Partnerského účtu, s výjimkou plateb šekem, které jsou dostupné pouze v britských librách. Pokud je nutný přepočet měny, budou všechny částky převedeny podle středního kurzu uveřejněného ve Financial Times v okamžiku platby.

   Reklamní provize, které vzniknou ze zákaznických účtů vedených v jiné měně než partnerský účet, budou směněny podle středového kurzu platného v okamžiku, kdy byla tato Reklamní provize připsána.

 6. Platnost a ukončení, důsledky a nevhodné stránky

  1. Platnost a ukončení

   Platnost této Dohody bude zahájena po schválení Vaší žádosti do partnerského programu a zůstává v platnosti, dokud jedna ze stran písemně neoznámí druhé, že si přeje Dohodu ukončit. Tím bude platnost Dohody okamžitě ukončena. Kterákoli ze stran může kdykoli ukončit Dohodu a to i bez udání důvodu. Pro účely oznámení ukončení Dohody se považuje doručení formou emailu za písemné a okamžité oznámení.

  2. Důsledky

   Po ukončení Dohody musíte odstranit ze svých stránek všechny naše bannery/ikony a deaktivovat všechny odkazy na všechny Webové stránky bet365. Všechna práva a licence, které jsme Vám v rámci této Dohody poskytli, končí s okamžitou platností. Vrátíte nám všechny důvěrné informace, jakož i všechny jejich kopie ve Vašem vlastnictví, úschově a kontrole, a přestanete používat naše ochranné známky.

  3. Nevhodné stránky

   Tuto Dohodu můžeme ukončit, pokud dospějeme k závěru (dle našeho výhradního uvážení), že Vaše stránka je nevhodná. Mezi nevhodné stránky patří, avšak ne výlučně, stránky zaměřené na děti, zobrazující pornografii nebo jiný nelegální sexuální materiál, podporující násilí, propagující diskriminaci založenou na rase, pohlaví, národnosti, tělesném postižení, sexuální orientaci nebo věku, podněcující k nezákonné činnosti, poškozující duševní vlastnictví nebo porušující příslušná pravidla reklamní inzerce nebo kodexy chování.

  4. Duplicitní účty a doporučení sebe sama

   Nesmíte si otevřít více než jeden partnerský účet bez našeho předchozího písemného souhlasu, ani nesmíte získávat reklamní provizi za Váš vlastní účet nebo účet příbuzné osoby v sekci Sport, Kasino, Poker, Hry nebo Bingo na bet365. Tento program je určen pro profesionální provozovatele internetových stránek.

 7. Omezení odpovědnosti

  Nebudeme odpovídat za nepřímé, mimořádné nebo následné škody (nebo jakékoliv ztráty příjmů, zisku nebo dat) vzniklé ve spojení s touto Dohodou nebo Partnerským programem, i kdybychom byli na možnost takovéto škody upozorněni. Dále naše souhrnná odpovědnost vyplývající z této Dohody a Partnerského programu nepřevýší celkovou částku Reklamní provize Vám vyplacené nebo splatné dle této Dohody. Žádná část této Dohody by neměla být vykládána jako poskytnutí práv, prostředků nebo výhod jakékoliv osobě, subjektu nebo smluvní straně této Dohody. Naše závazky plynoucí z této Dohody nepředstavují osobní odpovědnost našich ředitelů, zaměstnanců nebo akcionářů. Jakákoliv odpovědnost vyplývající z této Dohody bude naplněna pouze ze vzniklé Reklamní provize a je omezena pouze na přímé škody.

 8. Nezávislé vyšetřování

  Potvrzujete, že jste přečetli tuto Dohodu a že souhlasíte se všemi Podmínkami. Berete na vědomí, že můžeme kdykoliv vyžadovat (přímo nebo nepřímo) doporučení zákazníků dle ustanovení, která se mohou lišit od těch obsažených v této Dohodě, a že můžeme provozovat či uzavřít smlouvu se stránkami, které jsou podobné Vaší stránce nebo jí konkurují. Nezávisle jste zhodnotili, zda je pro Vás účast v tomto Partnerském programu žádoucí, a nespoléháte na jakákoli jiná vyjádření, záruky nebo prohlášení, než které jsou zakotveny v této Dohodě.

 9. Nepřetržitá propagace

  Na všech svých webových stránkách použijete a zřetelně a nepřetržitě budete zobrazovat nejaktuálnější odkazy, které Vám poskytneme, a to na místě a způsobem, na kterém jsme se dohodli, a nebudete měnit formát, umístění ani funkci odkazů bez našeho předchozího písemného souhlasu. Na základě nepřetržité propagace produktů Sport na bet365, Kasino na bet365, Poker na bet365, Hry na bet365 nebo Bingo na bet365 jste oprávněni k získávání Reklamní provize. Vyhrazujeme si právo na snížení procenta Reklamní provize, pokud se zmenší Vaše snaha na získání nových Zákazníků. Pokud zredukujete nebo pozastavíte propagaci našich stránek, bude to považováno za vypovězení této Dohody z Vaší strany.

 10. Vztah mezi stranami

  Vy i my jsme nezávislé smluvní strany a nic v této Dohodě mezi námi nevytváří partnerství, společný podnik, jednatelství, frančízu, vztah obchodního zástupce či pracovní poměr. Nejste oprávněni dělat či přijímat nabídky nebo se vyjadřovat naším jménem. Nesmíte činit jakákoli prohlášení na Vaší stránce či kdekoli jinde, která by odporovala této Dohodě.

 11. Zbavení odpovědnosti

  Budete hájit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti nás, naše ředitele, zaměstnance a zástupce vůči jakýmkoli závazkům, ztrátám, náhradám škod či nákladům, včetně nákladů na právní zastoupení, vyplývajících z, vyvstávajících v důsledku, nebo jakýmkoli způsobem souvisejících s (a) porušením záruk, prohlášení nebo podmínek této Dohody Vaší osobou, (b) výkonem Vašich úkolů a povinností dle této Dohody, (c) Vaším zanedbáním nebo (d) jakýmkoli zraněním způsobeným přímo či nepřímo Vaším úmyslným či neúmyslným jednáním nebo opomenutím, nebo neoprávněným užíváním našich bannerů a odkazů nebo tohoto Partnerského programu.

 12. Prohlášení

  Neposkytujeme žádné výslovné nebo implicitní záruky nebo prohlášení ve vztahu k Partnerskému programu o nás nebo platebních podmínkách Reklamní provize (včetně, mimo jiné, funkčnosti, záruk vhodnosti, obchodovatelnosti, zákonnosti či neporušenosti práv), rovněž neposkytujeme žádné výslovné nebo implicitní záruky vyplývající z průběhu plnění, zacházení či obchodního využívání. Mimoto neprohlašujeme, že provoz našich stránek bude nepřetržitý a bezchybný, a neponeseme odpovědnost za jakékoli případné důsledky. V případě rozporu mezi zprávami v systému bet365partners.com a zprávami v databázi bet365, za správné budou považovány údaje v databázi.

Revize dokumentu: 31. července 2015.
Jste připraveni stát se naším partnerem na globální úrovni?
Podat žádost
bet365 využívá cookies
Cookies využíváme pro poskytnutí lepší a personalizované služby. Pro více informací si přečtěte naše pravidla Zásady používání cookies.
Správa cookies
Odmítnout vše
Přijmout vše
Správa cookies
Nezbytně nutné
Cookies vyžadované pro použití internetové stránky a funkcí, o které jste požádali. Poskytují obsah, produkty a služby, o které jste nás požádali. Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování naší internetové stránky. Více informací
Výkonové cookies
Cookies používané pro shromažďování informací týkajících se Vašeho používání internetové stránky. Tyto cookies jsou použity pro poskytnutí souhrnných statistik o návštěvách na naše internetové stránky.
Tyto statistiky používáme pro své vnitřní potřeby v rámci pomoci při testování a vylepšení výkonu našich internetových stránek a abychom Vám poskytli lepší uživatelský zážitek. Bez těchto cookies může dojít ke zhoršení naší schopnosti poskytnout bezproblémový uživatelský zážitek na Vašich zařízeních. Více informací
Marketingové / Cílené cookies třetích stran
Cookies slouží pro poskytnutí relevantních reklam souvisejících s Vašimi zájmy.
To může zahrnovat omezení počtu, kolikrát uvidíte reklamu, a také nám může pomoci při hodnocení efektivity reklam, které vidíte. Bez těchto cookies stále uvidíte reklamy, ale nebudou přizpůsobeny Vašim zájmům. Více informací
Přijmout všechny cookies
Potvrdit mé volby
Povolit pouze nezbytné cookies